FB

mobile

Raporty bieżące

25/2018: Podsumowanie subskrypcji Obligacji Kolejnej Emisji.

2018-11-28

W nawiązaniu do raportu 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku, Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o powzięciu w dniu 27 listopada  2018 roku od Pekao Investment Banking S.A. informacji, podsumowujących subskrypcję Kolejnej Emisji Obligacji emitowanych przez PBG.

Objęcie Obligacji zostało zaproponowane Uprawnionemu Wierzycielowi Spółki z Grupy 6 (zgodnie z Układem), w ramach częściowego zaspokojenia wierzytelności układowych:

1)    data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 29 października – 26 listopada 2018 roku;

2)    data przydziału Obligacji: 26 listopada 2018 roku;

3)    dzień Emisji: 27 listopada 2018 roku;

4)    liczba Obligacji objętych subskrypcją w ramach Kolejnej Emisji: 91.894 Obligacji;

5)    liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach Kolejnej Emisji oraz które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji : 91.894 Obligacji;

6)    cena objęcia Obligacji: 100,00 PLN/Obligację;

7)    liczba podmiotów obejmujących Obligacje: 1 podmiot z Grupy 6 (podział na Grupy w rozumieniu Układu);

8)    liczba podmiotów, którym przydzielono Obligacje: 1 podmiot;

9)    Spółka nie zawierała umów o subemisję Obligacji;

10) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 9.189.400,00 PLN;

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji.

Obligacje wyemitowane w ramach realizowanego Programu Emisji Obligacji są zabezpieczone w sposób opisany raportem bieżącym 26/2015  z dnia 2 sierpnia 2015 roku, następnie raportem bieżącym 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku oraz raportem bieżącym 54/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, w tym w szczególności poprzez:

a)     zastaw rejestrowy na 7.665.999 zdematerializowanych akcjach RAFAKO, należących do Spółki,  stanowiących 6,02% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;

b)     zastaw rejestrowy na 34.800.001 zdematerializowanych akcjach RAFAKO należących do spółki zależnej PBG – Multaros Trading Company Limited, a stanowią 27,31% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO.

Ustanowione na rzecz Wierzycieli Układowych obejmujących Obligacje zabezpieczenia z możliwie najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 1.065.00.000,00 zł (tj. 150% maksymalnej wartości Programu Emisji Obligacji), obowiązywać będą podczas całego Programu Emisji Obligacji, tj. do dnia, w którym Zabezpieczone Wierzytelności ulegną wygaśnięciu.

 

Pliki:

raport bieżący 25/2018 (.pdf - 45,38 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.