[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts
Raporty

2011-03-30

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. z działalności w 2010 roku, ocena sytuacji Spółki

Zarząd PBG SA przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej PBG SA za 2010 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności komitetów, samoocenę oraz ocenę sytuacji Spółki.    

2011-03-30

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PBG S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, podczas posiedzenia w dniu 29 marca 2011 roku, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jako podmiotu właściwego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za lata 2011, 2012, 2013.

2011-03-28

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Zarząd PBG SA przekazuje wykaz raportów bieżących i finansowych opublikowanych w roku 2010. Raporty te dostępne są na stronie internetowej PBG SA pod adresem www.pbg-sa.pl w zakładce relacje inwestorskie.

2011-03-23

Korekta Raportu PBG S.A. za 2010 rok oraz uzupełnienie Raportu Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010

Zarząd PBG S.A. koryguje niniejszym  Raport PBG S.A. za 2010 rok opublikowany w dniu 21 marca 2011 roku. Korekta dotyczy sprawozdania finansowego Spółki PBG SA za 2010 rok. Ponadto, z uwagi na odnotowane uszkodzenie pliku pn. „Sprawozdanie Zarządu PBG S.A. z działalności GK PBG 2010.pdf” Zarząd Spółki PBG S.A. uzupełnia w/w sprawozdanie przekazując ponownie, w załączeniu do raportu 22//2011 plik „Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności GK PBG 2010.pdf”. Jednocześnie Zarząd PBG S.A. publikuje skorygowane sprawozdania PBG S.A. oraz Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010.

2011-03-22

Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Euler Hermes S.A.

Aneksem do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej dnia 28.09.2007 r. pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9 S.A. a Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. podniesiona została wysokość limitu odnawialnego,zwiększona została maksymalna wysokość pojedynczej gwarancji wydanej w ramach niniejszego limitu oraz wydłużony został termin, w jakim TUiR Euler Hermes S.A. udzielać będzie gwarancji kontraktowych.

2011-03-21

Wyniki Grupy Kapitałowej PBG za 2010 rok

W 2010 roku Grupa PBG wypracowała 2 740 311 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 7-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk operacyjny Grupy odnotował spadek o 4% i wyniósł 272 710 tys. zł. Z kolei o 7% wzrósł wypracowany przez Grupę PBG zysk netto, osiągając poziom ponad 224 mln zł. Na dzien 1 stycznia 2011 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG osiągnął poziom 5,2 mld zł, z czego do realizacji w 2011 roku przypada 2,8 mld zł, natomiast pozostała kwota na lata kolejne.
 

2011-03-16

Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

Aneksem do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej w dniu 5 czerwca 2007 roku pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz HYDROBUDOWA 9 S.A.  a TUiR Allianz Polska S.A. wydłużony został czas obowiązywania tejże umowy.

2011-03-08

Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2011 roku otrzymał zawiadomienie o wzroście zaangażowania Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A. w akcje PBG S.A.
 

2011-03-03

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 500.000 akcji PBG S.A. - dokonanie asymilacji przez KDPW

Zarząd KDPW z dniem 4 marca 2011 roku dokonał asymilacji 500.000 akcji serii A spółki PBG S.A. oznaczonych kodem PLPBG00000052 z 10.055.000 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPBG0000029. Tym samym z dniem 4 marca 2011 roku w obrocie giełdowym znajduje się 10.555.000 akcji spółki PBG S.A.

2011-03-02

Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. w dniu 02 marca 2011 roku otrzymał zawiadomienia od Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania Klientów Pioneer w akcje PBG S.A.

Kontrakty

2011-03-30

Informacja poufna w sprawie doniesień na temat budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

W związku z napływającymi do Spółki zapytaniami ze strony Akcjonariuszy i Inwestorów dotyczącymi realizacji kontraktu związanego z budową Stadionu Narodowego w Warszawie oraz w związku z pojawiającymi się doniesieniami prasowymi na ten temat, Zarząd PBG SA informuje, że wykonanie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego przebiega zgodnie z umową. Spółka PBG SA będąca Partnerem w Konsorcjum Firm realizujących ten kontrakt nie przewiduje wystąpienia kar umownych, w związku z czym nie tworzy ani nie planuje też utworzyć rezerw na potencjalne kary umowne i odszkodowania.

2011-03-11

Zawarcie umowy znaczącej na wykonanie połączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - zadanie II

W dniu 11 marca 2011 roku Konsorcjum, w którym HYDROBUDOWA POLSKA S.A. pełni rolę Lidera Konsorcjum, a rolę Partnerów: PBG S.A., APRIVIA S.A. oraz OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. (OHL), zawarło z Gminą Miasta Gdańska umowę na wykonanie zadania pn.: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego – zadanie II, odcinek ulica Potokowa – Al. Rzeczypospolitej” o łącznej długości 3,32 kilometra.

Reports

2011-03-30

Appointment of the auditor

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that the Company's Supervisory Board, during a meeting held on March 29th 2011, acting pursuant to Par. 36.2a of the Articles of Association, and having considered the recommendation issued by the Audit Committee, appointed Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. as the auditor of the separate financial statements of PBG S.A. and consolidated financial statements of the PBG Group for the years 2011, 2012, and 2013.

2011-03-30

PBG Supervisory Board's Report on the operations in FY 2010

The Management Board of PBG S.A. conveys content of PBG Supervisory Board's Report on the operations in FY 2010, including report on committee's operations, self-assesment and opinion on Company's situation.

2011-03-28

A list of reports published in 2010

The Management Board of PBG S.A. hereby provides a list of current reports and financial reports published by the Company in 2010. The reports are available on PBG S.A.’s website at www.pbg-sa.pl  under the Investor Relations tab.
 

2011-03-23

A correction to the separate report of PBG S.A. for 2010 and a supplement to the consolidated report of the PBG Group for 2010

The Management Board of PBG S.A. reports that a correction has been made to the separate report of PBG S.A. for 2010, which was released on March 21st 2011. Furthermore, as the file "Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności GK PBG 2010.pdf", containing the Directors' Report on the PBG Group's operations in 2010, the Management Board of PBG S.A. hereby provides a copy of the file as an attachment hereto. Concurrently, the Management Board of PBG S.A. publishes the corrected versions of the separate and consolidated reports for 2010.

2011-03-22

Execution of an annex to the agreement for the provision of contract guarantees with TUiR Euler Hermes S.A.

By an annex to the agreement for the provision of contract guarantees within a renewable limit, dated June 5th 2007, executed on February 25th 2011 between members of the PBG Group (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and HYDROBUDOWA 9 S.A.) and Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A: the renewable limit has been raised, the maximum amount of a single guarantee has been raised and the period for which TUiR Euler Hermes S.A. has committed to issue contract guarantees has been extended.

2011-03-21

Financial results of the PBG Group for FY 2010

In 2010 the PBG Group achieved PLN 2 740 311 thousand in revenues, which means 7% growth when compared to the previous year. Operating profit of the Group decreased by 4% and amounted PLN 272 710 thousand. Group's net profit,on the other hand, increased by 7% achieving PLN 224 mn. As of January 1st 2011 value of the backlog of orders of the PBG Group amounted PLN 5,2 bn - PLN 2,8 bn is going to be executed in 2011 and the rest in the following years.

Financial report for FY 2010 is now in the process of translation and will be availble on our Investor Relations website http://www.pbg-sa.pl/en/investor-relations/periodical-reports.html after April 10th 2011.

 

2011-03-16

Execution of an annex to the agreement for the provision of contract guarantees with TUiR Allianz Polska S.A.

By an annex to the agreement for the provision of contract guarantees within a renewable limit – concluded on June 5th 2007 by members of the PBG Group (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and HYDROBUDOWA 9 S.A.) and TUiR Allianz Polska S.A., the insurance and reinsurance company – the period of of this agreement has been extended until December 31st 2011.

2011-03-08

Notification of an increase in Pioneer Pekao Investment Management's holding of PBG shares

The Management Board of PBG SA on March 8th 2011 received a notification from Pioneer Pekao Investment Management SA of an increase in Clients of Pioneer's holding of PBG shares.
 

2011-03-03

Introduction of 500,000 PBG shares to stock-exchange trading - assimilation of the shares by the Polish NDS

Management Board of the Polish NDS is assimilating - as of March 4th 2011 - 500,000 Series A PBG shares under code PLPBG00000052 with 10,055,000 PBG shares trading under code PLPBG0000029. As a result, as of March 4th 2011, the free float of PBG shares will amount to 10,555,000.

2011-03-02

Notification of an increase in Pioneer Pekao Investment Management's holding of PBG shares

The Management Board of PBG SA on March 2nd 2011 received a notification from Pioneer Pekao Investment Management SA of an increase in Clients of Pioneer's holding of PBG shares.
 

Contracts

2011-03-30

Inside information concerning media reports on the construction of the National Stadium in Warsaw

To resolve the queries raised by shareholders and investors concerning the contract for construction of the multi-purpose National Stadium in Warsaw and in response to related media reports, the Management Board of PBG S.A. hereby reports that work under the contract is progressing as planned. PBG S.A., a partner in the consortium of contractors responsible for the delivery of the contract, does not expect the contractual penalties clause to be triggered. Hence, no provisions for such penalties or damages have been made or planned by the Company.

2011-03-11

Conclusion of a material agreement to execute a combination of the Airport with the Seaport in Gdańsk - Słowacki Route - Task II

On March 11th 2011 the Consortium, in which HYDROBUDOWA POLSKA SA acts as the Leader, with its partners: PBG SA, APRIVIA SA and OBRASCÓN HUARTE LAIN SA (OHL), has concluded an agreement with the Municipality of Gdansk for the task: "Combination of the Airport with the Seaport in Gdańsk – Słowacki Route - Task II, section Potokowa Street – Rzeczpospolita Avenue" with a total length of 3,32 km.

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts