[PL] Idź do: Raporty : Inne [EN] Go to: Reports : Other
Raporty

Pozostałe raporty bieżące

Pozostałe komunikaty Spółki datowane na czerwiec 2012 dostępne są na stronie Relacji Inwestorskich w zakładce Raporty Bieżące.  

Powołanie Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza spółki PBG SA w upadłości układowej, w dniu 29 czerwca 2012 roku, podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Wiesława Mariusza Różackiego na stanowisko Prezesa Zarządu.  

Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki nowych członków

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. uchwał powołujących z dniem 28 czerwca 2012 roku w skład Rady Nadzorczej PBG S.A. w upadłości układowej Pana Jerzego Wiśniewskiego oraz Pana Przemysława Szkudlarczyka.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 28 czerwca 2012 roku

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej publikuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku.  

Rezygnacja osób nadzorujących i zarządzających

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o otrzymaniu rezygnacji z dniem 28 czerwca 2012 roku Pana Piotra Bienia oraz Pana Andreasa Madej z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o otrzymaniu rezygnacji z dniem 28 czerwca 2012 roku Pana Jerzego Wiśniewskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Przemysława Szkudlarczyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 r.  powziął informację, że w dniu 22 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, stwierdził, że Postanowienie z dnia 13 czerwca 2012 r. o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu jest prawomocne.  

Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu przez spółki zależne od PBG

Spółki z Grupy PBG, tj. PBG Avatia, Dromost, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych, Metorex, KWG, PBG Technologia, PBG Energia oraz Strateg Capital, złożyły w sądach wnioski mające na celu ochronę tych spółek, a także interesów wszystkich ich wierzycieli i pracowników. Decyzje zarządów są w głównej mierze pochodną wzajemnych powiązań, w tym poręczeń kredytów z innymi podmiotami z Grupy PBG, które na początku czerwca złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu

Zarząd PBG S.A. informuje o wydaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia Spółce, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Sąd postanowił o utrzymaniu Zarządu własnego Spółki, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza oraz nadzorcę sądowego w osobie spółki Syndycy Wielkopolscy Bojarski, Senger-Kałat, Gnatowski, spółka komandytowa.  

Złożenie przez PBG SA, HYROBUDOWA POLSKA SA oraz APRIVIA SA wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

Zarząd PBG SA informuje o złożeniu w dniu 4 czerwca 2012 r. przez spółki z Grupy PBG - PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, APRIVIA SA - do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu tychże Spółek.

Trzy spółki z Grupy PBG dla ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy zawnioskują o upadłość układową

Trzy spółki z Grupy PBG tj. PBG, Hydrobudowa Polska oraz APRIVIA, podjęły decyzję o wystąpieniu do sądu o ochronę spółki, interesów wszystkich wierzycieli i swoich pracowników. Powodem złożenia wniosku jest trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych, brak całkowitego rozliczenia robót na kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowego oraz przeciągające się rozmowy z bankami na temat pozyskania finansowania. Do czasu ustanowienia zabezpieczeń uzgodnionych w umowie standstill, banki zablokowały konta spółek, co znacznie utrudnia realizację kontraktów. PBG będzie dążyć do spłaty znaczącej większości swoich zobowiązań m.in. dzięki pozyskaniu środków z emisji obligacji.
Inne

Grupa PBG dla Euro 2012

Drodzy Państwo! Przed Wami kolejne, specjalne wydanie Biuletynu Korporacyjnego „Ogniwo” poświęcone inwestycjom na Euro 2012. Jesteśmy Grupą z 18-letnią tradycją. W tym jakże długim czasie uczestniczyliśmy w największych polskich przedsięwzięciach inwestycyjnych. Wybudowaliśmy gazociągi, kopalnie ropy, odazotownie i podziemne magazyny gazu, oczyszczalnie ścieków i wiele innych – nie sposób wszystkiego tutaj wymienić. W tej chwili rozwijamy działalność o budownictwo energetyczne, wygrywając najważniejsze przetargi tej branży w całym kraju. Przyszedł też czas na stadiony! Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pochwalić się naszym ogromnym sukcesem, jakim jest wybudowanie trzech z czterech pięknych aren widowisko-sportowych, jakie powstały na Euro 2012. W naszym biuletynie znajdą Państwo wiele informacji o tych przedsięwzięciach. O tym, ile znaczą one dla nas, dla blisko 7 tysięcy osób pracujących w Grupie PBG. Zapraszamy do lektury!
Reports

Other current reports

PBG's other regulatory filings dated June 2012 are available on the PBG website in the Investor Relations/Current Reports section.

