FB

mobile

Raporty bieżące

10/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 24 lutego 2020 roku oraz projekty uchwał.

2020-01-28

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 24 lutego 2020 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w biurze przy ulicy Al. Jerozolimskie 61/63, 00-697 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Porządek Obrad

 

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Przedstawienie porządku obrad.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

8.   Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

9.   Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany brzmienia Statutu Spółki.

10.       Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki:

raport bieżący 10/2020 (.pdf - 157,71 kB)

raport bieżący 10/2020 załącznik nr 1 (.pdf - 59,49 kB)

raport bieżący 10/2020 załącznik nr 2 (.pdf - 108,91 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.