FB

mobile

Raporty bieżące

04/2007: Rejestracja przez KDPW praw poboru oraz asymilacja 200.000 akcji

2007-01-09


Zarząd PBG S.A. informuje, że na mocy uchwały nr 19/2007 z dnia 9 stycznia 2007 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zarejestrowanych zostanie w dniu 17 stycznia 2007 roku 12.030.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki PBG S.A. Prawom poboru nadany zostanie kod PLPBG0000094.
W razie nie wystąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, KDPW dokona w dniu 17 stycznia 2007 roku czynności rejestracyjnych mających na celu wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PBG S.A., przysługujących akcjonariuszom tej Spółki.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że na mocy uchwały nr 21/2007 z dnia 9 stycznia 2007 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w dniu 12 stycznia 2007 dokonana zostanie asymilacja 200.000 akcji PBG S.A. oznaczonych kodem PLPBG0000052 z 7.220.000 akcjami oznaczonymi kodem PLPBG0000029. Tym samym, z dniem 12 stycznia 2007 roku kodem PLPBG0000029 oznaczonych jest 7.420.000 akcji PBG S.A. a 200.000 akcji wprowadzonych jest w trybie zwykłym do obrotu na rynku podstawowym (nawiązanie do raportu 3/2007 z dnia 4 stycznia 2007, dostępnego na stronie pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1076 ).


Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) i 4) Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 75,89 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.