[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje [EN] Go to: Reports : Recommendation
Raporty

2010-01-13

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Na mocy aneksu z 23 grudnia 2009 roku do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG a Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie zwiększona została wysokość linii kredytowej oraz  wydłużony został ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej. Jednocześnie stroną umowy zostały kolejne spółki z Grupy Kapitałowej PBG - APRIVIA SA oraz Hydrobudowa 9 SA.

2010-01-11

Zawarcie umowy znaczącej ze spółką Strateg Capital

Zarząd PBG SA  informuje, że w dniu 11 stycznia 2010 roku powziął informację o zawarciu pakietu transakcji ze Spółką Strateg Capital Sp. z o.o., w wyniku których łączna wartość umów podpisanych z w/w Spółką w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 168.079.202,98 zł. i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.
 

2010-01-11

Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną PBG Dom

Zarząd PBG SA  informuje, o powzięciu w dniu 11 stycznia 2010 roku informacji o zawarciu kilku transakcji, których stroną jest firma PBG Dom Sp. z o.o.
W wyniku zawartych transakcji, łączna suma zawartych w ciągu 12 miesięcy umów przekroczyła równowartość umowy znaczącej i wynosi 145.819.500 zł.

Kontrakty
Rekomendacje

2010-01-28

Dwa razy "kupuj" dla akcji PBG

Analitycy ING Wholesale Banking podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji PBG i podnieśli jej cenę docelową z 248 zł do 266 zł. Analitycy KBC Securities również zalecają kupno akcji PBG, wyceniając jedną akcję spółki na 245,3 zł.
Według KBC Securities "spośród czołowych firm budowlanych notowanych na GPW najszybciej rozwijać się będzie Grupa PBG. Jej średnioroczny wzrost przychodów prognozują na 11,7 proc. Firma będzie też w stanie utrzymać najwyższe marże".
 

2009-01-18

Trzymaj akcje PBG

Analitycy UniCredit w raporcie z dnia 18 stycznia 2010 r. podtrzymali rekomendację trzymaj dla akcji PBG, podwyższając jednocześnie jej cenę docelową z 216 zł do 223 zł.

Prasa

2009-06-15

PBG - "trzymaj" akcje

Analitycy czeskiego biura maklerskiego Wood & Co. w raporcie z 14 maja podwyższyli ceną docelową dla akcji grupy PBG z 198 zł do 218 zł, utrzymując rekomendację
„trzymaj" bez zmian. Podniesiona została również rekomendacja dla walorów Hydrobudowy Polskiej z „trzymaj" do „kupuj". Cena docelowa dla akcji spółki została podwyższona z 5,68 do 6,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek za akcją PBG płacono 205,10 zł, a walor Hydrobudowy wyceniano na 5,48 zł.

(źródło: Rzeczpospolita)
 

2009-05-26

Nowa tłocznia dla Gaz-Systemu

Spółka PBG wybuduje tłocznię gazu w Goleniowie koło Szczecina na zlecenie firmy Gaz-System, która odpowiada za główne gazociągi w kraju. Inwestycja o wartości ok. 67 mln zł powinna być gotowa pod koniec 2010 r. Dzięki tłoczni w Goleniowie spółka będzie mogła dostarczyć większe ilości gazu do północno-zachodniej Polski.

(źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex mówi nie, PBG realizuje plan B

Wielkopolski potentat chce pozyskać od inwestorów 200 mln zł. Część pieniędzy przeznaczy na zakup spółek budowlanych. Nie dojdzie do kapitałowego mariażu między PBG a Polimeksem--Mostostalem. Jak poinformował w piątek Jacek Krzyżaniak, członek rady nadzorczej i rzecznik PBG, wobec braku zainteresowania takim rozwiązaniem władz i akcjonariuszy Polimeksu wielkopolska grupa szuka innego sposobu wejścia na rynek usług budowlanych dla energetyki.

