[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Wyniki Grupy PBG po czwartym kwartale 2011 wyższe niż zakładano,
prognoza na rok 2011 zrealizowana

 

 • Przychody Grupy PBG po 4 kwartałach 2011 roku wzrosły w ujęciu rocznym o 36% do 3,73 mld zł.
 • Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 22%, do 416 mln zł.
 • EBITDA wzrosła o 19% do 397 mln zł.
 • Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 336,2 mln zł, tj. o 17% więcej w stosunku do 4 kwartałów 2010 roku.
 • Zysk netto zwiększył się o 9% do 206,5 mln zł.
 • Wartość portfela zamówień Grupy PBG sięgnęła najwyższego od trzech lat poziomu – 5.9 mld zł wg stanu w dniu 1 stycznia 2012.

 

Grupa Kapitałowa PBG wykonała z nawiązką zeszłoroczną prognozę finansową: przychody na poziomie 3,73 mld zł po 4 kwartałach 2011 roku okazały się wyższe o 24% w stosunku do prognozowanych 3 mld zł, zysk operacyjny w wysokości 336 mln zł przewyższył prognozę 260 mln zł o 29%, zaś zysk netto w kwocie 206,5 mln zł był większy o 3% od zakładanych 200 mln zł.

Wzrost przychodów po 4 kwartałach 2011 roku wynikał w dużej mierze z realizacji kontraktów drogowych, przede wszystkim budowy autostrad, oraz zleceń w budownictwie przemysłowym, gdzie Grupa PBG pracowała nad projektami stadionowymi.  Charakteryzują się one zdecydowanie niższymi marżami od tych, które Grupa zazwyczaj generuje. Ponieważ udział obu tych segmentów w przychodach Grupy wyniósł 51%, zaważyły one na osiągniętych wskaźnikach rentowności.  

Wpływ kontraktów drogowych został częściowo zrównoważony zleceniami z segmentu gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw (kopalnia ropy naftowej LMG, terminal gazu skroplonego LNG w Świnoujściu oraz podziemny magazyn gazu Wierzchowice). Dzięki tym kontraktom Grupa PBG wygenerowała w segmencie ropy i gazu 851 mln zł przychodów ze sprzedaży. Znaczące  przychody zostały również zrealizowane w segmencie wody, wynosząc w całym roku ponad 510 mln zł.

Przejęcia Energomontażu Południe oraz Rafako zaznaczyły początek znaczących zmian związanych z repozycjonowaniem biznesu Grupy PBG w stronę budownictwa energetycznego. Wartości przychodów ze sprzedaży Energomontażu Południe, konsolidowane w ramach grupy od 1 lipca 2011, oraz Rafako, konsolidowane od 1 listopada 2011, wyniosły ogółem 413 mln zł. Obie akwizycje pozwolą PBG zwiększyć udział przychodów generowanych poza segmentem drogowym i ogólnobudowlanym. Wskazuje na to  struktura portfela zamówień Grupy, w której kontrakty w budownictwie energetycznym stanowią 32,7% wszystkich zamówień (wg stanu na 1 stycznia 2012).

Największy wkład w wyniki Grupy miały jednostkowe wyniki spółki PBG. Spółka osiągnęła przychody na poziomie około 1 mld zł, które stanowiły 27% sprzedaży całej Grupy, wypracowując przy tym zysk operacyjny w wysokości 216 mln zł, który odpowiadał 64% skonsolidowanego wyniku na tym poziomie. Jednostkowy zysk netto wyniósł blisko 123 mln zł, stanowiąc prawie 60% wyniku netto Grupy PBG.

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w IV kwartale oraz czterech kwartałach narastająco 2011 roku

 

Wyniki finansowe

 

w tys. PLN

4Q 2011

4Q 2010

 

zmiana % r/r

4QN 2011

4QN 2010

zmiana % r/r

Przychody

1 353 329

855 257

 

+58

3 733 829

2 740 311

+36

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży

160 269

110 723

 

+45

416 413

341 629

+22

Zysk(strata) z działalności operacyjnej

70 129

110 755

 

-37

336 199

286 525

+17

Zysk(strata)netto, z tego przypadający:

42 316

70 451

 

-40

222 194

184 528

+20

akcjonariuszom podmiotu dominującego

30 856

71 440

 

-57

206 471

190 284

+9

akcjonariuszom mniejszościowym

11 460

(989)

 

-

15 723

(5 756)

-

 

WYNIKI SKONSOLIDOWANE W IV KWARTALE 2011


W samym czwartym kwartale 2011 Grupy Kapitałowa PBG zwiększyła przychody o 58% z 855,3 mln zł rok wcześniej do 1,353 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się w IV kwartale 2011 o 48% zł ze 110,7 mln zł do 160,3 mln. Z kolei  zysk operacyjny wyniósł 70,1 mln zł, co stanowi  spadek o 37% w ujęciu rocznym ze 110,8 mln zł. Negatywny wpływ na wynik operacyjny miało tzw. zdarzenie jednorazowe  w postaci obniżenia o kwotę 21,9 mln zł wyceny wg wartości godziwej akcji Rafako (dokonanej w związku ze zmianą metody konsolidacji i ujętej w pozostałych kosztach operacyjnych) w stosunku do ceny zakupu.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego obniżył się rok do roku o 57%, osiągając 30,9 mln zł w porównaniu z 71,44 mln zł w analogicznym okresie 2010. Obniżenie wyniku netto spowodowała wysoka stawka podatku dochodowego w wysokości 32,5%. Wpływ na to miał m.in. fakt, że dwie spółki zależne w swoich sprawozdaniach finansowych za wrzesień 2011 roku nie ujęły podatku dochodowego. W związku z tym podatek rozliczony w grudniu 2011 roku odnosił się do  wyniku wypracowanego przez te Spółki w całym okresie sprawozdawczym. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysoki poziom podatku dochodowego jest  rozwiązanie przez inną Spółkę zależną  aktywo na odroczony podatek dochodowy z tytułu niezrealizowanej straty podatkowej.

  

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2012 (w % i PLN mn)

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa

18,7%

1 110

Woda

9,9%

588

Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe

7,7%

454

Budowa dróg

30,9%

1 830

Budownictwo energetyczne

32,7%

1 950

Inne

0,1%

7

RAZEM

100,0%

5 929

 

 

 

 

*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego, infrastrukturalnego, przemysłowego, drogowego i mieszkaniowego

 

 

Kontakt:

Kinga Banaszak-Filipiak

rzecznik prasowy

dyrektor ds. relacji inwestorskich

+48 691 470 491

kinga.banaszak@pbg-sa.pl

News

PBG Group's performance in the four quarters of 2011 above expectations.
The Group delivers in line with its 2011 guidance

 

 • The Group's revenue after the four quarters of 2011 was up 36% year on year, at PLN 3.73bn.
 • Gross profit grew by 22%, to PLN 416m.
 • EBITDA went up by 19%, to PLN 397m.
 • Operating profit up by 17% year on year, at PLN 336.2m.
 • Net profit amounted to 206.5m, an improvement of 9%.
 • As at January 1st 2012, the value of the PBG Group's order book was at a three-year high of PLN 5.9bn.


The PBG Group met and exceeded last year's financial forecast: at PLN 3.73bn its revenue after the four quarters of 2011 exceeded the anticipated PLN 3bn by 24%, operating profit of PLN 336m was 29% higher than the forecast of PLN 260m, while net profit of PLN 206.5m exceeded the PLN 200m target by 3%.

The strong growth of revenue in the four quarters of 2011 was largely a result of the execution of road contracts, chiefly motorway construction, and contracts in the industrial construction segment, where the Group was executing stadium projects. The margins they offer are markedly lower than margins usually earned by the Group. As the combined share of the two segments in the Group's total revenue stood at 51%, they weighed down on profit margins.

This effect of the road projects was partially offset by contracts in the gas, oil and fuels segment (the LMG crude oil production facility, the LNG terminal in Świnoujście and the underground gas storage facility in Wierzchowice). On the back of these contracts, the Group derived PLN 851m in revenue from the oil and gas segment. The water segment also substantially contributed to the Group’s top line, adding over PLN 510m for the whole year.

The acquisitions of Energomontaż Południe and Rafako marked the beginning of an important shift in the Group’s business and its repositioning towards power engineering. Revenue of Energomontaż Południe, consolidated by the PBG Group since July 1st 2011, and of Rafako, consolidated since November 1st 2011, amounted to a total of PLN 413m. The acquisitions will allow PBG to derive a greater share of revenue from outside the road and general construction segments. This is confirmed by the structure of the Group's order book, in which power enginnering contracts account for 32.7% of all contracts (as at January 1st 2012).

The largest contributor to the Group’s performance was PBG. At approx. PLN 1bn, PBG's revenue accounted for 27% of the Group's total revenue. At the same time, the Company delivered PLN 216m in operating profit, which contributed 64% to the Group's consolidated operating result, while its separate net profit of nearly PLN 123m contributed almost 60% to the Group's consolidated earnings.

The table below presents the financial performance of the PBG Group in Q4 2011 and in Q1-Q4 2011

 

Financial performance

 

PLN ’000

4Q 2011

4Q 2010

 

y-o-y change

4QN 2011

4QN 2010

y-o-y change

Revenue

1,353,329

855,257

 

+58

3,733,829

2,740,311

+36

Gross profit (loss)

160,269

110,723

 

+45

416,413

341,629

+22

Operating profit (loss)

70,129

110,755

 

-37

336,199

286,525

+17

Net profit (loss) attributable to:

42,316

70,451

 

-40

222,194

184,528

+20

- owners of the Parent

30,856

71,440

 

-57

206,471

190,284

+9

- non-controlling interests

11,460

(989)

 

-

15,723

(5,756)

-

 

CONSOLIDATED PERFORMANCE IN Q4 2011


In Q4 2011, the PBG Group's revenue went up by 58% year-on-year, from PLN 855.3m to PLN 1.353bn. At the same time, gross profit increased by 48%, from PLN 110.7m in Q4 2010 to PLN 160.3m in Q4 2011. Operating profit for the quarter fell from PLN 110.8m to PLN 70.1m, which represents a year-on-year decrease of 37%. The operating result was negatively affected by a non-recurring event, i.e. a reduction in fair-value measurement of the Rafako shares by PLN 21.9m relative to the share purchase price (the reduction resulted from a change in the consolidation method and was recognised in other expenses).

Net profit attributable to owners of the Parent decreased year-on-year by 57%, to PLN 30.9m, from PLN 71.44m in the comparable period of the previous year. This was mainly attributable to the high income tax rate of 32.5%, which followed chiefly from non-disclosure by two of our subsidiaries of income tax in the financial statements for nine months ended September 30th 2011. As a result, the tax settled in December 2011 comprised tax charged on these companies’ income for the entire financial year. Another factor contributing to the high tax level was derecognition of a deferred tax asset on unused tax loss.

 
 

 

ORDER BOOK AS AT JANUARY 1ST 2012 (% and PLN m)

Gas, oil and fuels

18.7%

1,110

Water

9.9%

588

Industrial and residential construction

7.7%

454

Road construction

30.9%

1,830

Power

32.7%

1,950

Other

0.1%

7

TOTAL

100.0%

5,929

 

 

 

The PBG Group provides specialist construction services in the area of gas/oil production and fuel facilities, as well as general contractor services in the power, infrastructural, industrial, road and housing construction segments.

 

 

Contact person:

Kinga Banaszak-Filipiak

Spokesperson

IR Director

+48 691 470 491

kinga.banaszak@pbg-sa.pl

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News