[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Dobre wyniki Grupy PBG w I kwartale 2011

 • Poprawa wskaźników rentowności przy znaczących wzrostach poszczególnych pozycji wynikowych w rachunku zysków i strat
 • Podsumowanie I kwartału 2011 roku:
 • Wypracowanie przychodów w wysokości 477,6 mln zł, tj. o 2% więcej niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego;
 • Zysk brutto ze sprzedaży powiększył się o 14%  z kwoty 48,7 mln zł do kwoty 55,3 mln zł;  
 • Zwiększenie wartości zysku z działalności operacyjnej z kwoty 23,9 mln zł do kwoty 33,5 mln zł, co stanowi aż 40-procentowy wzrost;   
 • Zwiększenie wartości EBITDA z kwoty  35,5 mln zł do kwoty 44,7  mln zł, tj. o ponad 9 mln zł;
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego osiągnął poziom 24,1 mln zł, co stanowi aż 36-procentowy wzrost w porównaniu do jego wartości z analogicznego okresu roku poprzedniego;
 • Na wynik finansowy na poziomie netto pozytywnie wpłynęło zdarzenie jednorazowe związane ze sprzedażą udziałów w spółce Gdyńska Projekt przez Hydrobudowę 9, co w efekcie przyniosło blisko 4 mln zł i zaksięgowane zostało w zyskach z inwestycji;
 • Największy udział w wynikach Grupy mają jednostkowe wyniki spółki PBG. Spółka osiągnęła przychody na poziomie około 164 mln zł wypracowując przy tym zysk operacyjny wynoszący 22,5 mln zł oraz zysk netto o wartości 15 mln zł. Można szacować więc, że stanowi to odpowiednio 34% sprzedaży Grupy PBG, 67% wypracowanego przez nią zysku operacyjnego i  62% zysku netto;
 • W negatywny sposób na rentowności wpłynęła konsolidacja  wyników spółek drogowych. Grupa Aprivia przy sprzedaży na poziomie ponad 30 mln zł wypracowała stratę brutto ze sprzedaży sięgającą 2,6 mln zł, stratę operacyjną wynoszącą 4,4 mln zł oraz stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 4,3 mln zł;
 • Na dzień 1 kwietnia 2011 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła blisko 5 mld zł, z czego około 2,6 mld zł przypada do realizacji w 2011 roku.

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w I kwartale 2011 roku

 

Kontakt:
Kinga Banaszak-Filipiak
rzecznik prasowy
dyrektor ds. komunikacji z rynkiem kapitałowym
+48 691 470 491
kinga.banaszak@pbg-sa.pl

 

News

Good performance of the PBG Group in Q1 2011

 • Improved profitability and significant increase at each level of the P&L

Overview of Q1 2011 results:

 • Sales revenue of PLN 477.6m, up by 2% year on year;
 • Gross profit on sales up by 14%, from PLN 48.7m to PLN 55.3m;  
 • Operating profit up by 40%, from PLN 23.9m to PLN 33.5m;   
 • Over PLN 9m increase in EBITDA, from PLN 35.5m to PLN 44.7m;
 • Net profit attributable to the owners of the parent at PLN 24.1m, representing a 36% increase year on year;
 • Net profit was positively affected by a non-recurring event, i.e. disp osal of shares in Gdyńska Projekt by Hydrobudowa 9, which contributed nearly PLN 4m, recognised as gain/loss on investments;
 • PBG SA was the largest contributor to the Group’s performance. The Company reported revenue of approximately PLN 164m, operating profit of PLN 22.5m and net profit of PLN 15m. These figures represent 34% of the PBG Group’s sales revenue, 67% of the Group’s operating profit and 62% of its net profit, respectively.
 • Consolidation of road construction companies has adversely affected profitability. While the Aprivia Group generated sales revenue of over PLN 30m, it sustained a gross loss on sales of PLN 2.6m, operating loss of PLN 4.4m and net loss attributable to the owners of the parent of PLN 4.3m.
 • As at April 1st 2011, the value of the PBG Group’s order book was almost PLN 5bn, including around PLN 2.6bn scheduled for execution in 2011.

The table below presents the PBG Group’s financial performance in Q1 2011

 

Contact:
Kinga Banaszak-Filipiak
Spokesperson
Capital Market Relations Director
+48 691 470 491
kinga.banaszak@pbg-sa.pl
 

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News