[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts
Raporty

Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2012 roku

Zarząd PBG SA informuje o terminach publikacji raportów finansowych w 2012 roku.

Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu w roku 2011 transakcji na akcjach PBG nie przekraczającej równowartości 5.000 Euro

Zarząd PBG SA informuje o dokonaniu transakcji sprzedaży 110 akcji PBG przez osobę zobowiązaną.

Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki RAFAKO Spółka Akcyjna

W związku z rozliczeniem transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania na sprzedaż akcji spółki  RAFAKO S.A., Zarząd PBG S.A., spółki będącej podmiotem nabywającym akcje spółki RAFAKO S.A., informuje, że złożone zostały 1.466 zapisy na łącznie 21.182.167 akcji Spółki, co przy ilości akcji, na jaką zostało ogłoszone Wezwanie w liczbie 2.490.391, daje średnią stopę alokacji równą 11,76%. Stopa redukcji wyniosła 88,24%. Spółka PBG S.A. nabyła wszystkie akcje będące przedmiotem Wezwania.

Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

Zarząd PBG SA informuje o dokonaniu transakcji kupna akcji PBG przez Prezesa Zarządu, Jerzego Wiśniewskiego.

Aktualizacja zasad kredytu udostępnionego przez BZ WBK S.A.

Zarząd Spółki PBG SA informuje o zawarciu umów aktualizujących zasady limitu kredytowego udzielonego na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2005 roku, zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Na mocy aneksu do umowy zawartego w dniu 27 grudnia 2011 roku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. zwiększył spółkom z Grupy PBG wysokość linii kredytowej z kwoty 125 mln zł do kwoty 157 mln zł na okres do dnia 30 listopada 2012 roku oraz wyznaczył do dnia 30 grudnia 2017 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej. Ponadto do umowy dołączył Energomontaż-Południe S.A.  

Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

Zarząd PBG SA informuje o dokonaniu transakcji kupna akcji PBG przez Prezesa Zarządu Jerzego Wiśniewskiego.

Zapłata ostatniej raty ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited z siedzibą w Nikozji

Zarząd PBG S.A.,z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”), informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 roku została zapłacona przez Emitenta na rzecz ARGUMENOL, spółkę prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji ostatnia rata (III Rata) Ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji („MULTAROS”), tj. kwota 160.000.000 zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych).
Kontrakty

„PBG S.A. Tak się buduje w Poznaniu”

Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów, które świetnie widać z okien samolotów startujących lub lądujących na lotnisku Ławica, jest Stadion Miejski w Poznaniu. Stąd prezentacja Grupy Kapitałowej PBG jako wykonawcy stadionów w kwartalniku Portu Lotniczego Poznań-Ławica „Let’s fly”.

Oto jestem! - Stadion Narodowy w Warszawie

Narodowe Centrum Sportu wyemitowało krótki film prezentujący skalę i ogrom prac na Stadionie Narodowym, który został wybudowany przez spółki z Grupy PBG. Film przedstawia poszczególne etapy budowy, a część materiałów wykorzystanych w projekcie pochodzi z archiwum Grupy PBG.
Reports

Release dates for the financial reports in 2012

The Management Board of PBG S.A. presents the release dates for the financial reports in 2012.

Representation of an obliged person concerning the execution in 2011 of transactions with a value of up to EUR 5,000 or equivalent, involving PBG S.A. shares

The Management Board of PBG S.A. reports that an obliged person sold 110 PBG S.A. shares.

Summary of tender offer for shares in RAFAKO Spółka Akcyjna

Following the settlement of transactions related to the Tender Offer for shares in RAFAKO S.A., the Management Board of PBG S.A., the entity acquiring shares in RAFAKO S.A., reports that 1,466 tenders were received for a total of 21,182,167 Company shares, which – given that the total number of shares offered to be purchased in the Tender Offer was 2,490,391 – yielded an allocation rate of 11.76%. Accordingly, the reduction rate was 88.24%. PBG S.A. has acquired all the shares tendered in the Tender Offer.

Statement of the liable person on the transaction on shares of PBG

Management Board of PBG SA informs about the transaction of acquiring shares of PBG by President of the Board Mr. Jerzy Wiśniewski.

Revision of the terms of credit facility provided by BZ WBK S.A.

The Management Board of PBG S.A. reports that several agreements have been executed between some of the PBG Group companies and Bank Zachodni WBK, defining revised terms of the credit facility provided under the agreement of June 30th 2005.

Execution of an annex to the credit facility agreement with Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Under the annex of December 27th 2011, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. increased the amount of the credit facility used by the PBG Group companies from PLN 125m to PLN 157m, for a period until November 30th 2012; and set the final repayment date for the entire facility for December 30th 2017. Also, under the annex Energomontaż-Południe S.A. joined the group of Borrowers.  

Statement of the liable person on the transaction on shares of PBG

Management Board of PBG SA informs about the transaction of acquiring shares of PBG by President of the Board Mr. Jerzy Wiśniewski.

Payment of the third, final instalment of the Price for the acquisition of 100% of shares in MULTAROS Trading Company Limited of Nicosia

The Management Board of PBG S.A. of Wysogotowo (“the Issuer”) hereby reports that on January 5th 2012 the Issuer paid to ARGUMENOL, a company organised under the laws of Cyprus, having its registered office in Nicosia, the final (third) instalment of the price for 100% of shares in MULTAROS Trading Company Limited, a company organised under the laws of Cyprus, having its registered office in Nicosia (“MULTAROS”), in the amount of PLN 160,000,000 (one hundred and sixty million złoty).
Contracts

PBG SA. This Is How We Build in Poznan!

One of the most prominent landmarks that can be admired from the windows of planes taking off or landing at the Poznań Ławica Airport is the City Stadium in Poznań. The PBG Group, the contractor behind the project, is featured in the latest issue of the Airport’s quarterly Let’s Fly.

Here I am! – the National Stadium in Warsaw

Narodowe Centrum Sportu has produced a short video film exploring the scale and huge amount of work required to complete the National Stadium in Warsaw, which was constructed by the PBG Group. The video presents individual construction phases of the project, and some of the footage used comes from the PBG Group's archives.  
[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts