[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings
Raporty

2010-05-24

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

W raporcie bieżącym 27/2010 Zarząd Spółki PBG S.A. informuje o zawarciu aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku, zawartej przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG z Raiffeisen Bank Polska S.A. Na mocy aneksu wydłużony został do dnia 28 listopada 2014 roku ostatni dzień wykorzystania akredytyw i gwarancji oraz do dnia 22 listopada 2010 roku dzień ostatecznej spłaty kredytów rewolwingowych.

2010-05-21

Zawarcie umowy z ALSTOM Power

PBG S.A. podpisało wstępną umowę Konsorcjum z ALSTOM Power Sp. z o.o. Celem umowy Konsorcjum jest uregulowanie zasad współpracy pomiędzy Spółkami, zmierzającej do złożenia wspólnej oferty na Zamówienie pod nazwą „Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice”.
 

2010-05-11

Zawarcie aneksu do umowy z TUiR Euler Hermes S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje o zawarciu aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z TUiR Euler Hermes S.A. Na mocy aneksu zawartego pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG a Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. wydłużony został do dnia 30 czerwca 2010 roku termin, w jakim TUiR Euler Hermes S.A. udzielać będzie gwarancji kontraktowych.

2010-05-10

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2010

Zarząd PBG SA prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2010: skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 3 mld PLN, skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 300 mln PLN oraz skonsolidowanego zysku netto, przypadającego na jednostkę dominującą, w wysokości około 220 mln PLN.

Rekomendacje

2010-05-04

IDM SA o PBG

Analitycy Domu Maklerskiego IDM SA w raporcie z dnia 4 maja 2010 r. podtrzymali zalecenie "trzymaj" dla akcji PBG i podnieśli jej cenę docelową z 225 zł do 246 zł.

Rankingi

2010-05-19

PBG Perłą Polskiej Giełdy

Spółka PBG SA ponownie znalazła się w gronie Pereł Polskiej Giełdy – rankingu najbardziej wartościowych przedsiębiorstw, opublikowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. W ogólnej klasyfikacji spółka PBG zajęła 17 miejsce, a w kategorii „Przemysł i Budownictwo” uplasowała się na 4 pozycji. Głównymi kryteriami pozwalającymi wyłonić najbardziej wartościowe przedsiębiorstwa warszawskiego parkietu były wskaźniki ekonomiczne: zmiana przychodów, zysku operacyjnego i wartości rynkowej w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. oraz średnia zmiana przychodów, zysku operacyjnego i wartości rynkowej w latach 2007-2009.

2010-05-11

Grupa PBG wśród wiodących wykonawców budowlanych

Grupa Kapitałowa PBG znalazła się na trzecim miejscu wśród "Wiodących wykonawców budowlanych" wg przychodów ze sprzedaży netto za IV kw. 2009 r. Z kolei w zestawieniu "Wiodących wykonawców budowlanych" wg przychodów ze sprzedaży netto za III kw. 2009 r. Grupa PBG zajęła czwartą pozycję. Ranking opublikowany na łamach majowego wydania magazynu ekonomicznego "Home & Market" objął 30 wykonawców budowlanych.

2010-05-10

PBG wśród stu najcenniejszych firm w Polsce

W VIII edycji rankingu „Newsweek’a” „100 najcenniejszych firm w Polsce w 2009 roku” GK PBG zajęła 48 miejsce w klasyfikacji ogólnej i miejsce na podium (III miejsce) w rankingu firm z branży budowlanej. Ranking prezentujący najbardziej wartościowe polskie spółki 2009 roku opracowany został przez redakcję tygodnika “Newsweek Polska” we współpracy z firmą doradztwa strategicznego A.T. Kearney. Zestawienie powstało na podstawie porównania kilkuset działających w Polsce firm o najwyższych przychodach. O miejscu w rankingu decydowała wycena wartości spółek, której dokonano w oparciu o dane historyczne i wyniki finansowe za 2009 rok.

Reports

2010-05-24

Conclusion of an annex to the liability limit agreeement

In the current report 27/2010 the Management Board of PBG SA informs about conclusion of an annex to the liability limit agreement as of September 28, 2007, concluded by Companie from the PBG Capital Group with Raiffesen Bank Polska SA. By virtue of the annex, there has been prolonged until Novemeber 28, 2014 the last day of using letters of credit and guarantees and until November 22, 2010 the day of final repayment of revolving credits.

2010-05-21

Agreement with ALSTOM Power

PBG SA concluded a preliminary consortium agreement with ALSTOM Power Sp. z o.o. The purpose of the consortium agreement is to define the rules of cooperation between the two companies, with a view to submitting a joint bid for a contract "Construction of Power Unit at the Kozienice Power Plant”.

2010-05-11

Execution of Annex to Agreement with TUiR Euler Hermes S.A.

The Management Board of PBG S.A. announces the execution of an annex to the agreement with TUiR Euler Hermes S.A. on the provision of contract-related guarantees under a revolving credit facility. The annex, executed between companies of the PBG Group on the one side and Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. on the other side, extends – until June 30th 2010 – the period in which TUiR Euler Hermes S.A. commits to issue contract-related guarantees.

2010-05-10

Forecast of PBG Group's Financial Performance in 2010

According to the forecast by the Management Board of PBG S.A., the Group will achieve the following results in 2010: consolidated sales revenue of approximately PLN 3 bn, consolidated operating profit of approximately PLN 300 m, consolidated net profit attributable to the Parent of approximately PLN 220 m.
 

Recommendations

2010-05-04

IDM SA about PBG

Analysts from IDM SA brokerage house in their report from May 4th 2010 have kept "HOLD" recommendation for PBG shares and increased its target price from PLN 225 up to PLN 246.

Rankings

2010-05-19

PBG Pearl of the Polish Stock Exchange

PBG SA company has been placed again among Pearls of the Polish Stock Exchange - ranking of the most valuable companies, published by "Parkiet" newspaper. In overall classification PBG has been placed at 17th place and in the "Industry and Construction" category it has been placed at 4th position. The main criteria allowing to choose the most valuable companies of the Warsaw Stock Exchange were economic indicators: change in revenues, operating profit and market capitalization in 2009 compared to 2008, and the average change in revenues, operating profit and market capitalization in 2007-2009.

2010-05-11

PBG Capital Group among leading construction companies

PBG Capital Grouop has been placed at third place among "Leading construction companies" in terms of revenues achieved in 4Q2009. What is more, in the ranking of "Leading construction companies" in terms of revenues achived in 3Q2009, the PBG Capital Group has been placed at 4th place. Ranking has been published in May issue of an economic magazine "Home & Market" and included 30 construction companies.

2010-05-10

PBG among 100 most valuable companies in Poland

In 8th edition of Newsweek's ranking "100 most valuable companies in Poland in 2009" the PBG Capital Group has been placed at 48th place in general classification and podium (3rd place) among companies from construction sector. Ranking presenting the most valuable Polish companies of year 2009 has been prepared by Newsweek Polska magazine in cooperation with advisors from A.T. Kearney. Ranking has been prepared on the basis of comparing a few hundred companies active on the Polish market with the highest revenues. About place in the ranking decided valuation of companies, which was based on historical data and financial results for the year 2009.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings