[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings
Raporty

2010-06-12

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania wyników finansowych

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jako podmiotu właściwego do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego na dzień 30 czerwca 2010 oraz
badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010.

2010-06-01

Sprzedaż akcji INFRA S.A.

W raportcie 28/2010 spółka PBG S.A. poinformowała o zawarciu umowy sprzedaży wszystkich należących do PBG S.A. 4.997.500 akcji w spółce INFRA S.A. za kwotę 8.450.000 zł.

Kontrakty

2010-06-17

Konsorcja z udziałem PBG S.A. zawarły umowę na budowę autostrady A1

Dnia 17 czerwca 2010 roku spółka PBG S.A. zawarła dwie znaczące umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad działającym na rzecz i w imieniu  Skarbu Państwa –jako Zamawiającym:

1) jako Lider Konsorcjum, złożonego z PBG S.A. jako Lidera oraz Partnerów Konsorcjum: spółki zależnej APRIVIA S.A., spółki zależnej HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SRB Civil Engineering Limited  z siedzibą w Dublinie oraz John Sisk&Son Limited z siedzibą w Dublinie
Przedmiotem umowy jest „Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek III Brzezie-Kowal od km 186+348 do km 215+850”.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa wynosi netto 702.768.700 zł netto, tj brutto 857.377.814 zł.

2) jako Partner Konsorcjum, w którego skład wchodzi Lider - SRB Civil Engineering Limited  z siedzibą w Dublinie oraz Partnerzy Konsorcjum: PBG S.A., spółka zależna APRIVIA S.A., spółka zależna HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz John Sisk&Son Limited z siedzibą w Dublinie
Przedmiotem umowy jest „Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek I Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion-Brzezie od km 163+300 do 186+366”.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa wynosi netto 765.632.889,69 zł netto, tj brutto 934.061.145,42 zł.

Strony ustaliły następujący podział procentowy prac na zadaniach:
- SRB Civil Engineering Limited  oraz John Sisk&Son Limited - wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,
- PBG S.A., APRIVIA S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania

2010-06-10

Aneksowanie umowy na na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie

W dniu 09 czerwca 2010 r. Konsorcjum w składzie ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG  – Lider Konsorcjum, ALPINE BAU GmbH – Partner Konsorcjum, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, HYDROBUDOWA POLSKA S.A – Partner  Konsorcjum oraz PBG S.A.  – Partner Konsorcjum zawarło aneks do umowy z Narodowym Centrum Sportu Sp. z o.o. działającym na rzecz i w imieniu Skarbu Państwa, której przedmiotem jest  wykonanie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie. Na mocy aneksu termin zakończenia umowy ustalony został na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Rankingi

2010-06-11

Złota 500 największych przedsiębiorstw wg HOME & MARKET

W rankingu największych firm handlowo-usługowych opublikowanym w czerwcowym wydaniu HOME & MARKET znalazła się GK PBG oraz spółka Hydrobudowa Polska S.A.

1. GK PBG uplasowała się na 64 miejscu w rankingu „Złota 500 największych firm handlowo-usługowych”, natomiast Hydrobudowa Polska zajęła w tym samym rankingu 100 miejsce.
2. PBG S.A. otrzymując 50 punktów zajęło 12 miejsce w rankingu BLUE CHIPÓW 2009.
3. W rankingu największych firm w wybranych regionach GK PBG zajęła 6 miejsce w województwie wielkopolskim.

 

2010-06-01

PBG blue chipem kwartału

Puls Biznesu z dnia 31 maja br. w Dodatku Specjalnym opublikował subiektywny ranking podsumowujący wyniki spółek za I kwartał 2010 r. Zestawienie zostało podzielone na cztery kategorie: branża kwartału, najlepsza spółka kwartału, blue chip kwartału i wpadka kwartału. Spółka PBG SA zwyciężyła w kategorii blue chip kwartału.

