FB

mobile

Raporty bieżące

10/2021: Informacja w sprawie procesu inwestorskiego

2021-09-08

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/69-2020-zawarcie-umowy-w-sprawie-doradztwa-finansowego-i-transakcyjnego.html, w przedmiocie zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Spółką, RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym (dalej „Doradca”) w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla RAFAKO, w tym m.in. poprzez sprzedaż należącego pośrednio i bezpośrednio do Spółki 33,32% pakietu akcji spółki RAFAKO oraz uzyskanie dla RAFAKO finansowania (dalej „Proces Inwestorski”), informuje, że w dniu 8 września 2021 roku otrzymał od Doradcy informację dotyczącą prowadzonego Procesu Inwestorskiego, zgodnie z którą:

 1. Doradca zidentyfikował rosnące ryzyko niepowodzenia Procesu Inwestorskiego, a także określił, na dzień 8 września 2021 roku, szanse powodzenia Procesu Inwestorskiego jako niewielkie;
 2. Doradca zarekomendował rozpoczęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą RAFAKO analiz możliwych do podjęcia działań, o charakterze alternatywnego do Procesu Inwestorskiego scenariusza;
 3. Niezależnie od okoliczności z punktu 1. i 2. powyżej tj. niewielkich szans powodzenia Procesu Inwestorskiego, Doradca nie może całkowicie wykluczyć powodzenia Procesu Inwestorskiego, z uwagi na to, że niewiążące rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie zakończyły się definitywnie.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane informacje Zarządca spółki PBG wskazuje, iż zakończenie Procesu Inwestorskiego w oczekiwany przez interesariuszy PBG sposób może nie dojść do skutku a tym samym jeden z zakładanych w Planie Restrukturyzacji Spółki środków restrukturyzacji może nie zostać zrealizowany.

Pliki:

raport bieżący 10/2021 (.pdf - 52,74 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.