[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendation : Rankings
Raporty

2009-08-14

Sprzedaż akcji

Spółka PBG otrzymała od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Jerzego Wiśniewskiego zawiadomienie o dokonaniu sprzedaży 260.000 akcji spółki PBG S.A. w cenie po 220 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w dniu 14 sierpnia 2009 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że według informacji dostępnych w Spółce, Pan Jerzy Wiśniewski w ciągu  roku nie planuje sprzedaży kolejnych akcji Spółki.

2009-08-12

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie asymilacji 260.000 akcji serii A

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o dokonaniu w dniu 14 sierpnia br. asymilacji 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PBG S.A. z 9.795.000 akcjami spółki PBG S.A. Akcje objęte asymilacją otrzymają kod PLPBG0000029.

2009-08-11

Wyniki za I półrocze 2009 i za II kwartał 2009

W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa PBG wypracowała 948,584 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa odnotowała przy tym wzrosty na każdym poziomie wyników finansowych: zysk ze sprzedaży brutto – wzrost o 16%, zysk ze sprzedaży – wzrost o 8%, zysk z działalności operacyjnej – wzrost o 21% oraz zysk netto – wzrost o 40%.
W samym drugim kwartale przychody Grupy Kapitałowej PBG sięgnęły kwoty blisko 600 mln zł, co stanowi wzrost o 17,5%. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ponad 83 mln zł i był wyższy o 8,5% w porównaniu z drugim kwartałem roku ubiegłego. Zysk operacyjny zwiększył się z kwoty blisko 55 mln zł do kwoty 67,7 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 23%, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego zwiększył się o 34% i wyniósł blisko 47 mln zł. Na dzień 1 czerwca 2009 roku portfel zamówień Grupy sięgnął poziomu 6 miliardów zł.

2009-08-11

Zmiana udziałów

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało o sprzedaży w dniu 4 sierpnia 2009 roku akcji Spółki PBG SA. W wyniku transakcji akcje posiadane przez Fundusze zapewniają poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki PBG SA, tj. 4,24%.

2009-08-10

Akcje serii A będą w obrocie

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PBG S.A. Akcje wprowadzone zostaną do obrotu giełdowego, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 sierpnia 2009 r. asymilacji tych akcji z akcjami PBG S.A. 

2009-08-03

Zawarcie aneksu do umowy

Aneksem przedłużona została do dnia 23 sierpnia 2009 r. umowa o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej, zawarta przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Kontrakty
Rekomendacje

2009-08-19

Millenium DM o PBG

Analitycy Millennium DM w raporcie z dnia 19 sierpnia br. podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji PBG i podnieśli jednocześnie jej cenę docelową zł z 187 zł do 201,9 zł. W dniu wydania raportu kurs akcji PBG wyniósł 224 zł.
 

"Przy pomocy metody DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) szacujemy wartość waloru spółki na poziomie 235,8 zł. PBG dzięki dobremu portfelowi zamówień i związanymi z nim oczekiwaniami co do przyszłych wyników finansowych notowany jest ze znaczną premią w stosunku do pozostałych spółek budowlanych, stąd wycena porównawcza w wysokości 168 zł. Końcowa wycena ustala wartość akcji PBG na poziomie 201,9 zł. Tym samym pozostawiamy nasze neutralne nastawienie do spółki" – napisano w raporcie.

2009-08-14

Trzymaj PBG

Analitycy DI BRE Banku w raporcie z dnia 14 sierpnia 2009 r. podwyższyli rekomendację dla akcji PBG z „redukuj” do „trzymaj”, ustalając jednocześnie jej cenę docelową na poziomie 224,4 zł. W dniu wydania rekomendacji za akcję PBG płacono 235 zł.
 

2009-08-04

Kupuj akcje PBG

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK w raporcie z dnia 4 sierpnia br. wydali rekomendację „kupuj” dla akcji PBG, ustalając jednocześnie jej cenę docelową na poziomie 300 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 220,5 zł.

