FB

mobile

Raporty bieżące

04/2010: Oświadczenie osób zobowiązanych o dokonaniu w roku 2009 transakcji na akcjach PBG nieprzekraczających równowartości 5.000 Euro

2010-01-18

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2010 otrzymał oświadczenia złożone przez osoby zobowiązane, o dokonanych w 2009 roku transakcjach na papierach wartościowych PBG S.A. Wszystkie transakcje polegały na objęciu akcji PBG SA od subemitenta usługowego, w ramach przeprowadzonego przez Spółkę Programu Motywacyjnego.
Transakcji objęcia w dniu 16 lipca 2009 roku akcji serii D Spółki PBG SA przydzielonych w ramach programu motywacyjnego, w cenie 1,26 zł za akcję:
1) dokonały osoby zobowiązane, wchodzące w skład Zarządu Spółki w ilości:
- 2 000 akcji zwykłych na okaziciela;
- 2 500 akcji zwykłych okaziciela
- 2 500 akcji zwykłych na okaziciela;
2) dokonała osoba zobowiązana, pełniąca funkcję Prokurenta, w ilości:
- 200 akcji zwykłych na okaziciela;

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 55,29 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.