FB

mobile

Raporty bieżące

102/2005: Zawiadomienie o posiadaniu ponad 5% ogólnej liczby głosów w PBG S.A.

2005-12-30


Zarząd PBG S.A. informuje, że dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymał zawiadomienie od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych Funduszy, o posiadaniu ponad 5% ogólnej liczby głosów w spółce PBG S.A..

Liczba przysługujących BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. głosów uległa zmianie i obecnie Fundusz posiada 5,03% ogólnej liczby głosów.

Przed przeprowadzeniem konwersji Fundusze posiadały 766.441 akcji spółki PBG S.A., które stanowiły 7,28% w kapitale zakładowym spółki PBG S.A., a z których przysługiwało 4,72% głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce PBG S.A..

W dniu przeprowadzenia konwersji tj. 20.12.2005 roku, Fundusze posiadały 766.441 akcji spółki PBG S.A., stanowiących 7,28% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 5,03% ogólnej liczby głosów w spółce PBG S.A.

Jednocześnie BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy zleciło spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A., a zatem raport bieżący nr PBG/RB/2005/48 przekazany przez PBG S.A. w dniu 16.09.2004 r., o przekroczeniu 5% ogólnej liczny głosów w spółce PBG S.A. przez klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A., dotyczył również akcji będących wówczas w posiadaniu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,87 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.