FB

mobile

Raporty bieżące

39/2020: Informacja o zmianie terminu publikacji raportów finansowych.

2020-06-10

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku. Sprawozdanie opublikowane zostanie w dniu 29 lipca 2020 roku (w raporcie 38/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku wskazano iż opublikowane zostanie w dniu 30 lipca 2020 roku).   

Pozostałe raporty finansowe, opublikowane zostaną w następujących terminach:

 1. roczny raport jednostkowy PBG za rok 2019 opublikowany zostanie w dniu 29 czerwca 2020 roku (wcześniejszy termin publikacji wynikający z raportu bieżącego 29/2020 to 5 czerwca 2020r.);
 2. skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PBG za rok 2019 opublikowany zostanie w dniu 29 czerwca 2020 roku (wcześniejszy termin publikacji wynikający z raportu bieżącego 29/2020 to 5 czerwca 2020r.).
 3. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 opublikowane zostanie w dniu 30 listopada 2020 roku;
 4. śródroczny skrócony raport finansowy PBG za I półrocze 2020 roku opublikowany zostanie w dniu 30 września 2020 roku;
 5. śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2020 roku opublikowany zostanie w dniu 30 września 2020 roku.

 

Jednocześnie, mając na uwadze wytyczne ESMA wymagające podania przyczyny zmiany publikacji terminów publikacji raportów finansowych, Zarządca informuje, że zmiana terminu publikacji wyników finansowych przez PBG, związana jest z ogłoszonym przez spółkę zależną RAFAKO S.A. przesunięciem terminu ogłoszenia wyników rocznych, co jak podaje Zarząd spółki RAFAKO S.A. w raporcie 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku znajduje uzasadnienie w „obiektywnych okolicznościach gospodarczych wynikających z pandemii COVID – 19, polegających m.in. na utrudnionym kontakcie z partnerami gospodarczymi a także wolniejszym tempem prac przygotowawczych do przeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta”.

Pliki:

raport bieżący 39/2020 (.pdf - 53,45 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.