[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty : CSR w Grupie PBG [EN] Go to: Reports : Rankings : PBG Group CSR : Contracts
Raporty

Zarejestrowanie przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego PBG S.A.

Zarząd PBG SA informuje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zarejestrowaniu tych zmian w tekście jednolitym Statutu.

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NZWZ Spółki w dniu 3 kwietnia 2012 roku

Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 kwietnia 2012 roku.

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd PBG S.A. informuje o powołaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 3 kwietnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej PBG S.A.: - Pana Andreasa Madeja; - Pana Piotra Bienia.

Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej

Zarząd PBG S.A. informuje o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Marcina Wierzbickiego z dniem 2 kwietnia 2012 roku oraz Pana Adama Strzeleckiego z dniem 3 kwietnia 2012 roku.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 roku

Zarząd PBG S.A. publikuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 3 kwietnia 2012 roku.
Rankingi

Stadion Narodowy laureatem dziewiątej Gali CEEQA Industry Awards

Wybudowany przez Grupę PBG Stadion Narodowy w Warszawie otrzymał prestiżowe nagrody CEEQA Industry Awards w dwóch kategoriach: Budynek Roku w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Hotel, Centrum Rozrywki, Budynek Mieszkalny Roku.

PBG wśród 100 najcenniejszych firm

Tygodnik „Newsweek” opublikował ranking 100 najcenniejszych polskich firm. W kategorii budownictwo PBG zajęło 3 pozycję, a w zestawieniu ogólnym 53. Kryterium decydującym o miejscu w rankingu był wskaźnik wartości przedsiębiorstwa na koniec 2011 r. wyliczany za pomocą metody szwajcarskiej - kombinacji wycen metodą majątkową i dochodową.  
Kontrakty

Betpol z Grupy PBG wybuduje farmę wiatrową

Na ponad 15,4 mln euro (przeszło 64 mln zł) netto opiewa zawarty przez spółkę z Grupy PBG kontrakt na wybudowanie elektrowni wiatrowej Wicko o mocy 10 MW.

Zawarcie Ugody z Narodowym Centrum Sportu

Zarząd PBG S.A. jako członek Konsorcjum w składzie: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Lider), PBG S.A., ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. (Konsorcjum), informuje, że dnia 6 kwietnia 2012 roku zawarta została Ugoda związana z Umową o Roboty Budowlane z dnia 4 maja 2009 roku na wykonanie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, której stroną jest Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
CSR w Grupie PBG

Dobry debiut w ROF

Spółka PBG zadebiutowała w tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, plasując się na 27 pozycji spośród 58 dużych firm odpowiedzialnych społecznie. Wśród debiutantów zajęliśmy 2 miejsce. Cieszymy się, że nasze społeczne zaangażowanie zostało zauważone i docenione.

PBG partnerem Finału Mistrzostw Polski Mężczyzn U-18

Zapraszamy wszystkich miłośników koszykówki do hali Arena przy ul. Wyspiańskiego 33 w Poznaniu na finałowy turniej o Mistrzostwo Polski Juniorów, który odbędzie się w dniach 2-6 maja br. W walce o złoty medal Mistrzostw Polski U-18 zmierzy się 8 najlepszych drużyn w Polsce w tej kategorii wiekowej.

Światowy Dzień Wody

PRG Metro Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska S.A., Infra S.A. oraz Fundacja PBG włączyły się w akcję Światowego Dnia Wody. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim Unii Europejskiej wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Spółki z Grupy PBG włączyły się w akcję Światowego Dnia Wody jako jednostka wspierająca wszelkie działania pro- środowiskowe.  

„Nasze życie - nasze zdrowie”

16 kwietnia br. wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu po raz kolejny zorganizowaliśmy w naszej firmie akcję pracowniczą „Oddajemy krew do Banku Krwi Grupy PBG”. Podczas tegorocznej, dziewiątej akcji, na 32 osoby, które się zgłosiły, 24 oddały w sumie 10,8 l krwi do naszego banku, a kolejne trzy osoby zgłosiły chęć zapisania się do banku dawców szpiku.

PBG – współpraca z CSR Contest

Spółka PBG włączyła się w projekt Poznań CSR Contest, którego celem jest szerzenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i uczniów szkół średnich z całej Polski. Pomysłodawcą i realizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe CSR, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Reports

Registration of the conditional share capital increase at PBG S.A.

