FB

mobile

Raporty bieżące

10/2010: Zawarcie umowy istotnej

2010-03-03

Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu informacji o zawarciu przez Control Process S.A. jako Lidera reprezentującego przy niniejszej czynności Konsorcjum firm Control Process S.A., PBG SA i GasOil engineering a.s. umowy, której stroną jest Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Umowy zawartej w dniu 02 marca 2010 r.  jest wykonanie zadania inwestycyjnego (realizacja Inwestycji) pod nazwą ‚„Budowa pod klucz Tłoczni Jarosław II dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Tłoczni Jarosław”.
Prace nad realizacją zadania rozpoczną się w ciągu 14 dni od zawarcia umowy i potrwają 18 miesięcy. Zdolność przesyłowa nowej Tłoczni Gazu Jarosław II wyniesie 300.000 m3/h.
Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia dla Konsorcjum za należycie wykonaną Inwestycję jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 117 700 000,00 PLN (netto) (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset tysięcy). Udział PBG SA w wynagrodzeniu wyniesie ok. 50% .
Zarząd PBG S.A. uznał umowę za istotną, ze względu potencjał rynku  oraz fakt, że realizowany obiekt będzie pełnił ważną funkcję węzła przesyłowego w istniejącym i projektowanym systemie przesyłowym gazu ziemnego w Polsce, który GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudować do 2014 roku o 1.000 km nowych gazociągów.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,55 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.