[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts
Raporty

2011-06-29

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

2011-06-29

Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2010 przez spółkę PBG S.A.

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 roku uchwałą nr 6:
a. wysokość dywidendy wynosi: 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy),
b. wartość dywidendy na jedną akcję Spółki wynosi: 1,40 złotych,
c. liczba akcji objętych dywidendą: 14.295.000 akcji Spółki,
d. dzień dywidendy: 20 września 2011 roku,
e. termin wypłaty dywidendy: 06 października 2011 roku.

2011-06-29

Powołanie Rady Nadzorczej PBG S.A.

W związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2011 roku podjęło uchwałę numer 19 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej decydując o pięcioosobowym składzie oraz powołało uchwałą numer 20 w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
- Pana Macieja Bednarkiewicza
- Panią Małgorzatę Wiśniewską
- Pana Dariusza Sarnowskiego
- Pana Adama Strzeleckiego
- Pana Marcina Wierzbickiego
 

2011-06-27

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako S.A.

PBG podpisało umowę przedwstępną dotyczącą kupna akcji spółki celowej, w 100% zależnej od Elektrim SA,  posiadającej 50% + 1 akcja RAFAKO SA. Za 34 800 001 akcji stanowiących ogółem 50% + 1 akcja udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na WZA, PBG zapłaci 540,840 mln zł. Warunkiem koniecznym do sfinalizowania transakcji jest uzyskanie przez PBG zgody na koncentrację wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2011-06-22

Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna

Zarząd PBG S.A., spółki będącej podmiotem nabywającym akcje spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2011 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. („Wezwanie"), w dniu 21 czerwca br PBG S.A. nabyło 29.098.518 akcji zwykłych na okaziciela Spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A.,  za kwotę 119 303 923,80 zł.
 

2011-06-17

Liczba zapisów oraz liczba akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna,

Zarząd PBG  S.A., spółki będącej podmiotem nabywającym akcje spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna, w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2011 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. („Wezwanie"), informuje, że według danych otrzymanych w dniu 16 czerwca br od podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu, w Wezwaniu złożone zostały 122 zapisy na łącznie 37.821.417 akcji Spółki, co przy ilości akcji na jaką zostało ogłoszone Wezwanie w liczbie 29.098.518 daje średnią stopę alokacji równą 76,94%, a tym samym stopa redukcji wyniesie 23,06%. Nabycie przez PBG S.A. akcji Spółki zostanie dokonane w terminach wskazanych z Wezwaniu.

2011-06-15

Osiągnięcie minimalnej liczby akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Energomontaż-Południe

Zarząd PBG SA informuje, że w wezwaniu na akcje Energomontażu-Południe złożono zapisy na sprzedaż 7.056.554 akcji spółki, które uprawniają do wykonywania 9,9% głosów na WZA. Tym samym została przekroczona minimalna liczba akcji objętych zapisami tj. 5.748.732, po osiągnięciu której PBG zobowiązało się do nabycia akcji w wezwaniu.

2011-06-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA na dzień 28 czerwca 2011 roku oraz projekty uchwał

Zarząd Spółki PBG S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 roku na godzinę 12.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.

Kontrakty

2011-06-30

Zawarcie przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG umowy znaczącej z Gminą Dąbrowa Górnicza

W dniu 27 czerwca 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG a Gminą Dąbrowa Górnicza na wykonanie zadania pn. „Budowa tłoczni „Piekło” wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociągową” o wartości 52.134.237,67 zł netto. Zadanie realizować będzie konsorcjum firm: HYDROBUDOWA POLSKA SA (jako lider konsorcjum), PBG SA, HYDROBUDOWA 9 SA, KWG SA oraz MikoTech Sp. z o.o. z Mikołowa.

2011-06-14

Zawarcie ugody z Narodowym Centrum Sportu dotyczącej budowy Stadionu Narodowego

Zarząd PBG SA informuje o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2011 r. ugody pomiędzy Narodowym Centrum Sportu a Konsorcjum budującym Stadion Narodowy w Warszawie. Na mocy ugody funkcję Lidera Konsorcjum przejęła Hydrobudowa Polska, a termin realizacji inwestycji został wydłużony do 29 listopada 2011 r.

Reports

2011-06-29

Resolutions adopted by the Annual General Shareholders Meeting of PBG S.A. on June 28th 2011

The Management Board of PBG S.A. hereby presents the resolutions adopted by the Annual General Shareholders Meeting of PBG S.A. on June 28th 2011.

