[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings
Raporty

2010-11-19

Udzielenie gwarancji spółce zależnej STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. oraz ustanowienie zastawu na udziałach w spółce

15 listopada 2010 roku Spółka PBG S.A. oraz Zakład Produkcyjno Wydobywczy sp. z o.o. udzieliły poręczenia Bankom Bank PKO oraz Bank PEKAO. Poręczenia udzielone zostały Bankom, które udzieliły spółce zależnej od PBG S.A. – STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. kredytów o łącznej wartości 139,5 mln zł, udzielonych na okres do dnia 30 września 2017 roku. Spółka Zakład Produkcyjno Wydobywczy Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od STRATEG CAPITAL.

2010-11-18

Zawiadomienie AVIVA OFE o zmniejszeniu zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie o tym, iż w wyniku sprzedaży akcji spółki PBG S.A. AVIVA OFE zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

2010-11-17

Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie o wzroście łącznego zaangażowania Pioneer Pekao Investment Management S.A. do poziomu 12,03% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBG S.A.
Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy (wymienionych w raporcie), zawiadamia także w ich imieniu o wzroście zaangażowania tychże funduszy do poziomu 12,04% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBG S.A.

2010-11-15

Publikacja raportu finansowego Grupy Kapitałowej PBG za III kwartał 2010 roku

15 listopada 2010 roku Grupa Kapitałowa PBG opublikowała śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 roku.  

2010-11-05

Zawarcie umowy znaczącej ze spółką INFRA S.A.

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że łączna wartość transakcji zawartych przez PBG S.A. ze spółką INFRA w ciągu 12 miesięcy przekroczyła wartość umowy znaczącej, osiągając kwotę 130.966.734,85 zł.
Umowa została uznana za znaczącą zgodnie z kryterium kapitałów własnych.

Kontrakty

2010-11-18

Zawarcie umowy znaczącej przez Konsorcjum z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej PBG

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że 17 listopada 2010 roku nastąpiło podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z Gminą Miasto Włocławek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1, Etap II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). W skład Konsorcjum wchodzą spółki z Grupy Kapitałowej PBG, tj. APRIVIA S.A. (Lider Konsorcjum), PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz  Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. i irlandzkie spółki: SRB Civil Engineering Ltd, John Sisk&Son Ltd i Roadbridge.
 

Rankingi

2010-11-19

PBG Perłą Polskiej Gospodarki

19 listopada w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się Gala Laureatów 8. edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki, nad którym patronat honorowy sprawują wicepremier, minister gospodarki - Waldemar Pawlak i Prezes PAN - prof. Michał Kleiber. PBG S.A. zostało laureatem w kategorii Perły Wielkie i otrzymało certyfikat potwierdzający przynależnośc do elitarnego grona przedsiębiorstw, które spełniły ostre kryteria ekonomiczne ustanowione przez ekonomistów z PAN.
Ranking jest uznawany za jeden z najbardziej obiektywnych metod pozycjonowania przedsiębiorstw. Na listę rankingową trafiają firmy, które spełniają minimum 7 kryteriów efektywności (m.in. rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopa zwrotu na aktywach i na zainwestowanym kapitale, wydajność pracy), a jej przychody z całokształtu działalności gospodarczej w 2009 r. zaczynały się od 100 mln zł.

2010-11-16

PBG - laureat woj. wielkopolskiego Regional Forbes CSR Awards

16 listopada br. w Hotelu Sheraton w Poznaniu podczas Forbes Tauron Biznes Forum odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Regional Forbes CSR Awards. Wyłoniono laureatów trzech sąsiadujących województw. Laureatem w Wielkopolsce zostało PBG S.A. jako Spółka, która ze szczególną dbałością podchodzi do odpowiedzialnego zarządzania w zgodzie z zasadami CSR.
Laureaci konkursu zostali wytypowani w badaniu ankietowym prowadzonym od września do października tego roku. Bazą wyjścia do wytypowania firm do badania była lista Diamentów Forbesa. Konkurs zorganizowany przez Forbes miał za zadanie ukazać powiązanie pomiędzy dobrym wynikiem finansowym firmy a jej zaangażowaniem w CSR.

Reports

2010-11-19

Guarantee Granted to Subsidiary STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. Pledge Created Over Shares in Subsidiary. Ceiling

The Management Board of PBG SA hereby reports that on November 18th 2010 it was informed that on November 15th 2010 PBG SA and Zakład Produkcyjno Wydobywczy Sp. z o.o. issued guarantees to PKO and PEKAO, the banks which extended credit facilities totalling PLN 139.5m to STRATEG CAPITAL Sp. z o.o., PBG SA's subsidiary, for a period until September 30th 2017. Zakład Produkcyjno Wydobywczy Sp. z o.o. is a wholly-owned subsidiary of STRATEG CAPITAL.

2010-11-18

Notification of Decrease in AVIVIA OFE's Holding of PBG SA Shares

The Management Board of PBG SA reports that on November 18th, 2010 it received a notification from AVIVA OFE that as a result of sale of PBG SA shares it has decreased its stake of the total vote at PBG SA's General Shareholders Meeting below 5%.

2010-11-17

Notification of Increase in Pioneer Pekao Investment Management SA's Holding of PBG SA Shares

The Management Board of PBG SA hereby reports that on November 17th 2010 it received a notification from Pioneer Pekao Investment Management SA that its aggreagate shareholding in PBG SA has increased to 12.03% of the total vote at PBG SA’s General Shareholders Meeting.
Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), in performance of its investment fund portfolio management services (funds named in the current report), reports also that the shareholdings held by the above funds in PBG SA has increased to 12.04% of the total vote at PBG SA’s General Shareholders Meeting.
 

2010-11-15

Publication of the PBG Capital Group's financial results for 3Q2010

On November 15, 2010 the PBG Capital Group published interim consolidated financial statements for 3Q2010.
 

2010-11-05

Execution of Material Agreement with INFRA S.A.

The Management Board of PBG SA informs that total value of transactions concluded by PBG SA with INFRA company in the recent 12 months exceeded value of the material agreement, reaching PLN 130.966.734,85.
The agreement has been recognized as the material one according to the equity criteria.

Contracts

2010-11-18

Conclusion of a material agreement by the Consortium with participation of companies from the Group

The Management Board of PBG SA reports that on November 17th, 2010 the Consortium signed a material agreement with Commune City Włocławek on execution of project called: "Reconstruction of national road no.1, phase II" (Operational Program Infrastructure and Environment). The Consortium consists of companies from the PBG Group i.e. APRIVIA SA (Leader), PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA and Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. and also Irish companies: SRB Civil Engineering, John Sisk&Son and Roadbride.

Rankings

2010-11-19

PBG Named Pearl of the Polish Economy

On November 19th 2010, the Winner's Gala was held in the Ballroom of the Warsaw Royal Castle, which was a crowning moment of the 8th edition of the Pearls of the Polish Economy ranking, organised under the honorary patronage of Mr Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister and Minister of Economy, and Prof. Michał Kleiber, Chairman of the Polish Academy of Sciences (PAN). PBG S.A. was named winner in the Great Pearl category and received a certificate confirming its place among the respectable companies which met stringent criteria established by the PAN's experts on economy.
The ranking is deemed one of the most impartial and objective ways of determining a company's position on the market. Only a company which meets at least seven efficiency criteria (including trade profitability, indebtedness, return on assets, return on capital employed and productivity) and posted overall revenue of PLN 100m plus in 2009 may be included in the ranking.

2010-11-16

PBG Wins Regional Forbes CSR Award as Best Company in Province of Poznań

On November 16th 2010, the Regional Forbes CSR Awards presentation ceremony was held during the Forbes Tauron Business Forum at the Sheraton hotel in Poznań. Winners representing three neighbouring provinces were selected. In the Province of Poznań, the award was given to PBG S.A. in recognition of its outstanding commitment to responsible business management consistent with the CSR principles.
The winners were selected in a survey conducted in September and October 2010, which covered corporations included in the Forbes Diamonds List. The main idea behind the Forbes-sponsored ranking was to demonstrate that there is a correlation between a company's strong financial performance and its commitment to CSR.
 

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings