FB

mobile

Raporty bieżące

10/2007: Złożenie oświadczeń przez osoby zobowiązane

2007-01-31Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2007 otrzymał oświadczenie o dokonanych w 2006 roku transakcjach na papierach wartościowych PBG S.A. przez Wiceprezesa Zarządu - Przemysława Szkudlarczyka:
- sprzedaży 35 akcji zwykłych na okaziciela w obrocie giełdowym w cenie 130 zł za akcję w dniu 6 marca 2006 roku,
- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 4.813 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że otrzymał informację o dokonaniu w roku 2006 następujących transakcji na akcjach PBG S.A. przez:

1) osoby zobowiązane, wchodzące w skład Zarządu Spółki:
- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 4.625 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję;
- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 3.125 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję;

2) osoby zobowiązane, pełniące funkcję Prokurenta:
- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 820 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję;
- sprzedaży 80 akcji zwykłych na okaziciela w obrocie giełdowym w cenie 166,50 zł za akcję w dniu 8 sierpnia 2006 roku oraz objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 820 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję;

3) osobę zobowiązaną, wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, o sprzedaży 50 akcji zwykłych na okaziciela w obrocie giełdowym w cenie 243,00 zł za akcję w dniu 17 października 2006 roku oraz objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 4.219 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję;


Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 84,25 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.