Appointment of President of Management Board

On June 29th 2012, the Supervisory Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) adopted a resolution appointing Wiesław Mariusz Różacki as President of the Management Board.

Appointment of new members of the Supervisory Board

The Management Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) hereby reports that the General Meeting of PBG S.A. has adopted resolutions appointing Mr Jerzy Wiśniewski and Mr Przemysław Szkudlarczyk to the Supervisory Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) with effect from June 28th 2012.  

Resolutions adopted by the Annual General Meeting of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) on June 28th 2012

The Management Board of PBG S.A. hereby presents the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of PBG S.A. on June 28th 2012.  

Resignation of members of the Management and Supervisory Boards

The Management Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) hereby reports that the General Meeting of PBG S.A. has adopted resolutions appointing Mr Jerzy Wiśniewski and Mr Przemysław Szkudlarczyk to the Supervisory Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) with effect from June 28th 2012.

Court ruling on PBG’s insolvency becomes final

The Management Board of PBG S.A. w upadłości układowej (in company voluntary arrangement) hereby reports that on June 27th 2012 it was notified that on June 22nd 2012 the District Court for Poznań–Stare Miasto of Poznań, XI Commercial Insolvency and Arrangement Division, stated that the Decision of June 13th 2012, declaring the Company’s insolvency with an option to enter into an arrangement, was final.  

PBG Group companies file for insolvency with arrangement option to protect their employees, creditors and shareholders

PBG Group companies, i.e. PBG Avatia, Dromost, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych, Metorex, KWG, PBG Technologia, PBG Energia and Strateg Capital, have filed petitions at the respective courts to protect the companies and safeguard the interests of all their creditors and employees. The decisions of the management boards result primarily from their mutual relationships, including sureties for loans, with other PBG Group companies which filed petitions for insolvency with arrangement option at the beginning of June.  

Court ruling on PBG's insolvency

The Management Board of PBG S.A. was notified of a ruling, dated June 13th 2012, by the District Court for Poznań—Nowe Miasto and Wilda, XI Commercial Insolvency and Arrangement Division, declared the Company's bankruptcy aiming at an arrangement with creditors. The ruling will become final after one week from the date a copy of the ruling is served on the Company, unless the ruling is appealed against before the lapse of such period. The court ruled to retain the Company's incumbent Management Board, appointed Judge Łukasz Lipowicz to oversee the process, and appointed Syndycy Wielkopolscy Bojarski, Senger-Kałat, Gnatowski spółka komandytowa as the receiver.

PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and APRIVIA S.A. file petitions for insolvency with arrangement option

On June 4th 2012 three PBG Group companies, i.e. PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and APRIVIA S.A., filed petitions for insolvency with arrangement option with the District Court for Poznań–Stare Miasto of Poznań, XI Commercial Insolvency and Arrangement Division.

Three PBG Group companies file for insolvency with arrangement option to protect their employees, creditors and shareholders

Three PBG Group companies, i.e. PBG, Hydrobudowa Polska and APRIVIA, resolved to file insolvency petitions to protect the companies, as well as the interests of all their creditors and employees. The decision was prompted by difficult liquidity positions of the companies resulting from the execution of capital-intensive road construction projects, only partial settlement of the contract for the construction of the National Stadium in Warsaw and the protracting negotiations with the financing banks. The banks put hold on the companies' accounts until security instruments required under the standstill agreement are executed, which poses a major obstacle in contract delivery. PBG will strive to satisfy the considerable majority of claims by raising funds through such measures as a bond issue.  
Other

PBG Group for Euro 2012

Ladies and Gentlemen! We encourage you to read another, special edition of the Ogniwo Corporate Bulletin, devoted to investments relating to the 2012 European Football Championship.The PBG Group was established 18 years ago. During this time, we have participated in Poland’s largest investment projects. We have built gas pipelines, crude oil production facilities, denitriding plants, underground gas storage facilities, wastewater treatment plants, and many other facilities – it is impossible to list them all here. Presently, we are expanding our operations into the power engineering segment, winning key tenders in this industry in Poland. The time has come for stadiums, too! We are proud to announce our considerable success as the constructor of three out of the four splendid sports and entertainment arenas to stage the Championships. The bulletin provides a wealth of information on these projects and their importance to the PBG Group and its nearly seven thousand employees. We hope you will enjoy reading our bulletin!  
[PL] Idź do: Raporty : Inne [EN] Go to: Reports : Other

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.