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

PBG proponuje trzy warianty emisji akcji

4 czerwca akcjonariusze PBG zdecydują, w jaki sposób spółka powinna szukać pieniędzy na kolejne przejęcia. Wczoraj grupa pochwaliła się rosnącą rentownością. Zgodnie z zapowiedziami „Parkietu", akcjonariusze PBG zajmą się wkrótce podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. W ten sposób wielkopolska grupa chce pozyskać pieniądze na kolejne przejęcia. Jak pisaliśmy, jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji zamiennych na akcje. W porządku obrad na WZA, zwołane na 4 czerwca, znalazł się właśnie punkt o ofercie publicznej papierów dłużnych i warunkowej emisji nawet 4 mln akcji (obecnie kapitał PBG dzieli się na 1343 mln walorów).

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

23 mln zł zysku PBG

Grupa PBG miała w I kw. 2009 r. 23,24 mln zł zysku netto na akcjonariuszy podmiotu dominującego (wzrost o 56,6 proc. wobec I kw. 2008 r.) przy 349,13 mln zł przychodów (wzrost o 10,23 proc. r/r). Zysk operacyjny zwiększył się z 29,96 mln zł do 34,8 mln zł r/r. Na wypracowany zysk netto wpływ miało rozliczenie odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane starty podatkowe w Hydrobudowie 9. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 17,3 proc. (1,5 proc. więcej niż w I kw. 2008 r.), operacyjna 10 proc. (więcej o 0,5 proc. r/r). Rentowność netto wyniosła 6,7 proc. (2-proc. wzrost). Wartość portfela zamówień grupy to 6,4 mld zł.

(źródło: Puls Biznesu)
 

2009-05-08

PBG - Kupuj akcje

Analitycy DM IDM w raporcie z 29 kwietnia obniżyli cenę, docelową dla walorów PBG z 279 zł do 2A2 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj". DM IDM prognozuje, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 2,73 mld zł wobec 2,09 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 196 mln zł wobec 158 mln zł. W tym samym raporcie podwyższona została cena docelowa dla akcji KGHM z 38,6 zł do 55 zł, przy niezmienionej rekomendacji „trzymaj". Analitycy IDM prognozują, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 9,89 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 1,7 mld zł wobec 2,9 mld zł. DM IDM utrzymał zalecenie „trzymaj" dla akcji TP, ale obniżył cenę docelową walorów spółki z 21,5 zł do 18,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek papier PBG kosztował 209 zł, KGHM 64,2 zł, a TP 17,35 zł. (źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-06

PBG - Plany akwizycjne

Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG, potwierdził na antenie TVN CNBC Biznes doniesienia „Parkietu", że spółka rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości ponad 200 mln zł. Uzyskane pieniądze miałyby zostać przeznaczone na przejęcia spółek wykonawczych i projektowych z segmentu budownictwa energetycznego. Wiceprezes wskazał też, że zarząd będzie dążył do tego, aby w najbliższych tygodniach wyjaśniło się ostatecznie, czy i jakie są szanse na ewentualne powiązanie kapitałowe grupy PBG z Polimeksem-Mostostalem. O tym pomyśle pisaliśmy w lutym jako pierwsi. (źródło: PARKIET)

2009-05-05

Hydrobudowa - Stadion Narodowy już w portfelu

Konsorcjum utworzone przez niemiecką grupę Alpine Bau oraz Hydrobudowę Polska i PBG (inwestora strategicznego Hydrobudowy) podpisało wczoraj umowę na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie o wartości 1,25 mld zł netto. Na giełdowe spółki przypada 50 proc. prac, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat (źródło: RZECZPOSPOLITA)
rankingi

2009-12-21

GK PBG wśród Pereł Polskiej Gospodarki

Grupa Kapitałowa PBG otrzymała tytuł "Perła Polskiej Gospodarki" w VII edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy:
- Perły Duże - firmy o przychodach co najmniej 100 mln zł
- Perły Wielkie - firmy, których przychody przekroczyły 1 mld zł
GK PBG wyróżniona została w kategorii Perły Wielkie za "konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce".
 