Reports

2010-06-12

The Supervisory Board has appointed a Qualified Auditor of Financial Statements

The Supervisory Board of PBG SA has appointed a Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. as the entity responsible for reviewing the interim separate and consolidated financial statements as at June 30th 2010; auditing the separate financial statements of PBG SA as well as the consolidated financial statements of the PBG Capital Group for 2010.

2010-06-01

Disposal of INFRA S.A. Shares

In report No. 28/2010 the Management Board of PBG S.A. reports that a share sale agreement was executed and  PBG S.A. sold its entire interest (4,997,500 shares) in INFRA S.A.

Contracts

2010-06-17

Execution of Significant Agreements Concerning Construction of the A1 Motorway

On June 17th 2010 PBG S.A. executed two significant contracts with the General Directorate for National Roads and Motorways (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, “GDDKiA”) acting as the Principal for and on behalf of the Polish State Treasury, including:

1) as Consortium Leader (Consortium comprising PBG S.A. as the Leader and the following Consortium Partners: subsidiary APRIVIA S.A., subsidiary HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SRB Civil Engineering Limited of Dublin and John Sisk&Son Limited of Dublin, Ireland)
The contract provides for the “Construction of the A1 Toruń-Stryków Motorway, Brzezie-Kowal Section III, from km 186+348 to km 215+850”.
The Accepted Contract Amount is PLN 702,768,700 VAT exclusive or PLN 857,377,814 VAT inclusive.
  
2) as Consortium Partner (Consortium comprising SRB Civil Engineering Limited of Dublin  as Consortium Leader and the following Consortium Partners: PBG S.A., subsidiary APRIVIA S.A., subsidiary HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and John Sisk&Son Limited of Dublin)
The contract provides for the “Construction of A1 Toruń-Stryków Motorway, Czerniewice-Odolion Section I, from km 151+900 to km 163+300, and Odolion-Brzezie Section II, from km 163+300 to km 186+366”.

The Accepted Contract Amount is PLN 765,632,889.69 VAT exclusive or  PLN 934,061,145.42 VAT inclusive.
The Parties agreed on the following division of works in both contracts (in percentage terms):
- SRB Civil Engineering Limited  and John Sisk&Son Limited – delivery and responsibility for 50% of the scope of work related to the project,
- PBG S.A., APRIVIA S.A. and HYDROBUDOWA POLSKA S.A. – delivery and responsibility for 50% of the scope of work related to the project.

2010-06-10

Execution of an Annex to the Contract for Construction of a Multi-Purpose National Stadium in Warsaw

The Management Board of PBG S.A. reports that Consortium led by ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG and comprising ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., and PBG S.A.  as consortium partners, executed an annex to the contract with Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.The contract provides for the construction of a multi-purpose National Stadium in Warsaw together with the auxiliary infrastructure necessary for proper operation of the stadium, which will allow the stadium to host football matches during the UEFA EURO 2012 championship.
Under the annex, the contract completion date was set for June 30th 2011.

Rankings

2010-06-11

Golden 500 of the largest companies according to HOME & MARKET

In ranking of the largest trade-service companies published in June issue of HOME & MARKET, there has been placed PBG Capital Group and Hydrobudowa Polska SA.

1. PBG CG has been placed at 64 th place in the ranking of "Golden 500 of the largest trade-service companies", while Hydrobudowa Polska SA had been ranked at 100th place.
2. PBG SA has been given 50 points which gives 12th place among 2009 BLUE CHIPS.
3. In ranking of the largest companies in selected regions of Poland, PBG CG has been ranked at 6th place in Wielkopolska region.
 

2010-06-01

PBG blue chip of the quarter

Puls Biznesu newswire on 31 May 2010 in Special Addition has published subjective ranking summarizing results of companies achieved in 1Q2010. List was divided into four categories: segment of the quarter, the best company of the quarter, blue chip of the quarter and boob of the quarter. PBG SA company has won in the category of blue chip of the quarter.

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings