FB

mobile

Raporty bieżące

1/2018: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A w dniu 9 stycznia 2018 roku.

2018-01-09

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku:

 

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Konrada Syrycę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Oddano ważnych głosów:  292 536 949  z  292 536 949  akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 36,38%)

Głosy za: 292 536 949  

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

 

Mając na uwadze, iż głosowanie obsługiwane jest przez podmiot przeprowadzający głosowanie elektroniczne, Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.

 

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie połączenia PBG S.A.

ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz art. 516 w zw. z art. 506 k.s.h., wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką PBG AVATIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300472, NIP: 7773038072, REGON: 300775832, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i w związku z tym postanawia, że łączy się ze Spółką Przejmowaną na zasadach określonych w Planie Połączenia.

 

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 października 2017 roku, zgodnie z którym:

1)    Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. i art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 k.s.h. poprzez przeniesienie na PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie całego majątku spółki PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, której PBG S.A. jest jedynym wspólnikiem;

2)    Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

3)    Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona metodą aktywów netto na dzień 30 września 2017 roku;

4)    Nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu;

5)    Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w szczególności do zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

 

 

Oddano ważnych głosów:  292 536 949  z  292 536 949  akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 36,38%)

Głosy za: 292 536 949  

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Pliki:

raport bieżący 1/2018 (.pdf - 89,77 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.