[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Są pieniądze dla firm budujących Stadion Narodowy

 • Generalny Wykonawca Stadionu Narodowego w Warszawie zawarł porozumienie z Narodowym Centrum Sportu, które pozwoli udrożnić zatory płatnicze i uregulować zaległe płatności na rzecz podwykonawców
 • Konsorcjum pod wodzą Hydrobudowy Polska z Grupy PBG uzgodniło także należne mu wynagrodzenie z tytułu kolejnego zakresu robót dodatkowych
 • Zamawiający w najbliższych dniach przeleje zatem około 100 mln zł dla budowniczych Stadionu Narodowego
 • Strony prowadzą rozmowy w celu rozliczenia wszystkich pozostałych nieuzgodnionych kwestii i roszczeń

Zawarta w dniu 6 kwietnia ugoda pozwoli w krótkim terminie uregulować płatności należne podwykonawcom zatrudnionym na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Powstanie zatorów płatniczych to m.in. rezultat zlecania przez Narodowe Centrum Sportu, w związku ze zmianami projektowymi, licznych prac dodatkowych i zamiennych, których rozliczenie następuje dopiero po wielu miesiącach, a część do dzisiaj nie została jeszcze uregulowana. Koszty finansowania tych prac ponosił i ponosi zatem Generalny Wykonawca oraz jego kontrahenci.

Zamawiający w myśl zawartego porozumienia wypłaci niezwłocznie kwotę ponad 72 mln zł brutto na rachunek powierniczy prowadzony dla Generalnego Wykonawcy, z którego będą regulowane płatności na rzecz podwykonawców. Powyższa kwota odpowiada 5% wartości umowy podstawowej z maja 2009 roku na budowę Stadionu Narodowego.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Hydrobudowa Polska (lider), PBG oraz spółki z grupy ALPINE, uzgodniło ponadto z Narodowym Centrum Sportu wynagrodzenie za kolejny zakres robót dodatkowych zlecanych w trakcie realizacji umowy głównej. Wartość uzgodnionych i uregulowanych na podstawie niniejszej ugody prac ustalono na 24,1 mln zł netto (29,6 mln zł brutto).

Strony zobowiązały się ponadto, że w ciągu około tygodnia uzgodnią wynagrodzenie za dalszy zakres robót, który Generalny Wykonawca wycenił na około 23,4 mln zł.

W związku z tym, że zakres robót dotyczących wykonania kiosków gastronomicznych oraz płyty boiska wraz z murawą i instalacjami został objęty umową dodatkową z 28 grudnia 2011 roku, co wynikało ze zmiany koncepcji wykonania płyty boiska i zastosowania bardziej uniwersalnego rozwiązania, ograniczony został częściowo zakres umowy podstawowej, a więc także wynikające z niej wynagrodzenie. Zakres ten został wyceniony na 14,5 mln zł netto.

Podsumowując, na należne Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu prac związanych z budową Stadionu Narodowego składają się następujące kwoty:

 • wartość umowy podstawowej (po skorygowaniu o pomniejszenie związane z ujęciem części zakresu robót w umowach dodatkowych): 1 mld 235,3 mln zł netto,
 • wartość umów na roboty dodatkowe, zawartych do końca 2011 roku: 105,4 mln zł netto,
 • wartość robót dodatkowych uzgodnionych i uregulowanych ugodą z 6 kwietnia 2012 r.: 24,1 mln zł netto,
 • wartość robót dodatkowych aktualnie w uzgodnieniu: około 23,4 mln zł,

Ponadto strony zobowiązały się do możliwie najszybszego rozliczenia dalszego zakresu robót dodatkowych i zamiennych, oraz wszelkich pozostałych nieuzgodnionych lub spornych kwestii.

*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego,  infrastrukturalnego, przemysłowego, drogowego i mieszkaniowego

Kontakt:

Kinga Banaszak-Filipiak

rzecznik prasowy

dyrektor ds. relacji inwestorskich

+48 691 470 491

kinga.banaszak@pbg-sa.pl

News

Final settlement with contractors on National Stadium project

 • The general contractor on the National Stadium project and Narodowe Centrum Sportu, the principal, have come to an arrangement which will help remove payment delays and settle past-due accounts with subcontractors. 
 • The consortium, led by Hydrobudowa Polska, a PBG Group company, also agreed on the consortium’s consideration for project extensions.
 • Thus, in the coming days the principal will transfer ca. PLN 100m due to the builders of the National Stadium. 
 • The parties continue talks to settle all other outstanding issues and claims. 

The arrangement of April 6th will open way to prompt settlement of outstanding consideration for the subcontractors hired to build the National Stadium in Warsaw. The causes of payment delays included project extensions and alterations ordered by Narodowe Centrum Sportu following changes in the original project design. The related settlement lag is several months, and some of the additional works have not been paid for to date. In other words, the financing costs have been borne by the general contractor and its subcontractors. 

Under the arrangement, the principal will immediately pay over PLN 72m (gross) to the general contractor's escrow account from which payments will be made to the subcontractors. This amount represents 5% of the price of the principal contract for construction of the National Stadium executed in May 2009. 

The consortium, composed of Hydrobudowa Polska (leader), PBG and ALPINE Group companies, also agreed with Narodowe Centrum Sportu on the amount of consideration for additional works ordered as part of further project extensions commissioned during execution of the principal contract. The value of such additional consideration agreed and settled under the arrangement is PLN 24.1m net (PLN 29.6m VAT inclusive).

The parties also concluded that in about a week they would agree on consideration for another round of extensions which the general contractor has valued at ca. PLN 23.4m. 

As deliveries and construction of food kiosks, football pitch, pitch grass and related installations were covered by the additional contract of December 28th 2011 (necessitated by replacement of the original design of the pitch with a more universal solution), some of the works were excluded from the scope of the principal contract, which in turn resulted in reduction of the original contract price. The exclusions were priced at PLN 14.5m net.

In short, the aggregate consideration due to the general contractor for the work and deliveries performed on the National Stadium project is as follows:

 • price of the principal contract (adjusted for the exclusions covered by separate contracts): PLN 1.2353bn net,
 • price of the separate contracts for additional works, executed by the end of 2011: PLN 105.4m net,
 • price of additional works agreed upon and covered by the arrangement of April 6th 2012: PLN 24.1m net,
 • value of additional works pending agreement: ca. PLN 23.4m.

Further, the parties agreed to settle any outstanding additional and substitute works as well as other issues and claims as soon as practicable.

*The PBG Group provides specialist construction services in the area of gas and oil production facilities and fuel facilities, as well as general contractor services in the area of infrastructural, industrial, road and housing construction.

Contact person:

Kinga Banaszak-Filipiak

Spokesperson

IR Director

+48 691 470 491

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.