[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Rankings : Contracts
Raporty

Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

Zarząd PBG SA informuje o dokonaniu transakcji  kupna 36.500 akcji PBG przez Prezesa Zarządu Jerzego Wiśniewskiego.

Przyznanie PBG SA ratingu CFR i ratingu PDR przez Agencję Moody’s

Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 roku agencja Moody's Investors Service przyznała PBG S.A. rating kredytowy CFR (Corporate Family Rating) i rating odzwierciedlający prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań PDR (Probability of Default Rating) na poziomie B2. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska

Aneksem do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku pomiędzy Raiffeisen Bank Polska SA a Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG termin ostatecznej spłaty limitu ustalony został na dzień 30 listopada 2016 roku, przy czym dzień ostatecznej spłaty sublimitu dla kredytów rewolwingowych wyznaczono na 30 listopada 2012 roku.

Energomontaż Południe w Grupie Kapitałowej RAFAKO

Zarząd PBG S.A., z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”), informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku zawarł z  RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul Łąkowa 33 („RAFAKO”), umowę której przedmiotem jest określenie struktury sprzedaży akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15 („Spółka”). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do sprzedaży 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”), stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów z akcji Spółki („Umowa”).

Płatność II raty Ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited, z siedzibą w Nikozji

Zarząd PBG S.A., z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”), informuje, że w dniu 15 grudnia 2011 r. została zapłacona przez Emitenta na rzecz ARGUMENOL, spółkę prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji kwota 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), stanowiąca część II raty Ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji („MULTAROS”). Płatność pozostałej części II raty Ceny, tj. kwoty 160.000.000 zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych), zostanie dokonana przez Emitenta do dnia 20 grudnia 2011 roku.

Zawiadomienie przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. o spadku zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje o zawiadomieniu od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 14,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: PBG SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Rezygnacja Pana Tomasza Worocha z pełnienia funkcji członka zarządu

Zarząd PBG S.A. informuje o złożeniu z dniem 12 grudnia 2011 roku przez Pana Tomasza Worocha rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu. Pan Tomasz Woroch złożył rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z uwagi na problemy zdrowotne.  

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości - akcjach RAFAKO S.A., posiadanych przez Multaros Trading Company Limited (spółkę zależną PBG S.A.)

Zarząd PBG S.A. („Emitent”) informuje o  dokonaniu  w dniu 30 listopada 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 34.800.001 (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy i jedna) akcjach RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, stanowiących 50% i jedna akcja w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. („Akcje Rafako”), posiadanych przez Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Zastawca”), będącej spółką zależną Emitenta.
Rankingi

PBG wśród wielkopolskich Firm Dobrze Widzianych

Konkurs Firma Dobrze Widziana wyróżnia firmy, które w poszczególnych województwach są postrzegane i oceniane jako najbardziej odpowiedzialne społecznie. Jak mówią organizatorzy: „Przyznanie przedsiębiorstwu tytułu Firmy Dobrze Widzianej jest wyrazem uznania i podziękowania za jej zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu”. Konkurs opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwa nie istnieją same dla siebie, a ich jedynym zadaniem nie jest osiąganie zysku, ale w sposób jak najbardziej przyjazny korzystają z zasobów naturalnych, aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, dbają o bezpieczne środowisko pracy, inwestują w swoich pracowników oraz w relacje z kontrahentami i dostawcami oparte na zasadach fair play.    
Kontrakty

Oświadczenie Polskiego LNG o odstąpieniu od budowy adazotowni w ramach realizacji umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2011 roku otrzymał jako Partner Konsorcjum Saipem S.A. - Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. - Snamprogetti Canada Inc. - PBG S.A. - PBG Energia Sp. z o.o., zawiadomienie w sprawie odstąpienia przez Polskie LNG S.A. od budowy azotowni dla celów regulacji liczby Wobbego w ramach realizacji zawartej z Konsorcjum w dniu 15 lipca 2010 roku umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Tym samym wartość umowy netto spadła do 2.088.976.000 zł.  
Reports

Statement of the liable person on the transaction on shares of PBG

Management Board of PBG SA informs about the transaction of acquiring shares of PBG by President of the Board Mr. Jerzy Wiśniewski.

Moody’s assigns CFR and PDF ratings to PBG S.A.

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on December 22nd 2011 Moody's Investors Service assigned PBG S.A. a corporate family rating (CFR) and a probability of default rating (PDR) of B2. The outlook on the ratings is stable.

Execution of an annex to the credit limit agreement with Raiffeisen Bank Polska

By virtue of an annex to the credit limit agreement concluded on September 28th 2007 between Raiffeisen Bank Polska S.A. and certain PBG Group members, the final repayment date of the facility has been set for November 30th 2016, with the final repayment date of the revolving sub-facility being set for November 30th 2012.

Energomontaż Południe joins the RAFAKO Group

The Management Board of PBG S.A. of Wysogotowo (“the Issuer”), hereby informs that on December 20th 2011 an agreement was executed between PBG S.A. and RAFAKO S.A., registered office at ul. Łąkowa 33, Racibórz, Poland (“RAFAKO”) determining the structure of the sale of shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna, registered office at ul. Mickiewicza 15, Katowice, Poland (“the Company”). Under the agreement, the Issuer agreed to sell 46,021,520 ordinary bearer shares in the Company (“the Shares”), representing 64.84% of the Company’s share capital and of the total vote at the Company’s General Shareholders Meeting, and conferring the right to 46,021,520 votes attached to the Company shares (“the Agreement”).

Payment of the second instalment of the Price for the acquisition of 100% of shares in MULTAROS Trading Company Limited of Nicosia

In reference to Current Report No. 70/2011 (available at http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html), the Management Board of PBG S.A. of Wysogotowo (the “Issuer”) hereby reports that on December 15th 2011 the Issuer paid to ARGUMENOL, a Cyprus law company of Nicosia, the amount of PLN 40,000,000 (forty million złoty) comprising part of the second instalment of the price for 100% of shares in MULTAROS Trading Company Limited, a Cyprus law company of Nicosia (“MULTAROS”). Payment of the remaining part of the second instalment of the Price, that is PLN 160,000,000 (one hundred and sixty million złoty), will be made by the Issuer by December 20th 2011.

Notification of a decrease in Pioneer Pekao Investment Management S.A.'s holding of PBG S.A. shares

The Management Board of PBG S.A. hereby informs that it was notified by Pioneer Pekao Investment Management S.A. ("PPIM") that its total shareholding in PBG S.A., as regards financial instruments held in the portfolios managed by PPIM as part of its portfolio management services, decreased to 14.99% of the total vote at PBG S.A.’s General Shareholders Meeting.

Tomasz Woroch tenders his resignation from the position of a Management Board member

The Management Board of PBG S.A. was notified that Tomasz Woroch had resigned from his position as Vice-President of the Management Board with effect from December 12th 2011. Mr Woroch submitted his resignation to the Chairman of the Supervisory Board due to ill health.

Registered pledge over assets of significant value, i.e. shares in RAFAKO S.A. held by Multaros Trading Company Limited (PBG S.A.'s subsidiary)

On December 5th 2011, the Management Board of PBG S.A. ("Issuer") was notified that on November 30th 2011 the District Court for the Capital City of Warsaw registered a pledge on 34,800,001 (thirty-four million, eight hundred thousand and one) shares in RAFAKO S.A. of Racibórz, representing 50% plus one share in the share capital of RAFAKO S.A. and in the total vote at the General Shareholders Meeting of RAFAKO S.A. ("Rafako Shares"), held by Multaros Trading Company Limited of Nicosia, Cyprus ("Pledgor"), a subsidiary of the Issuer.
Rankings

PBG among "The Well-Perceived Companies” of the Poznań province

On December 1st 2011, five best companies of the Poznań province were nominated for “The Well-Perceived Company” award. We are glad that our care for society and the natural environment have once again been recognised and appreciated. “The Well-Perceived Company” title is granted to companies which are perceived and assessed as the most socially responsible ones in their respective provinces. “«The Well-Perceived Company» title reflects the recognition of and gratitude for a company’s social commitment and implementation of CSR ideas”, say the organisers. The award is based on the assumption that companies do not exist for themselves and that pursuit of profit is not their only objective. The idea behind is that companies should use natural resources in the most eco-friendly way possible, actively participate in the life of the local community, provide safe work conditions, invest in their employees and in relations with their business partners and suppliers, based on the principles of fair play.  
Contracts

Notice from Polskie LNG of partial cancellation of the contract for the construction of the LNG terminal in Świnoujście

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on December 23rd 2011, as a partner of the consortium comprising Saipem S.A., Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A., Snamprogetti Canada Inc., PBG S.A. and PBG Energia Sp. z o.o., it received a notice to the effect that Polskie LNG S.A. has cancelled the contract for construction of the LNG terminal in Świnoujście, dated July 15th 2010, in the part involving construction of the nitrogen injection plant designed to control the Wobbe index. Following the cancellations, the total contract price has decreased to PLN 2,088,976,000 (VAT-exclusive).  
[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Rankings : Contracts