FB

mobile

Raporty bieżące

06/2007: Warunki przyjęcia do depozytu papierów wartościowych PDA i akcji serii F oraz rejestracji w KDPW

2007-01-11


Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2007 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 29/07, na mocy której:
- postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych od 1 do 1.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki PBG S.A. oraz oznaczyć je kodem PLPBG0000110, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji do skutku. Zarejestrowanie PDA nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez PBG S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście do skutku emisji akcji serii F;
- postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych od 1 do 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki PBG S.A. oraz oznaczyć je kodem PLPBG0000029, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego PBG S.A. dokonanego w drodze emisji akcji serii F oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje PBG S.A oznaczone kodem PLPBG0000029. Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez PBG S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających wpis podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą właściwy rynek decyzji o wprowadzeniu akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje PBG S.A oznaczone kodem PLPBG0000029, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.


Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 84,78 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.