[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings
Raporty

2010-09-21

Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional S.L. potencjalnym Inwestorem

Zarząd PBG S.A. informuje, że potencjalnym Inwestorem, a zarazem Stroną Porozumienia zawartego w dniu 15 września 2010 roku, na mocy którego potwierdzono obustronne zainteresowanie nawiązaniem współpracy kapitałowej w zakresie oferowania usług na rynku budowlanym i operatorskim w Polsce oraz za granicą jest firma Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional S.L.

2010-09-15

Zagraniczny Inwestor zainteresowany nabyciem akcji HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A.

PBG S.A. i zagraniczny Inwestor podpisali Porozumienie o współpracy kapitałowej. Po przeprowadzeniu due diligence oraz uzyskaniu wymaganych zgód Inwestor jest gotowy objąć 51% akcji HYDROBUDOWA POLSKA S.A. za kwotę 431 mln zł oraz 50,1% APRIVIA S.A. za kwotę 75 mln zł. Po zakończeniu transakcji PBG S.A. będzie posiadać nie mniej niż 12% akcji spółki Hydrobudowa Polska S.A. oraz 49,9% akcji APRIVIA S.A. z możliwością zwiększenia udziału w spółce Hydrobudowa Polska S.A. w przyszłości.

2010-09-15

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Aneksem do umowy przedłużony został do dnia 13 stycznia 2011 roku termin wykorzystania linii kredytowej przyznany spółkom z Grupy Kapitałowej PBG (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., AVATIA Sp. z o.o oraz pozostającej poza Grupą spółce INFRA) przez ING Bank Śląski SA.

2010-09-01

Zawarcie umowy znaczącej z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.

Na mocy aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. oddział w Polsce podwyższony został do kwoty 161.014.200 zł limit przyznany spółce PBG S.A. w związku kontraktem na budowę terminala LNG. Gwarancje zostały udzielone na podstawie oferty przedstawionej przez Bank spółce PBG S.A.. Poza udzielonymi już gwarancjami oferta Banku obejmuje również warunkowe udzielenie gotówkowej linii kredytowej do kwoty 40.000.000 zł.

2010-09-01

Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) poinformował w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o wzroście zaangażowania funduszu do poziomu 10,02% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBG SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.

Rekomendacje

2010-09-15

Podwyższenie ceny docelowej dla akcji PBG

Analitycy Ipopema Securities w raporcie z dnia 15 września podwyższyli cenę docelową akcji PBG z 225 zł do 246 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację "trzymaj".

Rankingi

2010-09-21

Jerzy Wiśniewski Najbardziej Efektywnym Prezesem

Wrześniowe wydanie magazynu Home&Market przedstawia sylwetki 25 Najbardziej Efektywnych Prezesów. Dokonując selekcji kandydatów brano pod uwagę głównie wartość zarządzanego przedsiębiorstwa, umocnienie jego pozycji na rynku, poprawę wyników finansowych, ale także całokształt dokonań prezesów. W gronie nagrodzonych znalazł się prezes PBG SA, Jerzy Wiśniewski.
 

2010-09-07

Złota Strona Emitenta - III etap

Strona PBG oraz strona Hydrobudowy Polska weszły do grona 15 stron wybranych do III etapu konkursu. W II etapie członkowie Jury wyłonili 15 nominatów spośród 57 ocenianych spółek. Strona PBG jest w gronie trzech stron nominowanych do głównej nagrody w kategorii stron spółek giełdowych należących do indeksów WIG20 i mWIG40, natomiast strona Hydrobudowy Polska jest wśród trzech nominowanych stron spółek należących do indeksu sWIG80.

Reports

2010-09-21

Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional S.L. as Potential Investor

The Management Board of PBG S.A. reported that Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional S.L. has emerged as a potential investor and a party to an agreement of September 15th 2010. The agreement was signed to confirm the parties’ mutual intention of embarking upon equity cooperation on the market for construction and contracting services both in Poland and abroad.

2010-09-15

Annex to framework agreement with ING Bank Śląski S.A.

Under an annex to the framework agreement with ING Bank Śląski S.A., the availability period of the credit facility granted to members of the PBG Group (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., AVATIA Sp. z o.o. and INFRA S.A. (no longer a mamber of the Group)) by ING Bank Śląski S.A. has been extended until January 13th 2011.

2010-09-15

PBG SA and foreign Investor signed an Equity Involvment Agreement.

After carrying out due diligence and obtaining all necessary approvals Investor is prepared to acquire 51% of shares in HYDROBUDOWA POLSKA SA for a sum of PLN 431 mn and 50,1% of shares in APRIVIA SA for a sum of PLN 75 mn. After the transaction is completed, PBG SA will hold not less than 12% of shares in HYDROBUDOWA POLSKA SA and 49,9% of shares in APRIVIA SA, with an option of increasing the equity interest in HYDROBUDOWA POLSKA SA company in the future.

2010-09-01

Pioneer Pekao Investment Management S.A. Increases its holding in PBG S.A.

On behalf of the Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty open-end investment fund, Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) notified the Company that the fund’s shareholding in PBG S.A. increased to 10.02% as part of the fund’s portfolio managed by PPIM under an investment management agreement.
 

2010-09-01

Material agreement with Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.

Under an annex to the bank guarantee framework agreement with Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., the Polish branch, the limit granted to PBG S.A. for the purposes related to the contract for construction of LNG terminal has been raised to PLN 161,014,200. The existing bonds and guarantees have been issued based on the bank’s proposal to PBG S.A. Apart from the bonds and guarantees already issued, the proposal also provides for a conditional cash credit facility of up to PLN 40,000,000.

Recommendations

2010-09-15

Target price raised for PBG Shares

In a research report of September 15th 2010, analysts at IPOPEMA Securities raised the target price of PBG S.A. shares from PLN 225 to PLN 246,  with the “hold” recommendation maintained.

Rankings

2010-09-21

Jerzy Wiśniewski Awarded Title of the Most Efficient CEO

In its September issue, the Home&Market monthly profiled 25 most efficient CEOs. The nominees were shortlisted based on such criteria as the value of the managed company, progress in consolidating the company’s market position and evolution of its financial performance, as well as the overall achievements of individual executives. Jerzy Wiśniewski, CEO of PBG S.A., is among the winners.
 

2010-09-07

The Golden Website 2010 - Stage III

Websites of PBG and Hydrobudowa Polska are among 15 nominated websites qualified for Stage III of the contest. In Stage II members of Jury selected 15 websites out of 57 evaluated companies. PBG's website is among three websites nominated for main prize within companies from WIG20 and mWIG40 index, while Hydrobudowa Polska's website is among three nominated websites of companies from sWIG80 index.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings