FB

mobile

Raporty bieżące

101/2007: Powołanie członka Zarządu PBG SA

2007-10-03

Zarząd Spółki PBG SA informuje, że w dniu 3 października 2007 roku Rada Nadzorcza PBG SA podjęła uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu w osobie Pana Tomasza Latawca.
Pan Tomasz Latawiec odpowiadać będzie za rozbudowę w Grupie Kapitałowej PBG obszaru związanego z renowacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym za działania związane z akwizycjami i pozyskiwaniem nowych technologii.

Pan Tomasz Latawiec ukończył Politechnikę Warszawską, na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Przebieg pracy zawodowej Pana Tomasza Latawca:
od V.2000 do chwili obecnej - Prezes Zarządu INFRA Sp. z o. o
II.1995 - XII.1995 Prezes Zarządu P.Z.T.B. Pollen Polska Sp. z o.o.
II.1993 - III.2000 Prezes Zarządu P.P.W. i K. Lobbe Aquasewer Sp. z o. o.
VIII.1992 - I.1993 Kierownik Robót Aquarius & Co
VIII.1991 - VII.1992 Kierownik Robót P.N-P.H Envipol Sp. z o.o.
III.1989 - VII.1991 Asystent Akces Sp. z o.o.


Pan Tomasz Latawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 42,87 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.