FB

mobile

Raporty bieżące

02/2010: zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną PBG Dom

2010-01-11

Zarząd PBG SA  informuje, o powzięciu w dniu 11 stycznia 2010 roku informacji o zawarciu kilku transakcji, których stroną jest firma PBG Dom Sp. z o.o.
W wyniku zawartych transakcji, łączna suma zawartych w ciągu 12 miesięcy umów przekroczyła równowartość umowy znaczącej i wynosi 145.819.500 zł.
Umową o największej wartości jednostkowej  jest umowa pożyczki zawarta w dniu 23 czerwca 2009 roku o wartości netto 35.910.000,00 zł, a PBG S.A. pełni w niej funkcję Pożyczkodawcy. Termin spłaty pożyczki upływa 31 grudnia 2010 roku.

PBG Dom jako zabezpieczenie umowy wystawiło weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Pożyczka oprocentowana została na warunkach rynkowych.

Łączna kwota zawartych umów, uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych PBG SA.
Firma PBG Dom jest spółką zależną od PBG SA.
 

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3  Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta


 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,19 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.