FB

mobile

Raporty bieżące

40/2020: Zawarcie ugody z PLNG.

2020-06-10

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. zawarte zostało przez Spółkę porozumienie („Porozumienie”) z Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu (dalej "PLNG"), dotyczące sporu arbitrażowego dotyczącego Umowy GRI (niżej opisanej). 

Okoliczności sporu z PLNG zostały opisane w wcześniejszych raportach Spółki i są następujące: w dniu 15 lipca 2010 roku konsorcjum z udziałem Spółki, Saipem S.p.A., TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. i EGBP Management Sp. z o.o.(uprzednio PBG Export sp. z o.o.) („Konsorcjum GRI”) zawarło z PLNG umowę, której przedmiotem było opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu („Umowa GRI”). W dniu 15 lipca 2016 roku Konsorcjum GRI wszczęło postępowanie arbitrażowe w związku z Umową GRI - przeciwko PLNG. W postępowaniu PLNG zgłosiło roszczenia wzajemne wobec Konsorcjum GRI.

Na mocy Porozumienia ze skutkiem od chwili i pod warunkiem wydania przez trybunał arbitrażowy postanowienia o umorzeniu postępowania arbitrażowego w całości, Spółka i PLNG nieodwołalnie zrzekły się oraz zobowiązały do niedochodzenia wzajemnych roszczeń powstałych lub mogących powstać w związku z zawarciem i realizacją Umowy GRI.

W dniu 10 czerwca 2020 roku Spółka złożyła również wniosek o umorzenie postępowania arbitrażowego w całości, w odniesieniu do roszczeń Spółki i roszczeń PLNG.

W związku z zawarciem Porozumienia, Spółka nie poniesie żadnych kosztów na rzecz PLNG.

Pliki:

raport bieżący 40/2020 (.pdf - 62,58 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.