2009-12-18

Gracze roku 2010

W styczniowym wydaniu Forbes opublikował ranking Gracze Roku 2010. W rankingu, w jednej z pięciu kategorii (kategoria: Budownictwo, Infrastruktura, Nieruchomości) PBG uplasowało się na drugim miejscu. Do wytypowania przedsiębiorców, którzy w 2010 roku będą nadawać ton w swoich branżach, Forbes zaprosił doradców biznesowych i menedżerów funduszy private equity. Zgodnie z opinią specjalistów w budowlance 2010 rok będzie stał pod znakiem dużych kontraktów. Dlatego liderami w branży będą duzi gracze, między innymi tacy jak PBG.

Reports

2010-01-13

Conclusion of an annex to the credit agreement

By virtue of an annex from 23rd of December, 2009, to the credit line agreement concerning financing of current business activity from 27th of April, 2007, concluded between Companies from the PBG Capital Group and Bank Gospodarki Żywnościowej SA with its headquarters in Warsaw, there has been increased amount of credit line and there has been also prolonged final date of given credit line maturity. Simultaneously, another companies from the PBG Capital Group have become parts of the agreement - APRIVIA SA and HYDROBUDOWA 9 SA.

2010-01-11

Conclusion of a material agreement with PBG Dom company

The Management Board of PBG SA informs that on 11th of January, 2010, has taken an information concerning conclusion of a few transactions with PBG Dom Ltd. Company. As a result, total value of signed contracts with aforementioned Company in the period of last 12 months exceeded equivalent of material agreement and amounts PLN 145.819.500,00.
 

2010-01-11

Conclusion of a material agreement with Strateg Capital company

The Management Board of PBG SA informs that on 11th of January, 2010, has taken an information concerning conclusion of package of transactions with Strateg Capital Ltd. Company., where, as a result, total value of signed contracts with aforementioned Company in the period of last 12 months amounts PLN 168.079.292,98 and therefore is considered as a material agreement.

Contracts
Recommendation

2010-01-28

Two "BUY" for PBG shares

Analysts from ING Wholesale Banking have kept their "BUY" recommendation for stocks of PBG and increased its target price from PLN 248 to PLN 266. Moreover, analysts from KBC Securities also recommend to "BUY" stocks of PBG, evaluating price of one share of the company for PLN 245,3.
According to KBC Securities "among top construction companies listed on the WSE, PBG Capital Group will develop itself in the fastest way. Its growth in revenues is estimated at the level of 11,7% CAGR. Company will be also able to keep the highest margins."

2010-01-18

HOLD for PBG shares

Analysts from UniCredit in their report from 18th of January, 2010, have kept their HOLD recommendation for shares of PBG, increasing simultaneously its target price from PLN 216 to PLN 223.
 

Press

2009-05-26

New compressor station for Gaz-System.

PBG will build a compressor station in Goleniowo, near Szczecin, ordered by Gaz-System company which is responsible for main gas pipes in Poland. A PLN 67 million worth investment is to be delivered by the end of 2010. Thanks to the compressor station in Goleniowo the company will be able to provide a bigger amount of gas to north-western Poland.
 
(source: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex says "no", PBG implements plan B

 

The Wielkopolska based giant wants to obtain PLN 200 m from investors. Part of the sum will be earmarked for the acquisition of construction companies.
 
The capital links of PBG and Polimeks-Mostostal will not be established. As Jacek Krzyżaniak, PBG spokesperson and Supervisory Board member, informed on Friday, as Polimeks management and shareholders showed no interest in such a solution, the Wielkopolska based group is seeking another way of entering the energy construction services market.

 

(source: Parkiet)

2009-05-12

PBG's PLN 23 m profit

PLN 23.24 m was the value of shareholders net profit, which PBG group posted in Q1 FY09 (increase of 56.6 percent against Q1 FY08), with PLN 349.13 m revenues (10.23 percent gain y-o-y). Operating profit went up from PLN 29.96 m to PLN 34.8 m y-o-y. Generated net profit was influenced by the settlement of deferred income tax on unrealized tax losses by Hydrobudowa 9. Gross sales margin stood at 17.3 percent (1.5 percent increase against Q1 FY08), operating margin was 10 percent (up by 0.5 percent y-o-y). Net margin reached 6.7 percent (a 2 percent growth). PLN 6.4 billion was the value of the group portfolio of orders. 

