[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings
Raporty

2011-05-26

Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Energomontażem-Południe

Zarząd PBG SA informuje, że ziścił się warunek prawny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Energomontaż-Południe - w dniu 25 maja 2011 r. Prezes UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na nabycie przez PBG akcji katowickiej spółki.

2011-05-12

Informacja na temat negocjacji z OHL

Zarząd PBG SA informuje o wspólnej decyzji PBG oraz OBRASCÓN HUARTE LAIN CONSTRUCCIÓN INTERNATIONAL S.L. (OHL) dotyczącej zawieszenia negocjacji, których przedmiotem jest zbycie przez PBG akcji w spółkach zależnych: HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz APRIVIA SA. PBG i OHL zamierzają powrócić do negocjacji w sytuacji gdy rynkowa wycena akcji spółki HYDROBUDOWA powróci do poziomu, który Strony brały pod uwagę rozpoczynając negocjacje.

2011-05-12

Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Pioneer Pekao Investment Management SA, zawiadamia  w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o wzroście zaangażowania funduszu do poziomu 19,15% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: PBG SA w zakresie akcji  wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.

2011-05-12

Dobre wyniki Grupy PBG za I kwartał

Spółka PBG opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PBG za I kwartał 2011.

2011-05-11

Aneks do ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento SA

Aneksem do umowy Banco Espirito Santo de Investimento SA udostępnił spółkom z Grupy Kapitałowej PBG (HYDROBUDOWA POLSKA SA, HYDROBUDOWA  9 SA, APRIVIA SA) linię kredytową do maksymalnej łącznej wysokości 200 mln zł i przedłużył okres udostępniania produktów do dnia 28 marca 2012 r. Ponadto do umowy z Bankiem przystąpiła kolejna Spółka z GK PBG – PRG Metro Sp. z.o.

Kontrakty

2011-05-27

Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej w ramach budowy autostrady A-4

Konsorcjum firm w składzie HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Lider Konsorcjum), SIAC Construction Ltd (Ko-Lider) Konsorcjum, PBG S.A. i APRIVIA S.A. (Partnerzy) zawarło ze spółką Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Podwykonawca”) datowaną na dzień 26 maja 2011 roku umowę na wykonanie w ramach inwestycji „Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia” podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy i nawierzchni bitumicznych.

Rankingi

2010-05-04

Ogromny sukces polskich spółek na międzynarodowej arenie

"Czajka" najlepszą realizacją na świecie w branży bezwykopowej.Budowa kolektorów dosyłowych do Oczyszczalni Ścieków Czajka została nagrodzona na 29. Międzynarodowej Konferencji NO-DIG w Berlinie poświęconej technologiom bezwykopowym.

Reports

2011-05-26

Clearance from UOKiK to take over control of Energomontaż-Południe

The Management Board of PBG S.A. reports that the legal condition set out in the tender offer for Energomontaż-Południe shares has been fulfilled: on May 25th 2011 the President of the UOKiK (Office of Competition and Consumer Protection) gave its unconditional approval to the acquisition of the Katowice-based company by PBG S.A.

2011-05-12

Negotiations with OHL

The Management Board of PBG S.A. ("PBG") hereby reports that PBG and OBRASCÓN HUARTE LAIN CONSTRUCCIÓN INTERNATIONAL S.L. ("OHL") made a joint decision to suspend negotiations on a planned disposal by PBG of equity interests in subsidiaries HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (HYDROBUDOWA) and APRIVIA S.A. (APRIVIA). PGB and OHL plan to resume the negotiations after the market value of HYDROBUDOWA shares returns to the level accepted by the parties at the start of the negotiations.
 

2011-05-12

Notification of an increase in Pioneer Pekao Investment Management's holding of PBG shares

Pioneer Pekao Investment Management S.A. notified, on behalf of Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty (open-ended investment fund), of an increase in the fund's shareholding in PBG S.A., as regards shares included in the fund's portfolio managed by Pioneer Pekao Investment Management S.A. in performance of the investment fund portfolio management services, to 19.15% of the total vote at PBG S.A.’s General Shareholders Meeting.
 

2011-05-12

Good performance of the PBG Group in Q1 2011

PBG Company published consolidated financial report of the PBG Group for 1Q2011. 

2011-05-11

Annex to the framework credit facility agreement and guarantee agreement with Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

Under the annex, Banco Espirito Santo de Investimento S.A. granted a line of credit of up to PLN 200m to members of the PBG Group (HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A., and APRIVIA S.A.) and extended the availability period of the lending products until March 28th 2012. Furthermore, PRG Metro Sp. z o.o., another company from the PBG Group, became party to the agreement.

Contracts

2011-05-27

Hydrobudowa Polska and PBG will Execution of a material subcontract for the A-4 motorway construction project

The Consortium comprising HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Leader), SIAC Construction Ltd (Co-Leader), PBG S.A. (Partner) and APRIVIA S.A. (Partner) entered into a subcontract with Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. of Warsaw ("Subcontractor"), dated May 26th 2011, for the construction of mechanically stabilised base, binder course and bituminous road pavement under the project "Construction of the Krzyż–Dębica Pustynia section of the A-4 Tarnów–Rzeszów motorway".
 

Rankings

2010-05-04

Major international success of polish companies

The “Czajka” project named the best trenchless technology project in the world. The construction of intercepting sewers to the Czajka Sewage Treatment Plant was awarded at the 29th NO-DIG International Conference on trenchless technologies in Berlin.

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings