[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty : Fundacja PBG [EN] Go to: Reports : Rankings : PBG Foundation : Contracts
Raporty

2011-08-29

Wyniki Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2011

W pierwszym półroczu 2011 roku Grupa Kapitałowa PBG wypracowała 1 456 855 tys. zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy zwiększył się o 53%, osiągając poziom 115,2 mln zł. Marża operacyjna wzrosła z poziomu 6,4% do poziomu 7,9%. Ponadto o 60% wzrósł wypracowany przez Grupę PBG zysk netto, osiągając poziom 97,6 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ponad 167 mln zł, co stanowi 16-procentowy wzrost, zysk ze sprzedaży wzrósł o 29% i wyniósł blisko 110 mln zł.
Na dzień 1 lipca 2011 r. wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG osiągnął poziom 5 mld zł.
 

2011-08-24

Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2011 roku - aktualizacja

Zarząd PBG S.A. podaje aktualny terminarz publikacji wyników finansowych, które nastąpią w 2011 roku.

2011-08-19

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zarząd PBG SA  informuje o zawarciu aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na finansowanie kontraktu pn. „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne” i realizację kontraktu „Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia”.

2011-08-01

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Aneksem do umowy ramowej zawartej w dniu 06 września 2007 r. pomiędzy  ING Bankiem Śląskim S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej PBG przedłużony został do dnia 13 października 2011 roku termin wykorzystania przyznanej linii kredytowej.

Rankingi

2011-08-17

Skalar Office Center nagrodzony w konkursie European Property Awards

Wybudowany przez Grupę Kapitałową PBG poznański biurowiec Skalar Office Center jako jedyny polski obiekt znalazł się wśród laureatów nagrody na najlepszy projekt architektoniczny w kategorii Office Architecture w konkursie European Property Awards.
Inwestycja, za którą odpowiada Grupa PBG Dom, została zrealizowana przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG, gdzie głównym wykonawcą projektu była Hydrobudowa 9.
Autorzy projektu - Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich - odbiorą nagrodę podczas uroczystej gali 23 września w Londynie. Poznańska inwestycja razem z innymi wyróżnionymi w europejskich krajach, powalczy o prymat na Starym Kontynencie. Jeśli zostanie oceniona najwyżej, zmierzy się o tytuł World’s Best z najlepszymi na świecie.
 

Kontrakty

2011-08-25

Zawarcie przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG umowy znaczącej z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu

Zarząd PBG S.A. informuje, o zawarciu w dniu 24 sierpnia 2011 roku z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu przez Konsorcjum firm („Wykonawca”) w składzie: APRIVIA S.A. – Lider Konsorcjum, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. – Partner Konsorcjum, P.R.G. „METRO” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum oraz Obrascón Huarte Lain S.A. – Partner Konsorcjum umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Roosevelta na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, do skrzyżowania z ul. Głogowską i Mostem Dworcowym wraz z przebudową węzła komunikacyjnego Rondo – Kaponiera w Poznaniu.

Fundacja PBG

2011-08-19

Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG w II edycji INTERNALE POLAND 2011

Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG jest wydanictwem wewnętrznym z długoletnią tradycją w naszej organizacji. Do dziś PBG wydało około 140 Biuletynów Korporacyjnych, które są tworzone przez i dla pracowników oraz cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych kontrahentów.
Od kwietnia 2011 roku Fundacja PBG przejęła pieczę nad wydawaniem Biuletynu Korporacyjnego Grupy PBG "OGNIWO" i jako obecny wydawca Fundacja PBG: www.fundacjapbg.pl przeszła do II etapu konkursu poświęconego komunikacji wewnętrznej INTERNALE POLAND 2011.
Zgłoszenie Fundacji do 6. Kategorii konkursu: Najlepszy Projekt Komunikacji Wewnętrznej 2011, kategoria: Administracja Publiczna, Samorządy i Organizacje Pozarządowe dotyczyło projektu wydań specjalnych Biuletynu Korporacyjnego OGNIWO zaplanowanych na 2011 rok:
- „Piękna rola kobiety w naszej organizacji”: http://www.pbg-sa.pl/spolka/o-nas-inaczej/biuletyn-korporacyjny.html
- wydanie eko zaplanowane na wrzesień.

Reports

2011-08-29

Results of the PBG Group for the first half of 2011

In the first half of 2011 the PBG Group reached PLN 1.456.855 thous. in sales revenue, 23% more than in the corresponding period of the previous year. Group's operating profit increased by 53% reaching PLN 115.2 mn. Operating margin increased from 6,4% to 7,9%. In addition, net profit generated by the PBG Group increased by 60%, reaching PLN 97,6 mn, gross profit on sales amounted to over PLN 167 mn, which is a 16-percent increase, the profit from sales increased by 29% and amounted to nearly PLN 110 mn.
On 1st of July 2011, the value of the backlog of orders of the PBG Group reached PLN 5 bn.

2011-08-24

Release dates for the financial reports in 2011 - update

Management Board of PBG S.A. hereby reports that the consolidated semi-annual report, including the condensed separate semi-annual financial statements, will be released ahead of schedule. The consolidated report will be published on August 29th 2011.
 

2011-08-19

Execution of annexes to agreements with Bank Polska Kasa Opieki S.A.

The Management Board of PBG S.A. announces the execution of annexes to the credit facility agreements executed with Bank Polska Kasa Opieki S.A. to finance the The LMG Project - Central Facility, Well-Adjacent Zones, Pipelines etc. project, and the contract for  the Construction of the Krzyż-Dębica Pustynia section of the A-4 Tarnów – Rzeszów motorway.

2011-08-01

Execution of an annex to framework agreement with ING Bank Śląski S.A.

By an annex to the Framework Agreement of September 6th 2007 between ING Bank Śląski S.A. and the PBG Group companies, there has been extended, until October 13th 2011, the availability period of the credit facility.

Rankings

2011-08-17

Skalar Office Center among winners of the European Property Awards

Skalar Office Center – an office building developed by the PBG Group in Poznań – was the only Polish project recognised for the superior architectural design in the Office Architecture category of the European Property Awards.
The project, for which the PBG Dom Group was responsible, was executed by companies of the PBG Group, with Hydrobudowa 9 acting as the general contractor. The authors of the design – Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich – will collect the award at the gala ceremony to be held in London, on September 23rd. Skalar Office Center will compete with the other recognised European projects for the top award on the Old Continent. If it is chosen as the highest-scoring project, it will go on to compete for the World's Best title.
 

PBG Foundation

2011-08-19

PBG Foundation in the second edition of INTERNALE POLAND 2011

We are pleased to state that PBG Foundation (www.fundacjapbg.pl) has got through to the second stage of  INTERNALE POLAND 2011, a competition devoted to internal communications (http://www.intranety.pl/?dalej=article&articleID=80).
The Foundation was entered into the sixth category of the competition, i.e.
Best Internal Communications Project 2011, category: Public Administration, Local Governments and Non-Governmental Organisations, in relation with its project involving special issues of the OGNIWO Corporate Bulletin, planned for 2011:
- “Prominent role of women in our organisation” (http://www.pbg-sa.pl/spolka/o-nas-inaczej/biuletyn-korporacyjny.html)
- an issue devoted to environmental protection to be released in September.

Contracts

2011-08-25

Execution of a material contract between companies of the PBG Group and the Municipal Roads Maintenance Authority in Poznań

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on August 24th 2011 a construction contract was executed between the Municipal Roads Maintenance Authority in Poznań and the Consortium ("Contractor") consisting of APRIVIA S.A (Consortium Leader), HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Consortium Partner), P.R.G. METRO Sp. z o.o. (Consortium Partner) and Obrascón Huarte Lain S.A. (Consortium Partner) providing for the reconstruction of Roosevelta street, between the intersection with Dąbrowskiego street and the Most Teatralny overpass, and the intersection with Głogowska street and the Most Dworcowy overpass, along with the reconstruction of the Rondo Kaponiera interchange in Poznań.

[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Kontrakty : Fundacja PBG [EN] Go to: Reports : Rankings : PBG Foundation : Contracts