2009-05-12

PBG proposes three share issue options

On 4 June PBG shareholders will decide on how the company should seek resources for subsequent take-overs. Yesterday the group boasted its growing margin

In accordance with information provided by “Parkiet”, PBG shareholders will soon decide on increasing the company share capital. By doing so, the Wielkopolska based company wants to obtain money for subsequent take-overs. As we have already written, one of the options being considered is the issue of convertible bonds. The agenda of GMS scheduled on 4 June includes just the point about the public offering of debentures and contingent issue of as many as 4 million shares (at present PBG capital is split into 1,343 million shares).

(source: Parkiet)

2009-05-08

"Buy" recommendation

In their 29 April report DM IDM analysts downgraded a target price for PBG shares from PLN 279 to PLN 242, maintaining the “buy” recommendation. DM IDM forecasts that in 2009 the group sales will come at PLN 2.73 billion compared to PLN 2.09 billion in the previous year. Net profit will total PLN 196 m against PLN 158 m earlier. In the same report the target price for KGHM shares was upgraded from PLN 38.6 to PLN 55, maintaining the “hold” recommendation. IDM analysts predict that the 2009 group sales will reach PLN 9.89 billion compared to PLN 11.3 billion in the previous year. Net profit will stand at PLN 1.7 billion against PLN 2.9 billion earlier. DM IDM upheld the “hold” recommendation for TP shares, lowering the target price of company shares from PLN 21.5 to PLN 18.3. On Thursday closing a PBG share was worth PLN 209, KGHM – PLN 64.2, and TP was valued PLN 17.35.
 

2009-05-06

PBG - acquisition plans

Przemysław Szkudlarczyk, PBG’s Vice-President, confirmed in "TVN CNBC Biznes" channel information published in "Parkiet” that the company is considering the issue of convertible bonds converted into shares worth over PLN 200 m. The money obtained would be earmarked for take-overs of construction and designing companies from the energy construction sector. The vice-president also pointed out that the Board will take steps to finally clarify whether there is a chance to establish capital links between PBG group and Polimeks-Mostostal. In February we were the first to write about this idea.
 
(source: Parkiet)

 

2009-05-05

Hydrobudowa - The National Stadium already in the portfolio

Yesterday a consortium established by German Alpine Bau group and Hydrobudowa Polska and PBG (Hydrobudowa’s strategic investor) signed a contract for the construction of the National Stadium in Warsaw totalling net PLN 1.25 bn. The stock listed companies will perform 50 percent of contracted works, which are set to be delivered within two years.

(source: Parkiet)

rankings

2009-12-21

PBG CG among "Pearls of the Polish Economy"

PBG Capital Group has been awarded a title of "Pearl of the Polish Economy" in the 7th edition of the ranking organised by an editorial staff of the English-language economic magazine "POLISH MARKET" with the substantial cooperation of Ecomonic Sciences Institute PAN. 
Companies were divided into two groups:
 - Big Pearls - companies with revenues on the level of at least PLN 100 m
 - Large Pearls - companies with revenues exceeding PLN 1 bn.
PBG CG has been honoured in the "Large Pearls" category for "consistent execution of politics and strategy of the company and also position of leader among the most dynamic and the most effective enterprises in Poland".
 

2009-12-18

"Players of the Year 2010"

In January issue, Forbes has published a ranking called "Players of the Year 2010". In the ranking, in one of the five categories (category: Construction, Infrastructure, Real Estate) PBG has been placed on the second place. To choose entrepreneurs who will be leaders in their lines of business in year 2010, Forbes has invited business advisers and managers from private equity funds. In accordance with opinion of specialists, in year 2010 in the construction market there will a lot of big contracts and investments. That is why big players will be leaders in the sector, with PBG among them.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje [EN] Go to: Reports : Recommendation