„Przez ostatni miesiąc kurs akcji PBG spadł o 1 proc., podczas gdy indeks WIG20 wzrósł o 18 proc. Tak duża różnica wydaje się nieuzasadniona i może wynikać z ogłoszenia nieoczekiwanej sprzedaży 260 tys. akcji przez prezesa. Uważamy, że te akcje zostaną łatwo sprzedane po cenie z ostatniej oferty - 220 zł i wzrostowy trend kursu zostanie przywrócony” – czytamy w raporcie.


 

Prasa

2009-06-15

PBG - "trzymaj" akcje

Analitycy czeskiego biura maklerskiego Wood & Co. w raporcie z 14 maja podwyższyli ceną docelową dla akcji grupy PBG z 198 zł do 218 zł, utrzymując rekomendację
„trzymaj" bez zmian. Podniesiona została również rekomendacja dla walorów Hydrobudowy Polskiej z „trzymaj" do „kupuj". Cena docelowa dla akcji spółki została podwyższona z 5,68 do 6,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek za akcją PBG płacono 205,10 zł, a walor Hydrobudowy wyceniano na 5,48 zł.

(źródło: Rzeczpospolita)
 

2009-05-26

Nowa tłocznia dla Gaz-Systemu

Spółka PBG wybuduje tłocznię gazu w Goleniowie koło Szczecina na zlecenie firmy Gaz-System, która odpowiada za główne gazociągi w kraju. Inwestycja o wartości ok. 67 mln zł powinna być gotowa pod koniec 2010 r. Dzięki tłoczni w Goleniowie spółka będzie mogła dostarczyć większe ilości gazu do północno-zachodniej Polski.

(źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex mówi nie, PBG realizuje plan B

Wielkopolski potentat chce pozyskać od inwestorów 200 mln zł. Część pieniędzy przeznaczy na zakup spółek budowlanych. Nie dojdzie do kapitałowego mariażu między PBG a Polimeksem--Mostostalem. Jak poinformował w piątek Jacek Krzyżaniak, członek rady nadzorczej i rzecznik PBG, wobec braku zainteresowania takim rozwiązaniem władz i akcjonariuszy Polimeksu wielkopolska grupa szuka innego sposobu wejścia na rynek usług budowlanych dla energetyki.

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

PBG proponuje trzy warianty emisji akcji

4 czerwca akcjonariusze PBG zdecydują, w jaki sposób spółka powinna szukać pieniędzy na kolejne przejęcia. Wczoraj grupa pochwaliła się rosnącą rentownością. Zgodnie z zapowiedziami „Parkietu", akcjonariusze PBG zajmą się wkrótce podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. W ten sposób wielkopolska grupa chce pozyskać pieniądze na kolejne przejęcia. Jak pisaliśmy, jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji zamiennych na akcje. W porządku obrad na WZA, zwołane na 4 czerwca, znalazł się właśnie punkt o ofercie publicznej papierów dłużnych i warunkowej emisji nawet 4 mln akcji (obecnie kapitał PBG dzieli się na 1343 mln walorów).

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

23 mln zł zysku PBG

Grupa PBG miała w I kw. 2009 r. 23,24 mln zł zysku netto na akcjonariuszy podmiotu dominującego (wzrost o 56,6 proc. wobec I kw. 2008 r.) przy 349,13 mln zł przychodów (wzrost o 10,23 proc. r/r). Zysk operacyjny zwiększył się z 29,96 mln zł do 34,8 mln zł r/r. Na wypracowany zysk netto wpływ miało rozliczenie odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane starty podatkowe w Hydrobudowie 9. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 17,3 proc. (1,5 proc. więcej niż w I kw. 2008 r.), operacyjna 10 proc. (więcej o 0,5 proc. r/r). Rentowność netto wyniosła 6,7 proc. (2-proc. wzrost). Wartość portfela zamówień grupy to 6,4 mld zł.

(źródło: Puls Biznesu)
 

2009-05-08

PBG - Kupuj akcje

Analitycy DM IDM w raporcie z 29 kwietnia obniżyli cenę, docelową dla walorów PBG z 279 zł do 2A2 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj". DM IDM prognozuje, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 2,73 mld zł wobec 2,09 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 196 mln zł wobec 158 mln zł. W tym samym raporcie podwyższona została cena docelowa dla akcji KGHM z 38,6 zł do 55 zł, przy niezmienionej rekomendacji „trzymaj". Analitycy IDM prognozują, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 9,89 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 1,7 mld zł wobec 2,9 mld zł. DM IDM utrzymał zalecenie „trzymaj" dla akcji TP, ale obniżył cenę docelową walorów spółki z 21,5 zł do 18,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek papier PBG kosztował 209 zł, KGHM 64,2 zł, a TP 17,35 zł. (źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-06

PBG - Plany akwizycjne

Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG, potwierdził na antenie TVN CNBC Biznes doniesienia „Parkietu", że spółka rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości ponad 200 mln zł. Uzyskane pieniądze miałyby zostać przeznaczone na przejęcia spółek wykonawczych i projektowych z segmentu budownictwa energetycznego. Wiceprezes wskazał też, że zarząd będzie dążył do tego, aby w najbliższych tygodniach wyjaśniło się ostatecznie, czy i jakie są szanse na ewentualne powiązanie kapitałowe grupy PBG z Polimeksem-Mostostalem. O tym pomyśle pisaliśmy w lutym jako pierwsi. (źródło: PARKIET)

2009-05-05

Hydrobudowa - Stadion Narodowy już w portfelu

Konsorcjum utworzone przez niemiecką grupę Alpine Bau oraz Hydrobudowę Polska i PBG (inwestora strategicznego Hydrobudowy) podpisało wczoraj umowę na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie o wartości 1,25 mld zł netto. Na giełdowe spółki przypada 50 proc. prac, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat (źródło: RZECZPOSPOLITA)
rankingi

2009-08-11

PBG S.A. w drugim etapie konkursu na ZSE

Strony internetowe spółek PBG S.A. i HYDROBUDOWY POLSKA S.A. zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu na Złotą Stronę Emitenta. Celem konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej. Konkurs na Złotą Stronę Emitenta poprzez przedstawienie standardów tworzenia serwisów relacji inwestorskich spółek giełdowych ma się przyczynić do przekształcenia serwisów internetowych w sprawnie funkcjonujące narzędzie dialogu z inwestorem oraz do podniesienia jakości stron internetowych spółek.

2009-08-04

PBG- Liderem wśród najlepszych w Wielkopolsce

Spółka PBG znalazła się wśród 25 najlepszych firm województwa
wielkopolskiego - wynika z ratingu -"Najlepsze firmy wg województw 2009"
opublikowanego 27 lipca 2009 r. na łamach "Gazety Bankowej". Zestawienie
przygotowane zostało przez "Gazetę Bankową" wraz z jedną z najbardziej
liczących się na świecie wywiadowni gospodarczych Dun and Bradstreet.

Ideą ratingu jest wyłonienie najefektywniejszych, najprężniej działających,
solidnych firm w Polsce. Firm, które cechują się wysoką wiarygodnością,
rentownością oraz dynamiką rozwojową.
 

Reports

2009-08-14

Sale of shares

PBG company has received an announcement from the President of Management Board, Mr Jerzy Wiśniewski, concerning sales of 260.000 PBG SA shares at the price of PLN 220 per share. Transaction had place on August 14, 2009. Simultaneously, the Management Board of the Company has informed that according to the information available in the Company, Mr Jerzy Wiśniewski is not going to sell another shares of PBG SA in next 12 months.
 

2009-08-12

Resolution of the KDPW Board of Directors concerning 260.000 A series shares assimilation

Board of Directors of the National Depository of Securities SA has taken a resolution concerning, as of August 14th, 2009, assimilation of 260.000 A series bearer shares of the PBG SA company with 9.795.000 PBG SA shares. Shares involved in assimilation process will receive PLPBG0000029 code.
 

2009-08-11

Financial performance in H01 and Q02 FY 09

In the first half of 2009 PBG Capital Group generated PLN 948.584m in sales revenues, which means an increase by 15% year-over-year. The Group recorded rises at all levels of financial results: gross profit on sales – increase by 16%, profit on sales - increase by nearly 8%, operating profit - increase by 21% and net profit – increase by 40%.
In Q02 alone PBG Capital Group revenues reached PLN 600m, which corresponds to an increase by 17.5%. Gross profit on sales in Q02 totalled PLN 83m and was up by 8.5% year-over-year. Operating profit was up from PLN 55m to PLN 67.7m, i.e. by 23%, and net profit of the Parent Company shareholders was up by 34% and accounted for almost PLN 47m. As at 1 June 2009 the Group’s portfolio of orders reached PLN 6bn.

2009-08-11

Change in the number of shares held

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. notified of the sales of PBG S.A. shares that took place on 4 August 2009. Following this transaction, shares held by the Funds represented less than 5% of the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of PBG SA, i.e. 4,24%.

2009-08-10

Series A shares will be traded

The Management Board of the Warsaw Stock Exchange passed a resolution on the admission and introduction of 260 000 PBG S.A. ordinary series A bearer shares to trading. The shares will be introduced to trading provided that the National Depository for Securities assimilates the shares with PBG S.A. shares on 14 August 2009.
 

2009-08-03

Conclusion of annex to agreement

A credit line agreement for financing current activity signed by Companies from the PBG Capital with Bank Gospodarki Żywnościowej SA has been prolonged by annex till the date 23rd of August 2009.

Contracts
Recommendation

2009-08-19

Millennium DM about PBG

Analysts from Millennium DM in their report from August 19, 2009, have kept “neutral” recommendation for PBG shares and in the same time had increased target price from PLN 187 to PLN 201,9. At the day of submitting recommendation the price of PBG shares was at the level of PLN 224.
“With help of DCF method (discounted cash flows) we estimate the value of the stock at the level of PLN 235,8. PBG, thanks to the good backlog of orders and expectations connected with it concerning future financial results, is quoted with significant bonus when compared to other construction companies and that is why comparative evaluation is at the level of PLN 168. Final evaluation of the PBG shares is at the level of PLN 201,9. That is why we keep our neutral attitude to the company” – was written in the report.

2009-08-14

Hold PBG

Analysts from DI BRE Bank in their report from August 14, 2009, increased recommendation for PBG shares from "reduce" to "hold" with target price at the level of PLN 224,4. In the day of giving recommendation PBG shares were valued at the level of PLN 235.

2009-08-04

BUY PBG sahres

Analysts from DM BZ WBK in their report from August 4, 2009, gave "buy" recommendation for PBG shares, with target price at the level of PLN 300. Recommendation was made when the price of stock was PLN 220,5.

Press

2009-05-26

New compressor station for Gaz-System.

PBG will build a compressor station in Goleniowo, near Szczecin, ordered by Gaz-System company which is responsible for main gas pipes in Poland. A PLN 67 million worth investment is to be delivered by the end of 2010. Thanks to the compressor station in Goleniowo the company will be able to provide a bigger amount of gas to north-western Poland.
 
(source: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex says "no", PBG implements plan B

 

The Wielkopolska based giant wants to obtain PLN 200 m from investors. Part of the sum will be earmarked for the acquisition of construction companies.
 
The capital links of PBG and Polimeks-Mostostal will not be established. As Jacek Krzyżaniak, PBG spokesperson and Supervisory Board member, informed on Friday, as Polimeks management and shareholders showed no interest in such a solution, the Wielkopolska based group is seeking another way of entering the energy construction services market.

 

(source: Parkiet)

2009-05-12

PBG's PLN 23 m profit

PLN 23.24 m was the value of shareholders net profit, which PBG group posted in Q1 FY09 (increase of 56.6 percent against Q1 FY08), with PLN 349.13 m revenues (10.23 percent gain y-o-y). Operating profit went up from PLN 29.96 m to PLN 34.8 m y-o-y. Generated net profit was influenced by the settlement of deferred income tax on unrealized tax losses by Hydrobudowa 9. Gross sales margin stood at 17.3 percent (1.5 percent increase against Q1 FY08), operating margin was 10 percent (up by 0.5 percent y-o-y). Net margin reached 6.7 percent (a 2 percent growth). PLN 6.4 billion was the value of the group portfolio of orders. 

2009-05-12

PBG proposes three share issue options

On 4 June PBG shareholders will decide on how the company should seek resources for subsequent take-overs. Yesterday the group boasted its growing margin

In accordance with information provided by “Parkiet”, PBG shareholders will soon decide on increasing the company share capital. By doing so, the Wielkopolska based company wants to obtain money for subsequent take-overs. As we have already written, one of the options being considered is the issue of convertible bonds. The agenda of GMS scheduled on 4 June includes just the point about the public offering of debentures and contingent issue of as many as 4 million shares (at present PBG capital is split into 1,343 million shares).

(source: Parkiet)

2009-05-08

"Buy" recommendation

In their 29 April report DM IDM analysts downgraded a target price for PBG shares from PLN 279 to PLN 242, maintaining the “buy” recommendation. DM IDM forecasts that in 2009 the group sales will come at PLN 2.73 billion compared to PLN 2.09 billion in the previous year. Net profit will total PLN 196 m against PLN 158 m earlier. In the same report the target price for KGHM shares was upgraded from PLN 38.6 to PLN 55, maintaining the “hold” recommendation. IDM analysts predict that the 2009 group sales will reach PLN 9.89 billion compared to PLN 11.3 billion in the previous year. Net profit will stand at PLN 1.7 billion against PLN 2.9 billion earlier. DM IDM upheld the “hold” recommendation for TP shares, lowering the target price of company shares from PLN 21.5 to PLN 18.3. On Thursday closing a PBG share was worth PLN 209, KGHM – PLN 64.2, and TP was valued PLN 17.35.
 

2009-05-06

PBG - acquisition plans

Przemysław Szkudlarczyk, PBG’s Vice-President, confirmed in "TVN CNBC Biznes" channel information published in "Parkiet” that the company is considering the issue of convertible bonds converted into shares worth over PLN 200 m. The money obtained would be earmarked for take-overs of construction and designing companies from the energy construction sector. The vice-president also pointed out that the Board will take steps to finally clarify whether there is a chance to establish capital links between PBG group and Polimeks-Mostostal. In February we were the first to write about this idea.
 
(source: Parkiet)

 

2009-05-05

Hydrobudowa - The National Stadium already in the portfolio

Yesterday a consortium established by German Alpine Bau group and Hydrobudowa Polska and PBG (Hydrobudowa’s strategic investor) signed a contract for the construction of the National Stadium in Warsaw totalling net PLN 1.25 bn. The stock listed companies will perform 50 percent of contracted works, which are set to be delivered within two years.

(source: Parkiet)

rankings

2009-08-11

PBG S.A. in the second stage of the Issuer Golden Website competition

Websites of PBG S.A. and HYDROBUDOWA POLSKA S.A. qualified for the second stage of the Issuer Golden Website competition. The competition organised by the Polish Association of Stock Exchange Issuers aims at selecting the best website run by a company listed on the WSE. The competition is supposed to contribute to changing websites into an effective tool of dialogue with investors and to improving quality of company websites through introducing standards of creating investor relations websites by companies listed on the WSE.
 

2009-08-04

PBG - leader amongst the best in Wielkpolska

PBG company has been listed amongst top 25 companies from the Wielkopolska voivodeship – according to “The best companies in particular voivodeships 2009” which was published on July 27, 2009 in “Gazeta Bankowa”. List has been prepared by “Gazeta Bankowa” together with one of the most popular economic agencies Dun and Bradstreet.

An idea of rating is to appoint the most effective and solid companies in Poland. Companies which can be described as highly reliable, profitable and dynamically developmental.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendation : Rankings