[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy

Chciałbym przy okazji życzeń świątecznych, krótko odnieść się do bieżącej sytuacji spółki PBG SA, którą szeroko dyskutowaliśmy podczas naszego ostatniego spotkania z Inwestorami dotyczącego omówienia wyników finansowych Grupy PBG za 2010 rok, prognozy wyników finansowych na rok 2011 oraz strategii i planów na najbliższe miesiące (tych z Państwa, którzy nie mieli okazji śledzić konferencji online serdecznie zapraszam do obejrzenia materiałów zamieszczonych na naszej stronie internetowej).

Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie kursu akcji spółki PBG jest niepokojące dla Inwestorów, niemniej jednak nie widzimy podstaw fundamentalnych do odnotowywanych ostatnio spadków. Rzeczywiście kurs akcji spółki PBG jest najniższy od prawie 5-ciu lat jednak w naszej ocenie nie ma to związku z żadnym negatywnym zdarzeniem, które zaistniało lub mogłoby zaistnieć w Spółce i wpłynąć na znaczącą jej przecenę.

Osobiście uważam, że przed PBG stoi ogromna szansa dalszego dynamicznego rozwoju, a ten rok będzie kluczowy. Pragnę uspokoić wszystkich naszych Inwestorów i zapewnić, że strategia PBG jest konsekwentnie realizowana, co w naszej ocenie w konsekwencji przełoży się pozytywnie na wycenę spółki. Wejście na nowe obszary działalności wymaga czasu, tak samo jak zdobycie wielomiliardowych kontraktów w danym segmencie działalności.

Przypomnę tylko, że o kontrakt związany z budową podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach staraliśmy się 7 lat, o kolejny znaczący kontrakt na rynku gazu ziemnego i ropy naftowej – tj. budowa kopalni ropy naftowej LMG staraliśmy się 3 lata. Jednak, to co Spółka zapowiadała zostało zrealizowane. Segment energetyczny charakteryzuje się znaczącą wartością jednostkową inwestycji i dużą złożonością ich realizacji. Dlatego też postępowania przetargowe trwają tak długi okres czasu.

PBG uczestniczy praktycznie w każdym dużym przetargu na rynku energetycznym o szacowanej wartości w sumie między 25 a 30 mld zł. To nasza najbliższa przyszłość i rynek, z którym wiążemy wiele nadziei, które, jak wierzę, przerodzą się w sukcesy. Ubiegając się o te wielomiliardowe inwestycje w energetyce jesteśmy spokojni o to co dzieje się w chwili obecnej, gdyż taki komfort daje nam nasz portfel zamówień. Przypomnę tylko, że na początku bieżącego roku jego wartość wynosiła blisko 5,2 mld zł. To zapewnia nam przychody nie tylko na ten rok, ale również na rok następny. W odniesieniu do przyszłości w długim okresie, PBG ma plany zdecydowanego wyjścia za granicę. Proszę jednak pamiętać o tym, że proces ten wymaga dłuższego horyzontu czasowego.

Jest to proces stopniowy, którego realizację rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Podejmujemy też działania mające na celu przyspieszenie wejścia na rynki zagraniczne poprzez współpracę z hiszpańskim OHL, z którym podpisaliśmy list intencyjny dotyczący naszej wspólnej aktywności zagranicznej. Dzięki współpracy będziemy mogli skorzystać z międzynarodowego doświadczenia i struktur organizacyjnych hiszpańskiego koncernu. Na „wielkie” kontrakty zagraniczne trzeba będzie jednak poczekać. To zupełnie normalne, że taki proces nie dzieje się natychmiast.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że PBG jako jedna z nielicznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie co roku podaje swoje prognozy finansowe i co roku wypełnia te prognozy. Na rok 2011 prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG zakłada osiągnięcie 2,3 mld zł na poziomie przychodów ze sprzedaży, około 230 mln zł zysku operacyjnego i około 200 mln zysku netto. Prognoza jest ostrożna, jak zwykle, ale chcemy być pewni, że ją wykonamy. Osiągane i prognozowane rentowności są i tak jedne z wyższych wśród spółek z sektora budowlanego.

Na zakończenie chciałbym złożyć naszym Akcjonariuszom, Inwestorom życzenia Wielkanocne i życzyć spokojnych i rodzinnych Świąt. Niech to będzie wyjątkowy czas i niech przyniesie wiele radości każdemu z nas.

Serdecznie pozdrawiam – Przemysław Szkudlarczyk, Wiceprezes PBG SA

News

Dear Shareholders and Investors

I would like, using the occasion of Easter wishes, briefly refer to the current situation of PBG SA, which was widely discussed during our last meeting with investors concerning discussion on financial results of the PBG Group for FY2010, projected financial results for 2011, strategies and plans for the coming months (the ones who did not have the opportunity to track the online conference are cordially invited to view materials which are published on our website.) We realize that the behavior of PBG's share price is a concern for investors, but we see no fundamental basis for the recently reported declines. Indeed, the share price of PBG is the lowest in nearly 5 years but in our opinion, this is not related to any negative event that occurred or could occur in the Company and have significant impact on its overestimation.

I personally believe that in front of the PBG there is a tremendous opportunity for further dynamic development, and this year will be crucial. I would like to reassure all of our investors and to ensure that the strategy of PBG is consistently implemented, which in our opinion, will translate into a positive effect on the company's valuation. Entry into new business areas will take time, as well as winning contracts in the multibillion contracts in particular segments of our activity. I will only recall that for a contract related to the construction of underground gas storage facility in Wierzchowice we have been trying for 7 years, for another major contract in the natural gas and crude oil segment - namely the construction of LMG crude oil plant -we have been trying for 3 years. However, what company announced has been accomplished. Power energy construction segment is characterized by a significant single value of each investment and high complexity of their implementation.

Therefore, the award procedures last so long. PBG participates virtually in every major tender in the power energy market, valued at a total of between PLN 25 and 30 billion. It is our immediate future and the market, which involves a lot of hope, which I believe, will turn into a success. When applying for these multibillion investments in the power energy sector we are confident about what is happening at the moment, because such comfort gives us our backlog of orders. I will only recall that at the beginning of this year its value was nearly PLN 5.2 billion. This secures revenue not only for this year, but also for the next year. With regard to the future in the long term, PBG has a strong plans for entering markets abroad. However, please note that this process requires a longer time horizon. It is a gradual process, whose implementation has began last year. We take the actions aimed at accelerating the entry into foreign markets through cooperation with the Spanish OHL, with which we signed a letter of intent concerning our common international activity. By working together we will be able to benefit from international experience and organizational structures of the Spanish company. However, on the "big" foreign contracts we will have to wait. It is quite normal that such process does not happen immediately.

Finally, I wish to emphasize that PBG, as one of the few companies listed on the Stock Exchange in Warsaw, every year makes their financial projections, and every year fulfills these forecasts. Financial forecast for the FY2011 of the PBG Group is to attain level of PLN 2.3 billion in revenues, about PLN 230 million of operating profit and PLN 200 million of net profit. Forecast is cautious, as usual, but we want to be sure that it will be executed. Achieved and projected profitability is, anyway, one of the highest among companies in the construction sector.

In conclusion, I would like to make our Shareholders, Investors Easter greetings and wish you a peaceful and family holidays. Let this be a special time which will bring much joy to all of us.

I cordially greet - Przemysław Szkudlarczyk, Vice President of PBG SA

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News