[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

26 lipca 2011 r.

Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy,

Biorąc pod uwagę liczne zapytania dotyczące kształtowania się kursu Hydrobudowy Polska w ostatnim czasie oraz przyczyn utrzymywania się trendu spadkowego, chciałbym krótko nakreślić bieżącą sytuację Spółki. Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie kursu akcji Hydrobudowy Polska jest niepokojące dla Inwestorów, nie widzimy jednak podstaw fundamentalnych do odnotowywanych spadków. W naszej ocenie nie ma to związku z żadnym negatywnym zdarzeniem, które zaistniało lub mogłoby zaistnieć w Spółce i wpłynąć na znaczącą jej przecenę. Oceniając aktualną kondycję finansową Grupy HBP można powiedzieć, że jest ona dobra, a perspektywy rynku, na którym działamy, dają podstawę do optymistycznego patrzenia w przyszłość. Od początku tego roku Grupa HBP sukcesywnie powiększa swój portfel zamówień. Podpisaliśmy m.in. następujące kontrakty: na budowę odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku o wartości ponad 129 mln zł netto, na budowę hali w Toruniu za 99 mln zł netto, na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej o wartości ponad 52 mln zł netto, na budowę interaktywnego centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu za przeszło 39 mln zł netto, na modernizację oczyszczalni ścieków w Gnieźnie za blisko 32 mln zl netto oraz oczyszczalni Hajdów k. Lublina za niemal 26 mln zł netto, a także na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu za ponad 38 mln zł netto. W sumie wartość nowych zamówień przekroczyła 400 mln zł. Ponadto, oczekujemy na zaproszenie do podpisania umów w przetargach z pierwszą ceną: na budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku o wartości 720 mln zł netto, na przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu za ponad 170 mln zł netto, na przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu o wartości około 87,5 mln zł netto, oraz na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Bełżyce o wartości ponad 30 mln zł netto. W sumie, łącznie z udziałem konsorcjantów, daje to wartość ponad 1 mld zł netto. Przypomnę tylko, że na początku drugiego kwartału wartość portfela zamówień Grupy HBP kształtowała się na poziomie prawie 2,2 mld zł. To zapewnia nam przychody nie tylko na ten rok, ale również częściowo i na rok następny. Aktualnie, przygotowujemy się do postępowań przetargowych przekraczających wartość 4 mld zł. Staramy się także o zamówienia prywatne (na przykład przy budowie terminala LNG w Świnoujściu). W planach mamy wejście w nowe segmenty rynku – takie jak rynek energetyczny, który zapowiada się bardzo perspektywicznie. Będzie to możliwe dzięki przynależności do Grupy PBG. W kompleksowej ofercie generalnego wykonawstwa projektów energetycznych PBG przewidziało również rolę dla Hydrobudowy Polska. Będą to prace związane przede wszystkim z robotami budowlanymi oraz instalacjami. PBG uczestniczy praktycznie we wszystkich dużych przetargach energetycznych. Rynek szacowany jest między 150 a 200 mld zł do 2020 roku. Każdy sukces PBG na tym właśnie rynku to również szansa na zlecenia dla Hydrobudowy.

W drugim kwartale bieżącego roku podjęliśmy działania mające na celu optymalne wykorzystanie zasobów naszej Grupy. Między innymi kontynuujemy proces wchłonięcia Hydrobudowy 9 przez Hydrobudowę Polska, który powinien zakończyć się na początku 2012 roku. Mamy wspólny Zarząd dla obu tych podmiotów. Jednocześnie, przeprowadzane są zmiany organizacyjne mające na celu obniżenie kosztów stałych i zwiększenie efektywności, chociażby poprzez outsourcing zorganizowanych części działalności Hydrobudowy czy też likwidację dublujących się struktur organizacyjnych, zwłaszcza w obszarze administracji.

Zgodnie z opublikowaną przez nas prognozą, w 2011 roku Grupa Kapitałowa Hydrobudowy Polska zarobi około 50 mln zł przy przychodach szacowanych na około 1,6 mld zł. Prognoza jest konserwatywna i opiera się w większości na kontraktach z aktualnego portfela zamówień. Na dzień dzisiejszy nie widzimy zagrożeń dla zrealizowania prognozy.

Pozdrawiam serdecznie – Jerzy Ciechanowski, Prezes Zarządu

News

July 26th, 2011

Dear Shareholders and Investors,

Given the numerous inquiries regarding the price development of Hydrobudowa Polska in recent times and the reasons for maintaining a downward trend, I would like to briefly outline the current situation of the Company. We realize that the behavior of the share price of Hydrobudowa Polska is worrying for investors, but we see no fundamental basis for the reported declines. In our opinion this is not related to any adverse event that occurred or could occur in the Company and its significant impact on sales. In assessing the HBP Group's current financial condition it can be said that it is good, and the prospects for the market in which we operate, provide the basis for an optimistic look into the future. Since the beginning of the year the HBP Group has been gradually expanding its portfolio of contracts. We signed, among others, following contracts: the construction of the section of Slovak Route in Gdansk worth over PLN 129 million net, to build the hall in Torun for PLN 99 million net, for the construction of water and sewerage infrastructure in Dąbrowa Górnicza worth over PLN 52 mln net, to build an interactive center history in the Poznan Cathedral Island for more than PLN 39 million net, for the modernization of wastewater treatment plant in Gniezno for nearly PLN 32 million net and wastewater treatment plant in Hajdów near Lublin for nearly PLN 26 million net, as well as the construction of the Regional Waste Management Department in Dębowiec for more than PLN 38 mln net. Total value of new orders has exceeded PLN 400 million. In addition, we expect the invitation to sign agreements with the first price in tenders: the construction of a tunnel under the Dead Vistula in Gdansk with a value of PLN 720 million net, for converting Kaponiera Roundabout junction in Poznań for over PLN 170 mln net, the Grunwaldzka Street reconstruction in Poznan of approximately PLN 87,5 million net, and the construction of a waste management plant in Bełżyce worth over PLN 30 mln net. All in all, including the participation of consortium members, this gives a value of over PLN 1 billion net. I recall only that at the beginning of the second quarter value of the backlog of orders of the HBP Group stood at nearly PLN 2,2 billion net. This provides us with revenue not only for this year, but also partly, for the following year. Currently, we are preparing to tender proceedings in excess of the value of PLN 4 billion. We are also counting on private contracts (such as the construction of LNG terminal in Świnoujście). We plan to enter into new market segments - such as the power market, which promises to be very perspective. This will be achieved through a membership in the PBG Group. In the comprehensive offer of the general contractor of power projects, PBG has provided a role for Hydrobudowa Polska. It will be related to works primarily associated with construction works and installations. PBG participates virtually in all large power tenders. The market is estimated to be between PLN 150 and 200 billion until 2020. Every success of PBG on this particular market is also an opportunity for order for Hydrobudowa.
In the second quarter of this year we have taken actions to use the resources of our Group as good as possible. Among other things, we are continuing the process of absorption of Hydrobudowa 9 by Hydrobudowa Polska, which should be completed in early 2012. We have a common Board for both of these entities. At the same time, there are carried out organizational changes aimed at reducing fixed costs and increase efficiency, even through the outsourcing of organized parts of the activity of Hydrobudowa  or liquidation of doubled organizational structures, especially in the area of administration.
According to forecasts published by us, in 2011 the Hydrobudowa Polska Group will earn about PLN 50 million with revenues estimated at about PLN 1,6 billion. The forecast is conservative and relies mostly on contracts from the current backlog. At present we see no threat to the success of the forecast.

Best regards - Jerzy Ciechanowski, CEO

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News