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that the District Court for Poznań – Nowe Miasto and Wilda of Poznań registered the conditional share capital increase. This has been duly reflected in the consolidated text of the Company’s Articles of Association.

List of shareholders holding 5% or more of total voting rights at the Extraordinary General Meeting held on April 3rd 2012

The Management Board of PBG S.A. hereby presents the list of shareholders holding 5% or more of total voting rights at the Company's Extraordinary General Meeting held on April 3rd 2012.

Appointment of members of the Supervisory Board

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that the Extraordinary General Meeting of PBG S.A. held on April 3rd 2012 appointed the following persons to the PBG Supervisory Board: - Mr Andreas Madej; - Mr Piotr Bień.

Resolutions of the Extraordinary General Meeting of PBG S.A. held on on April 3rd 2012

The Management Board of PBG S.A. hereby presents the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of PBG S.A. on April 3rd 2012.

Resignation of Supervisory Board members

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that Mr Marcin Wierzbicki and Mr Adam Strzelecki resigned from their positions as Members of the Supervisory Board as of April 2nd 2012 and April 3rd 2012, respectively.
Rankings

The National Stadium awarded at the ninth CEEQA Industry Awards Gala

The National Stadium in Warsaw, constructed by the PGB Group, received prestigious CEEQA Industry Awards in two categories: the CEE/SEE Building of the Year and Hotel, Leisure & Residential Development of the Year.

PBG among 100 most valuable companies

The Polish edition of Newsweek has published a list of 100 most valuable Polish companies. In the category of construction companies, PBG S.A. ranked third, and in the overall classification it came in 53rd. The classification criterion was company value as at the end of 2011, calculated based on a Swiss valuation methodology, combining the asset-based and income methods.
PBG Group CSR

A good start

PBG made its debut in this year's edition of the Corporate Social Responsibility Ranking, taking the 27th position out of the total of 58 large CSR-aware companies. Among first-timers, we came in second. We are delighted that our commitment to CSR has been recognised and rewarded.

PBG becomes a partner of Poland's U-18 Men's Championship Finals

We would like to invite all basketball fans to the Arena at ul. Wyspiańskiego 33 in Poznań to the finals of Poland's Junior Championship, which will take place on May 2nd-6th 2012. The best eight teams in Poland in this age category will compete for the gold medal of Poland's U-18 Championship. This year's event will be hosted by PBG Basket Junior.

The World Water Day

PRG Metro Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska S.A., Infra S.A.and the PBG Foundationhave joined the World Water Day campaign. The idea behind the initiative is to make EU member states aware of the influence of sound water management on their economic and social condition. As committed supporters of all environmental initiatives, PRG Metro Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska S.A., Infra S.A. and the PBG Foundation have also joined the World Water Day.

"Our Life – Our Health"

On April 16th 2012, we held another employee blood donor session organised as part of the "Donate Blood to the PBG Blood Bank" initiative, with the support of the Regional Centre for Blood Donation and Hemotherapy in Poznań. During this year's ninth session, 32 persons volunteered, of whom 24 gave a total of 10.8 litres of blood to the blood bank, while three others declared readiness to be registered on the list of bone marrow donors.

PBG and the CSR Student Club

PBG has joined the Poznań CSR Contest initiative, whose aim is to promote the concept of corporate social responsibility among high school and university students from all over Poland. The contest has been devised and organised by the CSR Student Club of the Poznań University of Economics.
Contracts

Betpol, PBG subsidiary, to build a wind farm

Over EUR 15.4m (PLN 64m, VAT-excclusive) is the value of a contract for construction of a 10 MW Wicko Wind Farm executed by Betpol, a PBG subsidiary.

Settlement agreement signed with Narodowe Centrum Sportu

The Management Board of PBG S.A., member of a consortium comprising HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (leader), PBG S.A., ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH, and ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. (the "Consortium"), reports that on April 6th 2012 a settlement agreement was signed with the state-owned operator Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. in respect of the contract for construction of the National Stadium in Warsaw and auxiliary infrastructure dated May 4th 2009.
[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty : CSR w Grupie PBG [EN] Go to: Reports : Rankings : PBG Group CSR : Contracts

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.