FB

mobile

Raporty bieżące

27/2018: Dojście do skutku emisji serii I oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

2018-12-21

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku, w wykonaniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała nr 2”) (opublikowanej raportem bieżącym numer 24/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku), zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku (dalej „Uchwała Zmieniająca”) (opublikowanej raportem bieżącym numer 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku), podjętymi w związku z Układem zawartym przez Spółkę z Wierzycielami:

i)         Pan Jerzy Wiśniewski w dniu 20 grudnia 2018 roku w oparciu o postanowienia Uchwały nr 2 i Uchwały Zmieniającej wykonał prawo z 3.326.671 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych obejmując w dniu 20 grudnia 2018 roku 3.326.671 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)  Akcji Serii I,

ii)        wkład pieniężny na pokrycie ceny emisyjnej objętych 3.326.671 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) Akcji Serii I został wniesiony zgodnie z Układem w całości na skutek umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Pana Jerzego Wiśniewskiego,

iii)       Spółka wydała w dniu 20 grudnia 2018 roku Panu Jerzemu Wiśniewskiemu dokumenty objętych 3.326.671 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)  Akcji Serii I.

Tym samym Pan Jerzy Wiśniewski, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Układu, osiągnął poziom zaangażowania w kapitał zakładowy Spółki na poziomie 23,61%.

W związku z powyższym, Zarząd Spółkiinformuje, iż kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.368.406,26 zł (szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć złotych 26/100) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii G, 787.925.810 (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji serii H, w tym 776.948.780 (siedemset siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych i 10.977.030 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji imiennych oraz 16.199.503 (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzy) akcje zwykłe serii I.

Wpis warunkowego podwyższenia kapitału został dokonany w dniu 14 listopada 2016 roku, w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii I Panu Jerzemu Wiśniewskiemu, założycielowi Spółki, w wykonaniu praw z posiadanych przez niego warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 2, w celu umożliwienia Spółce wykonania postanowień układu przyjętego i zatwierdzonego przez sąd w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

Pliki:

raport bieżący 27/2018 (.pdf - 46,71 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.