FB

mobile

Ład korporacyjny

Informacja na temat dywidendy (zgodnie z I.Z.1.9 DPSN 2016)

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy:

 

W okresie najbliższych lat, to jest co najmniej do dnia wykupu wszystkich Obligacji jakie wyemitowała lub będzie emitować Spółka zgodnie z postanowieniami Układu, a których ostania seria ma zostać wykupiona przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2020 r., Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku, jeżeli taki zostanie wypracowany, na realizację strategii i finansowanie rozwoju działalności Grupy. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy w najbliższych kilku latach obrotowych.

 

 

Informacja historyczna na temat wypłaty dywidendy:

Dywidenda wypłacona za rok 2009:

1)      decyzja o wypłacie dywidendy: uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału zysku;

2)      dzień dywidendy: 12 maj 2010r.;

3)      termin wypłaty dywidendy: 31 maj 2010r.;

4)      kwota dywidendy łącznie: 20.013.000,00 złotych

5)      wysokość dywidendy na akcję: 1,40 złotych na jedną akcję;

6)      ilość akcji objętych dywidendą: 14.295.000 akcje;

 

Dywidenda wypłacona za rok 2010:

1)      decyzja o wypłacie dywidendy: uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 roku;

2)      dzień dywidendy: 20 wrzesień 2011r.;

3)      termin wypłaty dywidendy: 6 październik 2010r.;

4)      kwota dywidendy łącznie: 20.013.000,00 złotych

5)      wysokość dywidendy na akcję: 1,40 złotych na jedną akcję;

6)      ilość akcji objętych dywidendą: 14.295.000 akcje;

< Ład korporacyjny

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.