[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Komunikat dotyczący bieżącej sytuacji Spółki

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Spółki, związanymi ze spadkiem jej wyceny na Giełdzie Papierów Wartościowych poniżej zamieszczamy obszerny komentarz dotyczący ogólnej sytuacji Grupy PBG, jej kondycji finansowej oraz perspektyw.

W ostatnim czasie często podnosi się kwestie ujemnych przepływów operacyjnych na realizowanych przez naszą Grupę kontraktach autostradowych. Sytuacja ta jest pochodną specyfiki tego rodzaju umów. Kontrakty te są bardzo wymagające pod względem finansowania i trzeba angażować w nie znaczące środki (finansować zakup materiałów czy też prace podwykonawców) do czasu spełnienia tak zwanych kamieni milowych, po których możliwe jest wystawienie faktury do zamawiającego. Tylko przez pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku wygenerowaliśmy około 270 mln zł negatywnego przepływu operacyjnego na kontraktach drogowych. Co w konsekwencji pociągnęło za sobą wzrost zadłużenia. Z takim problemem boryka się większość spółek z sektora budowlanego, które w swoich portfelach posiadają kontrakty autostradowe. Wzrost zadłużenia Grupy PBG spowodowało również sfinalizowanie wezwania na akcje Energomontażu Południe. W wyniku tego wezwania ponieśliśmy wydatek na poziomie blisko 120 mln zł i jednocześnie musieliśmy skonsolidować ponad 100 mln zł długu, który Energomontaż posiada. Opisane powyżej czynniki wpłynęły na zwiększenie się długu netto na koniec półrocza do poziomu ponad 1,2 mld zł – czyli historycznie najwyższego – i osiągnięcie wartości 3,46 wskaźnika długu netto/EBITDA. Poziom tego wskaźnika to największe ryzyko wskazywane aktualnie przez analityków pokrywających Spółkę. Ich obawa dotyczy również planowanej przez PBG akwizycji Rafako i zwiększenia w związku z nią poziomu zadłużenia na koniec 2011 roku. Transakcja ta częściowo będzie sfinansowana kredytem bankowym a jej wartość wynosi 540 mln zł za 50% plus 1 akcja. Oczywiście, sfinalizowanie transakcji wpłynie na poziom zadłużenia Grupy, ale na poziom wskaźnika długu netto/EBITDA (który jest monitorowany przez banki) wpływ będzie miało niewielki. Trzeba pamiętać również o tym, że Rafako jest spółką niezadłużoną, posiadającą znaczące środki pieniężne na rachunkach i lokatach bankowych.

Ostatnio wydane rekomendacje dla akcji PBG podnoszą więc wspominane wcześniej kwestie poziomu zadłużenia oraz wysokiej premii jaką PBG zapłaci za pakiet kontrolny w Rafako. Dodatkowo wskazywanymi ryzykami są opóźnienia w rozstrzygnięciach przetargów energetycznych oraz brak perspektyw na rynku budowlanym po roku 2012, z czym my zgodzić się nie możemy. Po pierwsze, wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosi aktualnie 5 mld zł i zapewnia nam praktycznie w 100% przychody na rok 2012, pozostała część pozostaje do realizacji na lata 2013 i 2014. Nie musimy więc pozyskiwać kontraktów za wszelką cenę żeby mieć zapewnione prace w prospektywnie najbliższego roku i mamy tą komfortową sytuację, że na rozstrzygnięcia przetargów energetycznych spokojnie możemy poczekać. Rynek energetyczny traktujemy priorytetowo i z punktu widzenia strategicznego jest on dzisiaj dla nas najważniejszy. Uważamy, że za kilka lat ten segment działalności będzie generował dla Grupy PBG największe przychody i jednocześnie zyski. Dlatego też nie boimy się dzisiaj podejmować tak odważnych decyzji, jak tej dotyczącej akwizycji Rafako. Mając w strukturze Grupy PBG spółkę Rafako jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową ofertę generalnego wykonawstwa projektów energetycznych. A pozyskanie chociażby jednego z tych wielomiliardowych projektów zupełnie zmienia postrzeganie premii jaką płacimy za pakiet kontrolny. Przypomnę tylko, że do roku 2020 między 150 a 200 mld zł ma być zainwestowane w  energetyce a dzisiaj rozstrzygają się postępowania przetargowe o łącznej wartości ponad 30 mld zł. Część inwestycji powinna zostać rozstrzygnięta jeszcze w tym roku (Opole, Kozienice, Stalowa Wola) a pozostałe w roku następnym. Zdecydowane wejście w segment energetyczny poprzez przejęcie Rafako umożliwi Grupie PBG skokowy wzrost i da szansę wyjścia na rynki zagraniczne.

Zarząd PBG ma świadomość wysokiego poziomu zadłużenia i w perspektywie najbliższego roku ma konkretne plany jego zredukowania. Będą podejmowane działania takie jak na przykład dezinwestcyje - sprzedaż aktywów, które nie służą podstawowej działalności operacyjnej oraz poprawa efektywności polegająca na konsolidacji spółek działających w jednym obszarze – co przyniesie oszczędności w kosztach stałych. Ponadto, począwszy od pierwszego kwartału 2012 roku spodziewana jest poprawa w przepływach na kontraktach drogowych i odzyskiwanie zaangażowanych środków.  Stąd spodziewamy się spadku zadłużenia w przyszłym roku.

Prognoza Zarządu na rok 2011 zakłada wypracowanie 200 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Po wynikach za pierwsze półrocze nie widzimy zagrożenia w stosunku do jej realizacji. Możliwe jest natomiast zrewidowanie szacunków Zarządu, szczególnie na poziomie przychodów po realizacji trzeciego kwartału. Naszym zdaniem dzisiejsze wyceny rynkowe PBG nie odzwierciedlają jej rzeczywistej wartości. Kurs akcji powrócił do poziomu sprzed kilku lat przy zdecydowanie wyższych niż wtedy przychodach i zyskach. Po części uważamy, że jest to związane z ogólną sytuacją na światowych rynkach finansowych, a po części wynika to z braku sentymentu do całego sektora budowlanego. PBG nie jest przecież jedyną spółką, która w ostatnim czasie odnotowała znaczące spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nie widzimy realnego zagrożenia związanego z niewypłacalnością Spółki inaczej mówiąc niemożnością regulowania swoich zobowiązań, a obecny wzrost zadłużenia traktujemy jako przejściowy. Co do perspektyw, uważamy, że rynek budowlany w Polsce pozostaje nadal bardzo atrakcyjny. W chwili obecnej uczestniczymy w postępowaniach przetargowych o wartości ponad 40 mld zł. Bardzo ciekawie zapowiada się rynek związany z budową spalarni odpadów oraz rynek gazu ziemnego i ropy naftowej. Będziemy w nich aktywnie uczestniczyć. Ponadto, jak już wspomniałam powyżej, największe nadzieje wiążemy z branżą energetyczną.

Serdecznie pozdrawiam - Kinga Banaszak-Filipiak
Rzecznik prasowy, Dyrektor ds. komunikacji z rynkiem kapitałowym
 

News

Comment on current situation of the Company

In relation to questions directed to the Company, associated with a decrease in its valuation on the Stock Exchange, below is an extensive commentary on the overall situation of the PBG Group, its financial condition and prospects.

Recently, there is often raised an issue concerning negative operating cash flows on highway contracts being executed by our Group. This situation is a derivative of the specificity of such contracts. These contracts are very demanding in terms of funding and we need to engage significant resources in it (to finance the purchase of raw materials or the work of subcontractors) until the completion of the so-called milestones, after which it is possible to invoice the customer. Only the first 6 months of this year generated about PLN 270 million of negative operating cash flow on road contracts. Which in turn, led to an increase in debt. With such a problem face most companies in the construction sector, which have highway contracts in their portfolios. The increase in the PBG Group’s debt was also a result of finalized tender offer for Energomontaż Południe. As a result of this call we incurred an expense of nearly PLN 120 million and at the same time we had to consolidate more than PLN 100 million of debt which has Energomontaż. Factors described above contributed to the increase in a net debt at the end of 1H2011 to more than PLN 1.2 billion - that is historically the highest - and to achieve the 3.46 ratio of net debt/EBITDA. The level of this index is currently the greatest risk indicated by the analysts covering the company. Their concern is also planned by PBG acquisition of Rafako and therefore increasing level of debt at the end of 2011. This transaction will be financed partly by bank credit and its value is PLN 540 million for 50% plus one share. Of course, the finalization of the transaction will impact the Group's debt, but the level of net debt/EBITDA ratio (which is monitored by the banks) will have little impact. We must also remember that Rafako is a company with no debt and have significant amount of cash on accounts and in bank deposits.

Recently issued recommendations for the shares of PBG raise mentioned previously issues of high debt levels and high premium that PBG will pay for a controlling stake in Rafako. In addition, mentioned risks are related to delays in settlement of energy tenders and lack of prospects in the construction market after 2012, with which we cannot agree. First, the value of the PBG Group’s backlog of orders amounts currently PLN 5 billion and provides us with virtually 100% of revenues for the year 2012. Remaining part is to be executed in 2013 and 2014.  So we do not have to obtain contracts at all costs in order to be provided with work in the perspective of the nearest year and we have this comfortable position that we can wait calmly for the settlement of energy tenders. The energy market is treated by us as a priority and from the strategic point of view it is the most important one for us today. We believe that in a few years, this segment of activity will generate the highest revenue for the PBG Group and profit as well. That is why today we are not afraid of making such bold decisions as the acquisition of Rafako. Having Rafako in the structure of the PBG Group we will able to offer a comprehensive range of general construction of energy projects. And gaining even one of these multibillion projects, completely changes the perception of the premium we pay for a controlling stake. I recall only that by 2020 between PLN 150 and PLN 200 billion is to be invested in power energy and today, in the process of settlement, there are tenders for a total value of over PLN 30 billion. Some investments should be settled later this year (Opole, Kozienice, Stalowa Wola) and the other in the following year. Determined enter into the power energy segment through the acquisition of Rafako will enable the PBG Group surge and will give a chance to enter foreign markets.

The Management Board of PBG is aware of the high level of indebtedness and in perspective of the next year has concrete plans to reduce it. Actions will be taken, such as deinvestments  - selling assets that do not serve the core business and improving operational efficiency involving the consolidation of companies operating in one area - which will bring savings in fixed costs. Moreover, from the first quarter of 2012, the operating cash flow on the road contracts is expected to be improved, jointly with recovery of involved funds. Hence, we expect the decline in debt next year.

The Management Board’s forecast for 2011 envisages PLN 200 million of net profit attributable to shareholders of the parent company. After the results for the 1H2011 we do not see threats to its implementation. It is possible to revise the estimates of the Management Board, particularly at the level of revenues after the execution of the third quarter. In our view, today's market valuations of the PBG do not reflect its actual value. The stock price has returned to a level quoted several years ago at much higher revenues and profits than then. In part, we believe that this is related to the general situation on global financial markets and in part this is due to the lack of sentiment for the entire construction industry. PBG is not a sole company which recently reported significant declines on the Stock Exchange in Warsaw.

We see no real risk related to insolvency of the Company, in other words inability to regulate its obligations, and we treat current increase in debt as a temporary. As for the outlook, we believe that the construction market in Poland is still very attractive. At the moment, we participate in the tender procedures of the value over PLN 40 billion. Very interesting seems to be a market related to the construction of waste incineration plants and market of natural gas and crude oil. We will actively participate in them. Moreover, as already mentioned above, we associate the greatest hopes with the power energy sector.

Kind regards - Kinga Banaszak-Filipiak
Spokesperson, Head of equity markets communication
 

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News