FB

mobile

Raporty bieżące

67/2020: Otrzymanie od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn

2020-12-15

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka” lub „PBG”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „GAZ–SYSTEM” lub „Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu przez GAZ–SYSTEM od umowy, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn” zawartej w dniu 15 lutego 2019 roku (dalej „Umowa Kędzierzyn”) pomiędzy GAZ-SYSTEM jako Zamawiającym oraz konsorcjum, w którego skład wchodziła spółka RAFAKO S.A. z siedzibą Raciborzu (aktualnie w restrukturyzacji), pełniąca rolę lidera konsorcjum (dalej „RAFAKO”) oraz spółka PBG oil and gas Sp. z o.o. (obecnie PBG w związku z dokonanym połączeniem PBG oraz spółki PBG oil and gas Sp. z o.o., o którego rejestracji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku).

Do przesłanego do PBG oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy Kędzierzyn, GAZ-SYSTEM załączył notę obciążeniową wystawioną na spółkę RAFAKO, w której obciążył RAFAKO karą umowną w kwocie 33.916.160,35 zł.

Pliki:

raport bieżący 67/2020 (.pdf - 47,41 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.