[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings
Raporty

2010-04-23

Zwiększenie i wydłużenie limitu dla spółek

Aneksem do umowy wydłużony został do dnia 30 czerwca 2010 roku okres, w którym TU Allianz Polska S.A. wydawać będzie spółkom z Grupy Kapitałowej PBG (PBG, HYDROBUDOWIE POLSKA, HYDROBUDOWIE 9, INFRZE) gwarancje kontraktowe w ramach kredytu odnawialnego. Ponadto zwiększeniu z 80 mln zł do 120 mln zł uległ limit przysługujący spółkom.

2010-04-14

Zwiększenie zaangażowania w kapitał HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

W związku z transakcją pakietową nabycia przez PBG S.A. 650.507 akcji HYDROBUDOWA POLSKA S.A. po cenie zakupu 3,60 zł za akcję, przeprowadzoną w dniu 12 kwietnia 2010 roku, udział PBG S.A. w kapitale zakładowym wzrósł do 132.748.692 akcji, które stanowią 63,05% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Przed transakcją PBG S.A. pozostawało właścicielem 132.098.185 akcji HYDROBUDOWA POLSKA S.A., które stanowiły 62,74% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Rekomendacje

2010-04-26

Kupuj akcje PBG

Analitycy UniCredit CAIB w raporcie z dnia 26 kwietnia 2010 r. podwyższyli zalecenie inwestycyjne dla akcji PBG do „kupuj” z „trzymaj”. W dniu wydania rekomendacji, za akcję na poniedziałkowym zamknięciu płacono 234 zł.

2010-04-16

Erste Bank o PBG

W raporcie z 16 kwietnia br. analitycy Erste Bank podnieśli rekomendację dla akcji PBG. Obecnie zalecają oni "akumuluj", podczas gdy wcześniej rekomendowali "trzymaj". Cenę docelową podniesiono do 245 zł z 230 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji akcje spółki kosztowały 228 zł.
 

Rankingi

2010-04-29

Spółki z Grupy na Liście 500 Rzeczpospolitej

Grupa Kapitałowa PBG na dwunastej z kolei Liście 500 „Rzeczpospolitej” uplasowała się na 105 pozycji, czyli o 25 oczek wyżej niż w roku ubiegłym. Wśród spółek, które odnotowały największy awans na liście są: HYDROBUDOWA 9 - miejsce 396, o 84 oczek wyżej niż w roku ubiegłym - oraz GK HYDROBUDOWA POLSKA, która zajmując pozycję 165 awansowała o 61 oczek. O miejscu na liście decydowały wyniki finansowe firm, głównie przychody ze sprzedaży, wynik operacyjny, EBITDA, ROA, wskaźnik rentowności oraz płynności, zatrudnienie, wynagrodzenie oraz nakłady inwestycyjne.
 

2010-04-07

Czołowe firmy Wielkopolski

Home & Market w artykule „Pierwsza liga województw Polski” opublikował ranking czołowych firm Wielkopolski, sporządzony na podstawie ekspertyzy przygotowanej przez DGA dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. W rankingu spółka PBG uplasowała się na 12 pozycji.

Reports

2010-04-23

Increasing and prolongation of the limit for companies

By an annex to the agreeement there has been prolonged  until June 30th 2010 the period in which TU Allianz Polska SA will give to companies from the PBG Capital Group (PBG, HYDROBUDOWA POLSKA, HYDROBUDOWA 9, INFRA) contractual guarantees in the frameworks of renewable credit. Moreover, there has been increased limit granted to the companies from PLN 80 mn up to PLN 120 mn.

2010-04-14

Increasing interest in HYDROBUDOWA POLSA SA

In relation to the package deal of purchasing by PBG SA 650.507 shares of HYDROBUDOWA POLSKA SA for PLN 3,60 per share, conducted on 12th of April 2010, interest of PBG SA in initial capital increased up tp 132.748.692 shares which constitute 63,05% in initial capital and in overall number of voting rights. Before deal, PBG SA was in possession of 132.098.185 shares of HYDROBUDOWA POLSKA SA which constituted 62,74% in initial capital and in overall number of voting rights.

Recommendations

2010-04-26

Buy PBG Shares

In their report of April 26th 2010, analysts of UniCredit CAIB upgraded the investment recommendation on PBG stock from “hold” to “buy”. On the day when the recommendation was issued, PBG shares closed at PLN 234.

2010-04-16

Erste Bank on PBG

In their report of April 16th 2010, analysts of Erste Bank upgraded the recommendation on PBG shares. The current recommendation is “accumulate”, an upgrade from “hold”. At the same time, the price target was lifted from PLN 230 to PLN 245. On the day when the recommendation was issued, PBG shares closed at PLN 228.

Rankings

2010-04-29

PBG Group Companies in Rzeczpospolita's 500 List

In the 500 List published by the Rzeczpospolita daily for the twelfth time, the PBG Group was placed 105th, up by 25 positions over the previous year’s ranking. The biggest gainers in the ranking included: HYDROBUDOWA 9 – ranked 396th (up by 84 positions from a year earlier) and the HYDROBUDOWA POLSKA Group – ranked 165th (up by 61 positions). A position in the ranking depended on a company’s financial performance, and in particular its sales revenue, net operating result, EBITDA, ROA, profitability and liquidity ratios, headcount, pay and capital expenditure.

2010-04-07

Top Firms of Greater Poland

In its article “Premier League of Poland’s Provinces”,  the Home & Market magazine published a ranking of leading firms from the Greater Poland (Wielkpolska) region, compiled on the basis of an expert opinion prepared by DGA for the Provincial Labour Office in Poznań. PBG ranked 12th in the ranking.

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings