[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings
Raporty

2011-02-21

Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2011 roku - aktualizacja

W związku z aktualizacją terminarza raportów okresowych informujemy, iż  przyspieszeniu ulega termin publikacji raportu rocznego sprawozdania jednostkowego za rok 2010 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010. Raporty zostaną opublikowane w dniu 21 marca 2011 roku.

2011-02-17

Zmniejszenie wartości umowy z Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA zmniejszyło Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG tj. PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, HYDROBUDOWA 9 SA oraz pozostającej w chwili obecnej poza Grupą Kapitałową Spółce INFRA SA, kwoty przyznanego limitu gwarancyjnego. Na podstawie umowy limit główny został zmniejszony z kwoty 120.000.000 zł do kwoty 100.000.000 zł.
 

2011-02-04

Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management SA o wzroście zaangażowania w akcje PBG SA

W dniu 4 lutego 2011 roku Zarząd PBG SA otrzymał zawiadomienia dotyczące wzrostu zaangażowania Klientów Pioneer w akcje PBG SA.

2011-02-01

Podjęcie przez KDPW uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych PBG SA na akcje zwykłe na okaziciela

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dniem 3 lutego 2011 dokonał oznaczenia kodem PLPBG0000052 500.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki PBG SA.

Kontrakty

2010-02-10

Oświadczenie Polskiego LNG o odstąpieniu od budowy systemu ORV w ramach realizacji umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu

PBG S.A. jako Partner Konsorcjum Saipem S.A. - Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. - Snamprogetti Canada Inc. - PBG S.A. - PBG Export Sp. z o.o., otrzymało od Lidera Konsorcjum - firmy Saipem S.p.A. zawiadomienie w sprawie  odstąpienia przez Polskie LNG  S.A. od budowy systemu ORV w ramach realizacji zawartej z Konsorcjum w dniu 15 lipca 2010 roku umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Tym samym zmniejszeniu uległa wartość umowy na budowę Terminalu LNG.

Rankingi

2010-02-17

Certyfikat Jakości dla spółki z Grupy Kapitałowej PBG

W dniu 17.02.2011 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki, odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów „Najwyższej Jakości w Budownictwie”. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o. w Żabnie (spółka należąca do Grupy Kapitałowej PBG) już po raz drugi otrzymało wyróżnienie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością za najwyższy, gwarantowany poziom kompleksowych usług budowlano-montażowych.

Reports

2011-02-21

Schedule of financial reports to be published in 2011 - update

In relation to updated schedule of financial reports we inform that the individual annual financial statements for FY10 and the consolidated financial statements of the PBG Group for FY10 will be published earlier than scheduled, namely on 21st ofMarch, 2011.
 

2011-02-17

Decreasing valueof agreements with Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA decreased guarantee limits for Companies from the PBG Group which are: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, HYDROBUDOWA 9 SA and INFRA SA (which currently is outside PBG Group). Under the contract major limit has been decreased from PLN 120.000.000,00 to PLN 100.000.000,00.

2011-02-04

Notifications of Increase in Pioneer Pekao Investment Management SA's Holding of PBG SA Shares

On February 4th 2011, the Management Board of PBG SA received a notification concerning increase of PPIM SA's holding of PBG SA shares.

2011-02-01

Resolution by the Polish National Depository for Securities to convert PBG SA registered shares into ordinary bearer shares

On February 3rd 2011, the Management Board of the Polish National Depository for Securities (KDPW) assigned code PLPBG0000052 to 500,000 ordinary bearer shares of PBG SA.
 

Contracts

2010-02-10

Notice from Polskie LNG of partial cancellation of the contract for construction of the LNG terminal in Świnoujście

On February 10th 2011 PBG SA received a notice from Saipem S.p.A., the leader of a consortium comprising Saipem S.A., Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A., Snamprogetti Canada Inc., PBG SA and PBG Export Sp. z o.o., to the effect that Polskie LNG SA has cancelled the contract for construction of the LNG terminal in Świnoujście, dated July 15th 2010, in the part involving the construction of the Open-Rack Vaporiser (ORV) system. Ipso facto, the contract price payable to the consortium was reduced.

Rankings

2010-02-17

Quality Certificate for a company from the PBG Group

On February 17th, 2011 in Działyńskich Palace in Poznań, under the Honorary Patronage of the Ministry of Economy, there has been held a ceremony to present Certificates of "The Highest Quality in Contruction". Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.in Żabno (company from the PBG Group) has been awarded this Certificate from Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością for the second time, for the highest, guaranteed level of comprehensive construction and assembly services.
 

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings