[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings
Raporty

2010-03-25

Ogłoszenie Zarządu PBG SA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki PBG SA zwołuje na dzień 21 kwietnia 2010 roku na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.

2010-03-22

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG za 2009 rok

Publikacja rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PBG oraz jednostkowego sprawozdania PBG za rok 2009.

Kontrakty

2010-03-03

Konsorcjum z udziałem PBG wybuduje tłocznię gazu Jarosław II

Konsorcjum firm w składzie - Control Process S.A. (Lider Konsorcjum), PBG S.A. i GasOil engineering a.s. - zawarło w dniu 2 marca 2010 r. umowę z Operatorem Gazociagów Przesyłowych Gaz-System, której przedmiotem jest „Budowa pod klucz Tłoczni Jarosław II dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Tłoczni Jarosław”. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 117 700 000,00 PLN netto, a udział PBG w wynagrodzeniu wyniesie ok. 50%.
 

Rankingi

2010-03-30

Konkurs na Wielkopolskiego Przedsiębiorcę XX-lecia rozstrzygnięty

Spośród 24 nominowanych osób tytułem nagrodzono dziesięciu wielkopolskich przedsiębiorców. Wśród nich prezes spółki PBG S.A. Jerzy Wiśniewski. Konkurs został zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, marszałka województwa wielkopolskiego oraz Gazetę Wyborczą.
 

Reports

2010-03-25

Announcement of the Management Board of PBG SA concerning convention of the Annual General Meeting

The Management Board of PBG SA convene on 21st of April 2010 at 13.00 the Annual General Meeting of Shareholders which will take place in Warsaw, in the office of PBG SA company - Aleje Ujazdowskie 41.
 

2010-03-22

PBG Capital Group's financial results for FY 2009

Publication of the PBG Capital Group's yearly consolidated report and PBG's yearly report for FY 2009.

Contracts

2010-03-03

Consortium with participation of PBG will construct gas press in Jarosław

Consortium of companies: Control Process SA (Consortium's Leader), PBG SA and GasOil Engineering A.S. have concluded on 2nd of March, 2010, contract with OGP Gaz-System which is related to the "Construction of gas press in Jarosław in 'turn key' system". Value of the contract is PLN 117 770 000,00 net and share of PBG in remuneration is 50%.

Rankings

2010-03-30

Competition for "Entrepreneur of two decades in Wielkopolska" determined

From among 24 nominated people 10 of them has been awarded the title. Among them there is Mr. Jerzy Wiśniewski - president of PBG SA company. Competition was organized by Chember of Commerce in Wielkopolska, marshal of the Wielkopolska voivodeship and Wyborcza Newspaper.

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings