FB

mobile

Raporty bieżące

10/2012: Zawarcie aneksu do umowy z TUiR Warta o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

2012-02-07

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/6-2011-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-udzielanie-ubezpieczeniowych-gwarancji-kontraktowych-w-ramach-okreslonego-limitu-gwarancyjnego-z-tuir-warta-s-a.html )  Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2012 roku powziął informację o zawarciu w dniu 2 lutego 2012 roku pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. a PBG S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A. aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego z dnia 17 listopada 2009 roku.

Na mocy zawartego aneksu, okres obowiązywania umowy wydłużony został do 16 grudnia 2012 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 70,34 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.