FB

mobile

Ład korporacyjny

Informacja na temat realizacji publikowanych prognoz finansowych (zgodnie z zasadą I.Z.1.10 DPNS 2016)

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Poniżej przedstawiono dane historyczne:

 

1)    prognoza wyników  na rok 2010

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI A PROGNOZAMI  (Sprawozdanie Zarządu PBG z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 –  Rozdział XI)

Grupa Kapitałowa PBG publikuje roczne prognozy finansowe. W związku z tym zamieszczona poniżej informacja dotyczy prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2010 oraz pokazuje w jakim stopniu prognoza ta została zrealizowana.

Wyniki skonsolidowane za 2010 rok nie odbiegają w sposób znaczący od prognoz zaprezentowanych w maju ubiegłego roku w raporcie bieżącym nr 24/2010. Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat podane do wiadomości w formie komunikatu to: przychody ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto.

Prognoza oraz realizacja prognozy wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat zaprezentowane zostały w poniższym zestawieniu.

 

Wielkość prognozowana

Prognoza

(w tys. zł)

Wykonanie

(w tys. zł)

Realizacja prognozy

(w %)

Przychody netto ze sprzedaży

3 000 000

2 740 311

91,3%

Zysk z działalności operacyjnej

300 000

272 710

90,0%

Zysk netto

220 000

224 315

101,9%

 

2)    prognoza wyników na rok 2011

 

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI A PROGNOZAMI (Sprawozdanie Zarządu PBG z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 –  Rozdział XI)

Grupa Kapitałowa PBG publikuje roczne prognozy finansowe. W związku z tym zamieszczona poniżej informacja dotyczy prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2011 oraz pokazuje w jakim stopniu prognoza ta została zrealizowana.

Prognoza na 2011 rok zaprezentowana została w kwietniu ubiegłego roku w raporcie bieżącym nr 27/2011. W październiku, w raporcie bieżącym 57/2011, została zaktualizowana. Korekta dotyczyła podniesienia prognozowanych przychodów oraz zysku operacyjnego.

Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat podane do wiadomości w formie komunikatu to: przychody ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto.

Prognoza oraz realizacja prognozy wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat zaprezentowane zostały w poniższym zestawieniu.

 

Wielkość prognozowana

Prognoza

(w tys. zł)

Podniesienie prognozy

(w tys. zł)

Wykonanie

(w tys. zł)

Realizacja prognozy

(w %)

Przychody netto ze sprzedaży

2 300 000

3 000 000

3 668 919

122,3%

Zysk z działalności operacyjnej

230 000

260 000

268 179

103,1%

Zysk netto

200 000

-

160 078

80,0%

< Ład korporacyjny

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.