FB

mobile

Raporty bieżące

26/2018: Podwyższenie kapitału zakładowego PBG.

2018-12-18

W nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 17 grudnia 2018 roku podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 215.268,40 zł (dwieście piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję 10.763.420 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii H. Podwyższenie kapitału odbyło się w oparciu o postanowienia Układu.

W związku z powyższym, po dokonaniu wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy, na kapitał zakładowy Spółki składa się  815.093.642  akcji o łącznej wartości 16.301.872,84 zł.

Jednocześnie, po w/w zmianie §9 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:

§ 9.

1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.301.872,84 zł (szesnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych i osiemdziesiąt cztery groszy) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G, 787.925.810 (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji serii H oraz 12.872.832 (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa) akcji serii I.

 

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału Zarząd Spółki publikuje w załączeniu jednolity tekst Statutu PBG S.A., aktualny od dnia 17 grudnia 2018 roku.

Pliki:

raport bieżący 26/2018 (.pdf - 75,19 kB)

raport bieżący 26/2018 załącznik nr 1_Statut (.pdf - 206,69 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.