2011-06-29

PBG pays dividend for the financial year 2010

In reference to Current Report No. 43/2011 of June 29th 2011, the Management Board of PBG S.A. hereby reports that pursuant to Resolution No. 6 adopted by the Annual General Shareholders Meeting on June 28th 2011:
a. the 2010 dividend amounts to PLN 20,013,000.00 złoty (twenty million and thirteen thousand),
b. dividend per Company share is PLN1.40 złoty,
c. number of Company shares eligible for dividend: 14,295,000,
d. dividend record date: September 20th 2011,
e. dividend payment date is October 6th 2011.

2011-06-29

Appointment of the Supervisory Board of PBG S.A.

With reference to Current Report No. 43/2011 of June 29th 2011, the Management Board of PBG S.A. hereby reports that following the expiry of the term of office of the Supervisory Board of the Company, on June 28th 2011, the Annual General Shareholders Meeting adopted Resolution No. 19 concerning the composition of the Supervisory Board and determined it would comprise five members; and by virtue of Resolution No. 20 appointed the following persons to the Supervisory Board:
- Maciej Bednarkiewicz,
- Małgorzata Wiśniewska
- Dariusz Sarnowski
- Adam Strzelecki
- Marcin Wierzbicki

2011-06-27

Execution of preliminary agreement for sale of Rafako shares

PBG signed a preliminary agreement on the acquisition of a special purpose vehicle, wholly-owned by Elektrim SA, which holds a 50% interest plus one share in RAFAKO SA. PBG will acquire 34,800,001 shares, representing in aggregate 50% of the share capital plus one share in the company and the same proportion of the total vote at its general shareholders meeting, for PLN 540.840m. The transaction will be completed on condition that PBG obtains anti-trust clearance from the President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK).

2011-06-22

Summary of tender offer for shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna

The Management Board of PBG S.A., the entity acquiring shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (the “Company”), hereby reports that under the tender offer for the Company shares announced on April 8th 2011 through Dom Maklerski BZ WBK S.A. (“Tender Offer”), on June 21st 2011, PBG S.A. acquired 29,098,518 ordinary bearer shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A., for PLN 119,303,923.80.
 

2011-06-17

Number of orders and number of shares tendered for sale in the tender offer for shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna; pro rata

The Management Board of PBG S.A., the entity acquiring shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna, under the tender offer for the Company shares announced on April 8th 2011 through Dom Maklerski BZ WBK S.A. ("the Tender Offer"), hereby reports that according to the data furnished by the agent of the Tender Offer on June 16th 2011, 122 orders were placed under the Tender Offer, covering a total of 37,821,417 Company shares, which, given the number of shares for which the Tender Offer was announced (29,098,518), translates into an allocation rate of 76.94%, and, consequently, a reduction rate of 23.06%. PBG S.A. will acquire the Company shares on the dates indicated in the Tender Offer.

2011-06-15

Reaching the minimum number of shares to be tendered in response to the tender offer for shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna

The Management Board of PBG SA reports that in a tender offer for shares in Energomontaż-Południe, 7,056,554 shares, representing 9.9% of the total vote a the company's General Shareholders Meeting, were tendered for sale. Consequently, the required minimum number of shares to be tendered, i.e. 5,748,732 shares, was exceeded, and thus the pre-condition for PBG's purchase of shares in the tender offer was fulfilled.

2011-06-02

Notice of convening the Annual General Shareholders Meeting of PBG S.A. for June 28th 2011 and draft resolutions of the Meeting

The Management Board of PBG Spółka Akcyjna of Wysogotowo hereby convenes the Annual General Shareholders Meeting to be held at the offices of PBG S.A., at Aleje Ujazdowskie 41, Warsaw, Poland, at 12:30 pm on June 28th 2011.

Contracts

2011-06-30

Execution of a significant agreement by the PBG Group companies with the Municipality of Dąbrowa Górnicza

The Management Board of PBG S.A. has been notified that on June 27th 2011 certain PBG Group companies and the Municipality of Dąbrowa Górnicza signed a contract for the execution of the project "Construction of the Piekło compressor station, forcing pipeline and water supply infrastructure," with a value of PLN 52,134,237.67 (VAT exclusive).

2011-06-14

Execution of the Settlement Agreement with Narodowe Centrum Sportu concerning construction of the National Stadium in Warsaw

The Management Board of PBG SA reports that on June 14th 2011 a Settlement Agreement was executed between Narodowe Centrum Sportu and the Consortium involved in the construction of the National Stadium in Warsaw. Under the Settlement Agreement, Hydrobudowa Polska became the new Consortium Leader and the project execution deadline was postponed until November 29th 2011.

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts