[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts
Raporty

2010-07-20

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Zarząd PBG SA  informuje o zawarciu w dniu 08 lipca 2010 roku aneksu do umowy ramowej zawartej w dniu 06 września 2007 r. pomiędzy  ING Bankiem Śląskim S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., AVATIA Sp. z o.o., oraz pozostającą poza Grupą INFRA S.A. na limit kredytowy do kwoty 220 mln zł. Na mocy zawartego aneksu przedłużony został do dnia 13 września 2010 roku termin wykorzystania przyznanej linii kredytowej.

2010-07-19

Zawarcie aneksów do umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z TUiR „Warta” S.A.

Do dnia 16 grudnia 2010 roku obowiązywać będzie umowa zawarta przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG z  TUiR „Warta” S.A. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego. Jednocześnie limit został zwiększony do kwoty 200 mln zł, a z umowy odstąpiła INFRA S.A.

2010-07-13

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2010 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podczas posiedzenia w dniu 22 czerwca 2010 wpisu zmian w  KRS w zakresie aktualizacji zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

Kontrakty

2010-07-30

Umowa na budowę drogi ekspresowej S5

Spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., APRIVIA S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. zawarły umowę z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A2 – węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A8 – węzeł „Widawa”), odcinek Kaczkowo – Korzeńsko, (Obwodnica Bojanowa i Rawicza). Liderem Konsorcjum jest ALPINE Bau GmbH, a Partnerami są spółki z Grupy Kapitałowej PBG S.A. Kwota Kontraktowa to 777 239 570,60 zł netto tj. 948 232 276,21 zł brutto.

2010-07-20

Zawarcie przez PBG S.A. umowy istotnej w branży energetycznej - umowa z KGHM na dostawę Turbozespołów Gazowych

Zarząd PBG S.A. informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2010 roku umowy ze Spółką KGHM Polska Miedź S.A. na wykonanie i dostarczenie czterech kompletnych Turbozespołów Gazowych – turbin gazowych wyposażonych w układ spalania niskoemisyjnego oraz ich montaż i rozruch. Całość prac, wycenionych na kwotę 95.100.000 zł netto, zostanie przez PBG S.A. zakończona do dnia 30 listopada 2012 roku. Umowa uznana została za istotną z uwagi na fakt, że jest pierwszym kontraktem  pozyskanym przez PBG S.A. w branży energetycznej.

2010-07-15

Zawarcie umowy znaczącej na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu

Konsorcjum, w którego skład wchodzi PBG SA i PBG Export Sp. z o.o. podpisało umowę z Polskim LNG na "Opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu". Wartość umowy to 2.415.213.000 zł netto.

2010-07-07

Kolejny kontrakt drogowy w portfelu Grupy Kapitałowej PBG

Konsorcjum, w którym Partnerami są spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A., a Liderem jest firma SIAC Construction Ltd, podpisało w dniu 7 lipca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku Krzyż – Dębica Pustynia. W zakresie spółek z Grupy Kapitałowej leży realizacja 50% wartego 1 434 761 287,80 zł netto kontraktu. Jednocześnie Spółki z Grupy Kapitałowej podpisały umowę z Bankiem Pekao S.A. na linię kredytową w wysokości do 220 mln zł, zabezpieczając finansowanie pozyskanego Kontraktu.

Reports

2010-07-20

Conclusion of an annex to the framework agreement with ING Bank Śląski SA

The Management Board of PBG SA informs about concluding on July 8th 2010 an annex to the framework agreement executed on September 6th 2007 between ING Bank Śląski SA and PBG Group members: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, AVATIA Sp. z o.o. and INFRA SA (no longer a member of the PBG Group) concerning a credit facility of up to PLN 220 mn. The annex extended the period of availability of the credit facility granted until September 13th 2010.

2010-07-19

Execution of Annexes to Performance Bond Insurance Agreements with TUiR "Warta" S.A.

Until December 16th 2010 there will be in force and agreement concluded by companies from the PBG Capital Group with TUiR "Warta" S.A. concerning performance bond insurance agreements in the frameworks of specified guarantee limit. In the same time the limit has been increased up to PLN 200 mn and INFRA SA had been excluded from the agreement.

2010-07-13

Registration by the Court of amendments to the Statute of PBG SA

Management Board of PBG SA announces that on 12 July 2010 has chosen to make the information by the District Court Poznan - New Town and Wilda in Poznań, VIII Division of the National Court Register at its meeting on 22 June 2010 on amendments to NCR entry in the scope of update in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA of 21 April 2010.

Contracts

2010-07-30

Execution of a Significant Contract on Construction of the Kaczkowo-Korzeńsko Section of the S5 Poznań-Wrocław

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on July 30th 2010 PBG S.A., as a Consortium Partner, executed a contract with the General Directorate for National Roads and Motorways (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Poznań Branch, on the construction of the Kaczkowo-Korzeńsko section (the Bojanowo and Rawicz beltway) of the S5 Poznań (A2 – the Głuchowo interchange) – Wrocław (A8 – the Widawa interchange) expressway. The Consortium engaged to implement the project comprises ALPINE Bau GmbH as the Consortium Leader and the PBG Group companies (PBG S.A., APRIVIA S.A. and HYDROBUDOWA POLSKA S.A.) as Consortium Partners. The Contract Amount net of VAT is PLN 777,239,570.60 (PLN 948,232,276.21 including VAT).

2010-07-20

Conclusion by PBG SA of a material power-sector contract - agreement with KGHM for the delivery of Gas Turbine

The Management Board of PBG SA informs about concluding on July 9th 2010 an agreement with KGHM Polska Miedź SA for the execution and delivery of four complete Gas Turbine Generator Sets - gas turbines with low-emission burning systems, as well as their assembly and start-up. PBG SA will have completed all the work, valued at PLN 95,100,000 (VAT-exclusive), by November 30th 2012. The agreement has been classified as material due to the fact that it is the first power-sector contract procured by PBG SA.

2010-07-15

Execution of Material Contract for Construction of LNG Terminal in Świnoujście

The Consortium including PBG SA and PBG Export Sp. z o.o. has executed a contract with Polskie LNG for "The Engineering Design, Construction and Commissioning of an LNG Regasification Terminal in Świnoujście”. The VAT-exclusive value of the contract is PLN 2,415,213,000.

2010-07-07

Another road contract in the PBG Capital Group's backlog of orders

Consortium in which Partners are companies from the PBG CG: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA and APRIVIA SA, and the Leader is SIAC Construction Ltd. company, signed on 7th of July an agreement with General Directorate of National Roads and Motorways for construction of  A4 highway Tarnów - Rzeszów, sector Krzyż - Dębica Pustynia. In the scope of companies from the PBG CG there is an execution of 50% of the contract with the net value of PLN 1 434 761 287,80. At the same time, Companies from the PBG CG signed an agreement with Bank Pekao SA for credit line in the amount of PLN 220 mn, securing financing of gained contract.
 

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts