[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings
Raporty

2010-10-22

Emisja i umorzenie obligacji przez spółkę PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 października 2010 roku spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 450 mln zł i jednocześnie umorzyła obligacje serii B o wartości 69 mln zł. Kwotę wcześniejszego wykupu obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami ustalono na poziomie 70.669.613,70 zł.

2010-10-19

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

Zarząd Spółki PBG SA informuje o zawarciu aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku, zawartej przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG, tj. PBG S.A., METOREX Sp. z o.o., DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., PRID S.A., APRIVIA S.A., BETPOL S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A., pozostającą poza Grupą Kapitałową INFRA S.A., z Raiffeisen Bank Polska S.A.
 

2010-10-13

Nabycie przez PBG S.A. udziałów w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 13 października 2010 roku zawarł umowy, na mocy których PBG S.A. nabyło łącznie 153 udziały z w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. Przed transakcją PBG S.A. posiadało 47 udziałów, stanowiących 18,80% w kapitale zakładowym oraz w głosach w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. Po transakcji PBG S.A. posiada 200 udziałów o wartości nominalnej równej 200.000 zł, stanowiących 80,00% w kapitale zakładowym oraz w głosach w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.

2010-10-11

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie kredytowania

PBG S.A. informuje o zawarciu w dniu 29 września 2010 roku aneksu do umowy znaczącej, której stroną jest Nordea Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej pomiędzy Bankiem a PBG S.A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej.

2010-10-01

Możemy wyemitować obligacje za 1 mld złotych

PBG S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. podpisały do zawartych w 2007 roku  z ING Bankiem Śląskim S.A. Umów Agencyjnej i Dealerskiej. Na mocy aneksu możemy wyemitować obligacje o wartości do 1 miliarda złotych.

Rankingi

2010-10-26

PBG Dobrą Firmą 2010

26 października 2010 roku, podczas uroczystości wręczenia nagród dla Dobrych Firm 2010, jedna z 20 statuetek przypadła w udziale PBG S.A. Piąty rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni jako "najbardziej efektywne przedsiębiorstwo" spośród listy 2000 firm opublikowanej przez Rzeczpospolitą.

2010-10-22

The Best Annual Report 2009

PBG stanęło na drugim stopniu podium w głównej kategorii konkursu na Najlepszy Raport Roczny przedsiębiorstw za 2009 rok. Otrzymało także wyróżnienie za najlepsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Jest to zatem powtórzenie zeszłorocznych sukcesów, kiedy to PBG również stanęło na podium zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy Raport Roczny oraz zostało wyróżnione za najlepsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Konkurs organizowany jest od pięciu lat przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
 

2010-10-20

PBG i HBP na liście największych wykonawców budowlanych działających na polskim rynku

W październikowym wydaniu polsko-angielskiego magazynu biznesowego „Warsaw Business Journal” zaprezentowany został Ranking Generalnych Wykonawców przygotowany właśnie przez Warsaw Business Journal oraz Zespół The Book of Lists. Ranking stworzony został wg kryterium przychodów z generalnego wykonawstwa za rok 2009. Podobnie jak w ubiegłym roku PBG uplasowało się na 5 pozycji, a Hydrobudowa w tym roku zajęła 8 miejsce.
 

2010-10-04

PBG Złotą Stroną Emitenta - drugi raz z rzędu!!!

Z największą radością informujemy, iż strona PBG uzyskała miano Złotej Strony Emitenta już po raz drugi z rzędu. Nagrody zostały przyznane w trakcie uroczystej gali wieńczącej V Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG. W trzecim, ostatnim etapie konkursu wyłoniono pięciu laureatów spośród piętnastu nominowanych stron. Strona PBG zwyciężyła w kategorii spółek notowanych na WIG20 i mWIG40. Tegoroczna edycja była już czwartą edycją konkursu „Złota Strona Emitenta”, którego celem jest promocja stron spółek giełdowych, jako przyjaznej, efektywnej i nowoczesnej formy komunikacji.

Reports

2010-10-22

Issuance and redemption of bonds by the PBG SA company

Management Board of PBG SAannounces that on 22nd of October, 2010 the Company issued D series bonds worth PLN 450 mn and in the same time redeemed B series bonds worth PLN 69 mn. The amount of the early redemption of B series bonds altogether with accrued interest was set at the level of PLN 70.669.613,70.

2010-10-19

Conclusion of the annex to the debt limit agreement

Management Board of PBG SA informs on conclusion of the annex to the debt limit agreement from September 28th, 2007, signed between Companies from the PBG Capital Group i.e. PBG SA, METOREX Sp. z o.o., DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, PRID SA, APRIVIA SA, BETPOL SA HYDROBUDOWA POLSKA SA, remaining outside of the Capital Group - INFRA SA and Raiffeisen Bank Polsa SA.

2010-10-13

Acquisition by PBG SA shares in STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. company

The Management Board of PBG SA informs that on 13th of October, 2010, has concluded an agreement which results in acquisition of 153 shares in STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. company. Before transaction PBG SA was the owner of 47 shares constituting 18,80% in sahre capital and in voting rights in the STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. company. After transaction PBG SA owns 200 shares with nominal value of PLN 200.000, constituting 80,00% in share capital and in voting rights in the STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. company.

2010-10-11

Execution of annex to loan financing agreement

PBG SA informs that on 29th of September, 2010, has executed an annex to the material agreement with Nordea Bank Polska SA. The agreement defines the terms of cooperation in the area of loan financing between the Bank and PBG S.A. with its subsidiaries.
 

2010-10-01

We Can Issue Bonds for PLN 1bn

PBG S.A. and HYDROBUDOWA POLSKA S.A. signed an annex to the Agency and Dealership Agreements executed in 2007 with ING Bank Śląski S.A.  Pursuant to the annex, we can issue bonds worth up to PLN 1bn.

Rankings

2010-10-26

PBG - Good Company 2010

October 26th 2010 saw the presentation of Good Company 2010 awards. One of the 20 awards was received by PBG S.A. We have received, for the fifth year in a row, the title of "the most efficient enterprise" among the 2,000 businesses included in the list published by the "Rzeczpospolita" daily.

2010-10-22

The Best Annual Report 2009

PBG was the runner up in the main category of the Best Annual Report 2009. It was also distinguished for the best Directors' Report. PBG thus repeated its last year's success, when it also ranked second in the Best Annual Report category and was distinguished for the best Directors' Report. The competition has been organised for five years by the Institute for Accountancy and Taxes.

2010-10-20

PBG and HBP among Poland's Largest Construction Companies

The October issue of "Warsaw Business Journal” presents a General Contractor Ranking prepared by the magazine and the team of The Book of Lists. The Ranking has been prepared based on general contracting revenues for 2009. As in the previous year, PBG ranked fifth, while Hydrobudowa came in eight in this year's ranking.
 

2010-10-04

The Golden Website 2010 - PBG is the winner for the second time in a row!!!

With the greatest pleasure we inform that the PBG's website was awarded the title of The Golden Website for the second time in a row. Prizes were awarded during the gala ceremony crowning the SEG's V Congress of the Boards of Listed Companies. In the third and last stage of the competition there were selected five winners from among fifteen nominees. PBG's website won in the category of companies listed on the WIG20 and mWIG40. This year's edition was the fourth edition of the contest "The Golden Website", which aims to promote the websites of listed companies, as a friendly, efficient and modern form of communication.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings