[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Rankings : Contracts
Raporty

2011-10-28

Przyznanie ratingu długoterminowego spółki przez Standard & Poor's Rating Services

Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 27 października 2011 roku agencja Standard & Poor's Ratings Services przyznała spółce PBG SA długoterminową ocenę ratingową na poziomie „BB”, z perspektywą stabilną.

2011-10-27

Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej Strateg Capital Sp. z o.o. oraz GasOil Engineering a.s. - aktualizacja informacji

Zarząd PBG S.A. informuje o rezygnacji w dniu 26 października z: nieodwołalnej, ważnej 3 lata oferty sprzedaży udziałów (Opcja Nabycia Udziałów) w Strateg Capital; uprawnienia do żądania zwrotnego przeniesienia własności akcji GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie w terminie do dnia 30 września 2016 roku (prawo odkupu).

2011-10-19

Jednolity tekst Statutu PBG SA

Zarząd PBG SA informuje o podjęciu przez KRS w dniu 10 października 2011 roku postanowienia o wpisaniu do rejestru zmian w Statucie, zatwierdzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r.
 

2011-10-19

Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

Zarząd PBG SA informuje o dokonanych transakcjach kupna akcji PBG przez Prezesa Zarządu Jerzego Wiśniewskiego.
 

2011-10-17

Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

Zarząd PBG SA informuje o dokonaniu transakcji nabycia akcji PBG przez Prezesa Zarządu Jerzego Wiśniewskiego.
 

2011-10-13

Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Rafako

Zarząd PBG SA informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PBG kontroli nad Rafako SA.

2011-10-10

Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2011

Zarząd PBG SA podnosi prognozę wyników finansowych, które zostaną wypracowane przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2011. Zaktualizowana prognoza zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 3 mld zł; skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 260 mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto przypadającego na podmiot dominujący w wysokości około 200 mln zł.

2011-10-10

Zmniejszenie udziałów w spółkach zależnych PBG

PBG zmniejszyło zaangażowanie w dwóch spółkach zależnych: Strateg Capital i GasOil Engineering. W pierwszej, powołanej do realizacji inwestycji w uruchomienie kopalni kruszyw w Tłumaczowie, PBG zmniejszyło zaangażowanie z 80% do 48,80% w kapitale i ogólnej liczbie głosów. Z kolei w wyniku sprzedaży udziałów w inżynierskiej spółce GasOil Engineering, zaangażowanie PBG spadło z ponad 62% do 45,37% w kapitale i ogólnej liczbie głosów. W wyniku obydwu transakcji spółki będą konsolidowane przez PBG jako stowarzyszone.

 

2011-10-06

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Aneksem do umowy ramowej zawartej w dniu 06 września 2007 r. pomiędzy  ING Bankiem Śląskim S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej PBG, w ramach której spółki pozostające stroną umowy mogą korzystać z limitu kredytowego do kwoty 249.309.600 zł, przedłużony został do dnia 13 grudnia 2011 roku termin wykorzystania przyznanej linii kredytowej.

Rankingi

2011-10-21

PBG zajęło I miejsce w konkursie The Best Annual Report 2010

PBG zajęło I miejsce w szóstej edycji konkursu The Best Annual Report 2010 zorganizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Nagrodę przyznaną w kategorii Najlepszy Raport Roczny Przedsiębiorstw 2010 w imieniu PBG odebrała Kinga Banaszak-Filipiak - rzecznik prasowy; dyrektor ds. komunikacji z rynkiem kapitałowym - podczas uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych 21 października br.

PBG stanęło na podium już dwukrotnie: dwa lata z rzędu zajęło II miejsce za najlepszy raport oraz otrzymało wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie Zarządu z działalności spółki.
 

2011-10-06

„Ogniwo” - najlepszy projekt komunikacji wewnętrznej 2011 w konkursie Internale Poland 2011

 „Carrefour Polska, Leroy Merlin, Wirtualna Polska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Fundacja PBG oraz ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu INTERNALE POLAND 2011” – czytamy na stronie poświęconej konkursowi.

Wydania specjalne zaplanowane na 2011 zostały zgłoszone do Internale Poland 2011 – konkursu komunikacji wewnętrznej (http://internale.com/) i zostały uznane za najlepsze projekty komunikacji wewnętrznej w Polsce. Otrzymały ponadto nagrodę specjalną od Magazynu THINKTANK (http://www.thinktankmagazine.pl/).

Więcej informacji: http://www.pbg-sa.pl/centrum-prasowe/wydarzenia/bdquo-ogniwo-rdquo-najlepszy-projekt-komunikacji-wewnetrznej-2011-w-konkursie-internale-poland-2011.html

Kontrakty

2011-10-14

Podpisanie umowy na tunel pod Martwą Wisłą

14 października 2011 r. konsorcjum firm w składzie: Obrascón Huarte Lain SA (Lider Konsorcjum) oraz spółki z Grupy Kapitałowej PBG - HYDROBUDOWA POLSKA SA, PBG SA,  APRIVIA SA  i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o. (Partnerzy Konsorcjum) zawarło umowę z Gminą Miasta Gdańska, reprezentowaną przez spółkę Gdańskie Inwestycje Komunalne. Przedmiotem umowy jest „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV, odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu".Wartość kontraktu wynosi 885,6 mln zł brutto i zostanie on zrealizowany w ciągu 36 miesięcy.

Hiszpański OHL wykona 55% zakresu robót, a spółki z Grupy PBG 45%.

 

2011-10-02

140 tys. osób odwiedziło Stadion Narodowy

140 tysięcy osób odwiedziło Stadion Narodowy w Warszawie podczas drugiego dnia otwartego. To prawie dwa razy więcej zwiedzających niż podczas pierwszego dnia otwartego na obiekcie przygotowywanym między innymi na Euro 2012.

Reports

2011-10-28

Assignment of long-term rating to PBG by Standard & Poor's Rating Services

The Management Board of PBG SA hereby reports that on October 27th 2011 Standard & Poor's Ratings Services assigned BB- long-term rating (outlook stable) to PBG SA.
 

2011-10-27

Reduction of PBG's equity interest in subsidiaries Strateg Capital Sp. z o.o. and GasOil Engineering a.s. - information update

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on October 26th 2011 it waived: the irrevocable offer with a three-year validity period to sell the shares in Strateg Capital (Share Purchase Option); the right to demand that the shares in GasOil Engineering a.s. of Poprad be transferred back by September 30th 2016 (right to repurchase).

2011-10-19

Consolidated text of PBG S.A.'s Articles of Association

The Management Board of PBG SA informs on making by a National Registry Court on 10th October 2011 a provision to register changes in the Articles of Association, approved by Annual General Meeting on 28th June 2011.
 

2011-10-19

Representation of an obliged person concerning the execution of a transaction involving PBG shares

Management Board of PBG SA informs about the transaction of acquiring shares of PBG by President of the Board Mr. Jerzy Wiśniewski.

2011-10-17

Statement of the liable person on the transaction on shares of PBG

Management Board of PBG SA informs about the transactionof acquiring shares of PBG by President of the Board Mr. Jerzy Wiśniewski.

2011-10-13

Approval from the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) for business combination involving takeover of control over

The Management Board of PBG S.A. reports on notification concerning Decision issued by the President of the Polish Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) granting approval for a business combination involving the takeover by PBG S.A. of control over RAFAKO S.A.

2011-10-10

Updated forecast of the PBG Group's financial performance in 2011

The Management Board of PBG S.A. reports that the forecast of the PBG Group's financial performance in 2011 has been revised upwards. Financial forecast assumes achieving consolidated sales revenue of approximately PLN 3bn; consolidated operating profit of approximately PLN 260m and consolidated net profit attributable to owners of the Parent of approximately PLN 200m.
 

2011-10-10

Reduction of PBG's equity interests in subsidiaries

PBG has reduced its equity interests in two subsidiaries: Strateg Capital and GasOil Engineering. In the case of Strateg Capital, established to implement the project related to the launch of an aggregate quarry in Tłumaczów, PBG has reduced its equity interest from 80% to 48.80% of the share capital and total vote. As for GasOil Engineering, following the sale of shares in the company, PBG's equity interest in the share capital and total vote has been reduced from over 62% to 45.37%. Following the two transactions, PBG will consolidate the companies as associates.
 

2011-10-06

Execution of annex to framework agreement with ING Bank Śląski S.A.

Under an annex to the framework agreement executed on September 6th 2007 between ING Bank Śląski S.A. and the PBG Group companies, whereby the companies remaining parties to the agreement have access to a credit facility of up to PLN 249,309,600, the availability period of the credit facility was extended until December 13th 2011.

Rankings

2011-10-21

First place for PBG in the Best Annual Report 2010 contest

PBG took first place in the sixth edition of the Best Annual Report contest, organized by the Accounting and Tax Institute.
The award, granted in the Best Annual Report 2010 category, was collected on behalf of PBG by Kinga Banaszak-Filipiak, the Company's Spokesperson and Capital Market Relations Director, during an official gala at the Warsaw Stock Exchange, which took place on October 21st 2011.

PBG was awarded twice before: for two consecutive years the Company ranked second in the Best Annual Report category. It also received a distinction for the best "Directors' report".
 

2011-10-06

Ogniwo - the best internal communications project of 2011 in the Internale Poland 2011 competition

"Carrefour Polska, Leroy Merlin, Wirtualna Polska, the Warsaw Province Office, the PBG Foundation and ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych are the winners of this year's edition of INTERNALE POLAND 2011", announces the website dedicated to the competition.

The special issues planned for 2011 were entered into the Internale Poland 2011 competition devoted to internal communications (http://internale.com/) and were pronounced the best internal communications projects in Poland.

More information: http://www.pbg-sa.pl/en/press-center/events/ogniwo-the-best-internal-communications-project-of-2011-in-the-internale-poland-2011-competition.html

Contracts

2011-10-14

Execution of agreement for construction of a tunnel under the Martwa Wisła river

On October 14th 2011, a consortium comprising Obrascón Huarte Lain S.A. (Leader) and PBG Group companies: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A., APRIVIA S.A. and Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o. (Partners), executed an agreement with the Municipality of Gdańsk, represented by Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. The subject of the agreement is the "Connection between the Gdańsk Airport and the Sea Port of Gdańsk – Trasa Słowackiego (The Słowacki Route). Task 4, Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu section". The contract's value is PLN 885.6m (Vat-inclusive) and the project is to be completed within 36 months.

Spain's OHL will be responsible for 55% of the work, while the PBG Group companies will be responsible for the remaining 45%.

2011-10-02

140 thousand people visited the National Stadium

140,000 people visited the National Stadium on Sunday in Warsaw during the second open day. It is almost two times more visitors than during the first open day on the object which is being prepared for Euro 2012.

[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Rankings : Contracts