FB

mobile

Operacje na akcjach

Historia operacji na akcjach.

Pierwsze notowanie
2 lipca 2004 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C,
2 sierpnia 2004 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
Podział akcji - (Split)
Spółka nie przeprowadziła splitu akcji.
Dywidenda
21 kwietnia 2010 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie podziału zysku za rok 2009. Wysokość dywidendy ustalono na poziomie 20.013.000,00 PLN tj.:1,40 PLN na jedną akcję Spółki,
Prawo poboru
16 stycznia 2006 Dzień prawa poboru dla emisji akcji serii E,
18 stycznia 2007 Dzień prawa poboru dla emisji akcji serii F,
Kolejne emisje akcji
7 lipca 2004 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PBG SA z 7.200.000 zł do 10.530.000 w wyniku zarejestrowania przez KRS 3.000.000 akcji serii C i 330.000 akcji serii D,
9 marca 2006 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PBG SA z 10.530.000 PLN do 12.030.000 PLN w wyniku zarejestrowania przez KRS 1.500.000 akcji serii E. 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E - emisja akcji kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy na zasadzie prawa poboru,
13 marca 2007 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PBG SA z 12.030.000 PLN do 13.430.000 PLN w wyniku zarejestrowania przez KRS 1.400.000 akcji serii F. 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F – emisja akcji kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy na zasadzie prawa poboru,
15 lipca 2009 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PBG SA z 13.430.000 PLN do 14.295.000 PLN w wyniku zarejestrowania przez KRS 865.000 akcji serii G 865 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G – emisja akcji kierowana do inwestorów kwalifikowanych z wyłączeniem prawa poboru,
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
16 listopada 2005 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki PBG SA przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego,
18 stycznia 2006 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A stanowiących własność pani Małgorzaty Wiśniewskiej. Będące przedmiotem zorganizowanej sprzedaży, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych,
2 lutego 2006 1.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E, pierwszy dzień notowania 3 lutego,
24 marca 2006 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
25 września 2006 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki PBG SA, przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego,
12 stycznia 2007 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących własność pana Tomasza Worocha. Będące przedmiotem zorganizowanej sprzedaży, skierowanej do inwestorów,
8 lutego 2007 1.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F, pierwszy dzień notowania 9 lutego,
30 marca 2007 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki PBG SA,
14 września 2007 85.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki PBG SA, przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego,
28 listopada 2008 12.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki PBG SA, przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego,
28 lipca 2009 865.000 akcji zwykłych n okaziciela serii G Spółki PBG SA,
28 lipca 2009 12.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki PBG SA, przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego,
14 sierpnia 2009 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki PBG SA,
4 marca 2011 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki PBG SA,
Konwersja akcji
2 stycznia 2006 1.000.000 akcji imiennych serii A, oznaczonych kodem PLPBG0000037, uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe, na okaziciela. Akcje zostały oznaczone kodem PLPBG0000052,
28 listopada 2006 200.000 akcji imiennych serii A oznaczone kodem PLPBG0000037, uprzywilejowanych co do głosu, na akcje zwykłe, na okaziciela. Akcje zostały oznaczone kodem PLPBG0000052,
31 lipca 2009 260.000 akcji imiennych serii A oznaczonych kodem PLPBG0000037, uprzywilejowanych co do głosu, na akcje zwykłe na okaziciela. Akcje zostały oznaczone kodem PLPBG0000052,
3 lutego 2011 500 000 akcji imiennych serii A oznaczonych kodem PLPBG0000037, uprzywilejowanych co do głosu, na akcje zwykłe na okaziciel. Akcje zostały oznaczone kodem PLPBG0000052,
Asymilacja akcji
16 listopada 2005 110.000 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000045 z 4.500.000 akcji spółki PBG SA oznaczonymi kodem PLBG0000029,
18 stycznia 2006 1.000.000 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000052 z 4.610.000 akcjami spółki PBG SA, oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
24 marca 2006 1.500.000 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000029 z 5.610.000 akcjami spółki PBG SA, oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
12 września 2006 110.000 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000045 z 7.110.000 akcjami spółki PBG SA oznaczonymi kodem PLBG0000029,
30 marca 2007 1.400.000 akcji oznaczonych kodem PLBG0000029 z 7.220.000 akcjami spółki PBG SA oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
12 stycznia 2007 200.000 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000052 z 8.620.000 akcjami spółki PBG SA oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
14 września 2007 85.000 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000045 z 8.820.000 akcjami spółki PBG SA oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
28 listopada 2008 12.500 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000045 z 8.905.000 akcjami spółki PBG SA oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
28 lipca 2009 12.500 akcji oznaczonych kodem PLPBG0000045 z 8.917.500 akcjami oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
28 lipca 2009 865.000 akcji oznaczonych kodem PLBG0000029 z 8.930.000 akcjami oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
14 sierpnia 2009 260.000 oznaczonych kodem PLPBG0000052 z 9.795.000 akcjami spółki PBG SA oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
4 marca 2011 500.000 akcji oznaczonych kodem PLPBG00000052 z 10.055.000 akcjami oznaczonymi kodem PLPBG0000029,
Wezwania
Nie były ogłaszane.
Przymusowy wykup
Spółka nie brała udziału i nie była stroną przymusowego wykupu.

Najważniejsze transakcje nabycia i zbycia akcji:

Data Osoba Operacja Informacja dodatkowa
25 stycznia 2005 Marek Grunt Zbycie 633.334 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. W drodze umowy cywilno - prawnej na rzecz pana Jerzego Wiśniewskiego. (Pan Marek Grunt z dniem 29 października 2004 roku zrezygnował z pełnionej funkcji Prezesa zarządu z powodów rodzinnych).
Więcej w RB 8/2005: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/transakcja-nabycia-i-zbycia-akcji.html
25 stycznia 2005 Jerzy Wiśniewski Nabycie 633.334 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. W drodze umowy cywilno - prawnej od pana Marka Grunta.
Więcej w RB 8/2005: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/transakcja-nabycia-i-zbycia-akcji.html
20 stycznia 2006 Małgorzata Wiśniewska Zbycie 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.  
Wiecej w Rb 10/2006: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/10-2008-zawarcie-transakcji-przez-osoby-zarzadzajace-na-kwote-powyzej-5-000-euro-korekta.html
13 lutego 2007 Jerzy Wiśniewski Nabycie 115.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A. Transakcja poza rynkiem regulowanym, zgodnie z procedurą przewidzianą w §11 Statutu Spółki PBG SA.
Więcej w RB 16/2007: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/sprzedaz-akcji-imiennych-serii-a.html
13 lutego 2007 Tomasz Woroch Zbycie 115.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A. Transakcja na rzecz Pana Jerzego Wiśniewskiego poza rynkiem regulowanym, zgodnie z procedurą przewidzianą w §11 Statutu Spółki PBG SA.
Więcej w RB 16/2007: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/sprzedaz-akcji-imiennych-serii-a.html
13 stycznia 2011 Jerzy Wiśniewski Zbycie 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A. Transakcja poza rynkiem regulowanym, zgodnie z procedurą przewidzianą w §11 Statutu Spółki PBG SA. Pan Jerzy Wiśniewski oświadczył, iż nie dokona on transakcji sprzedaży posiadanych akcji PBG S.A. przez najbliższe 24 miesiące od daty niniejszej transakcji.
Więcej w RB 16/2007: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/3-2011-zmiany-w-stanie-posiadania-znaczacego-akcjonariusza-oraz-zmiana-praw-z-akcji-spolki.html

 

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.