[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings
Raporty

2009-12-22

Umowa na modernizację stacji uzdatniania wody

W dniu 22 grudnia 2009 r. Konsorcjum firm w składzie (HYDROBUDOWA 9 - Lider Konsorcjum, PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A,.PIECOBIOGAZ S.A. - Partnerzy Konsorcjum) podpisało umowę ze Spółką AQUANET S.A., której przedmiotem jest realizacja zadania „Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II”. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 217 700 006,21 zł netto, a termin realizacji wynosi 67 miesięcy od dnia jego podpisania.

2009-12-09

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Na mocy aneksu do umowy zawartego w dniu 30 listopada br. wydłużony został do dnia 22 listopada 2010 r. ostatni dzień wykorzystania, a do dnia 25 listopada 2010 r. dzień ostatecznej spłaty kredytów rewolwingowych w PLN, EUR oraz w USD przyznany spółkom z Grupy Kapitałowej PBG przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

2009-12-08

Zawarcie znaczącej umowy o współpracy w zakresie kredytowania - aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PBG SA poinformował o zawarciu przez PBG SA aneksu do umowy znaczącej, której stroną jest Nordea Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej pomiędzy PBG SA wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej.

2009-12-08

Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A.

Na mocy aneksu do umowy zawartego w dniu 1 grudnia br. wydłużony został termin spłaty kredytów (obrotowych i w rachunku bieżącym oraz z tytułu udzielonych i zrealizowanych gwarancji oraz otwartych i wypłaconych akredytyw)  przyznanych Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG przez Bank Zachodni WBK S.A.

Kontrakty
Rekomendacje

2009-11-12

DI BRE o PBG

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w raporcie z dnia 12 listopada br. podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji PBG, obniżając jednocześnie jej cenę docelową z 224,40 zł do 212,00 zł.
 

Prasa

2009-06-15

PBG - "trzymaj" akcje

Analitycy czeskiego biura maklerskiego Wood & Co. w raporcie z 14 maja podwyższyli ceną docelową dla akcji grupy PBG z 198 zł do 218 zł, utrzymując rekomendację
„trzymaj" bez zmian. Podniesiona została również rekomendacja dla walorów Hydrobudowy Polskiej z „trzymaj" do „kupuj". Cena docelowa dla akcji spółki została podwyższona z 5,68 do 6,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek za akcją PBG płacono 205,10 zł, a walor Hydrobudowy wyceniano na 5,48 zł.

(źródło: Rzeczpospolita)
 

2009-05-26

Nowa tłocznia dla Gaz-Systemu

Spółka PBG wybuduje tłocznię gazu w Goleniowie koło Szczecina na zlecenie firmy Gaz-System, która odpowiada za główne gazociągi w kraju. Inwestycja o wartości ok. 67 mln zł powinna być gotowa pod koniec 2010 r. Dzięki tłoczni w Goleniowie spółka będzie mogła dostarczyć większe ilości gazu do północno-zachodniej Polski.

(źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex mówi nie, PBG realizuje plan B

Wielkopolski potentat chce pozyskać od inwestorów 200 mln zł. Część pieniędzy przeznaczy na zakup spółek budowlanych. Nie dojdzie do kapitałowego mariażu między PBG a Polimeksem--Mostostalem. Jak poinformował w piątek Jacek Krzyżaniak, członek rady nadzorczej i rzecznik PBG, wobec braku zainteresowania takim rozwiązaniem władz i akcjonariuszy Polimeksu wielkopolska grupa szuka innego sposobu wejścia na rynek usług budowlanych dla energetyki.

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

PBG proponuje trzy warianty emisji akcji

4 czerwca akcjonariusze PBG zdecydują, w jaki sposób spółka powinna szukać pieniędzy na kolejne przejęcia. Wczoraj grupa pochwaliła się rosnącą rentownością. Zgodnie z zapowiedziami „Parkietu", akcjonariusze PBG zajmą się wkrótce podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. W ten sposób wielkopolska grupa chce pozyskać pieniądze na kolejne przejęcia. Jak pisaliśmy, jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji zamiennych na akcje. W porządku obrad na WZA, zwołane na 4 czerwca, znalazł się właśnie punkt o ofercie publicznej papierów dłużnych i warunkowej emisji nawet 4 mln akcji (obecnie kapitał PBG dzieli się na 1343 mln walorów).

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

23 mln zł zysku PBG

Grupa PBG miała w I kw. 2009 r. 23,24 mln zł zysku netto na akcjonariuszy podmiotu dominującego (wzrost o 56,6 proc. wobec I kw. 2008 r.) przy 349,13 mln zł przychodów (wzrost o 10,23 proc. r/r). Zysk operacyjny zwiększył się z 29,96 mln zł do 34,8 mln zł r/r. Na wypracowany zysk netto wpływ miało rozliczenie odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane starty podatkowe w Hydrobudowie 9. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 17,3 proc. (1,5 proc. więcej niż w I kw. 2008 r.), operacyjna 10 proc. (więcej o 0,5 proc. r/r). Rentowność netto wyniosła 6,7 proc. (2-proc. wzrost). Wartość portfela zamówień grupy to 6,4 mld zł.

(źródło: Puls Biznesu)
 

2009-05-08

PBG - Kupuj akcje

Analitycy DM IDM w raporcie z 29 kwietnia obniżyli cenę, docelową dla walorów PBG z 279 zł do 2A2 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj". DM IDM prognozuje, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 2,73 mld zł wobec 2,09 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 196 mln zł wobec 158 mln zł. W tym samym raporcie podwyższona została cena docelowa dla akcji KGHM z 38,6 zł do 55 zł, przy niezmienionej rekomendacji „trzymaj". Analitycy IDM prognozują, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 9,89 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 1,7 mld zł wobec 2,9 mld zł. DM IDM utrzymał zalecenie „trzymaj" dla akcji TP, ale obniżył cenę docelową walorów spółki z 21,5 zł do 18,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek papier PBG kosztował 209 zł, KGHM 64,2 zł, a TP 17,35 zł. (źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-06

PBG - Plany akwizycjne

Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG, potwierdził na antenie TVN CNBC Biznes doniesienia „Parkietu", że spółka rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości ponad 200 mln zł. Uzyskane pieniądze miałyby zostać przeznaczone na przejęcia spółek wykonawczych i projektowych z segmentu budownictwa energetycznego. Wiceprezes wskazał też, że zarząd będzie dążył do tego, aby w najbliższych tygodniach wyjaśniło się ostatecznie, czy i jakie są szanse na ewentualne powiązanie kapitałowe grupy PBG z Polimeksem-Mostostalem. O tym pomyśle pisaliśmy w lutym jako pierwsi. (źródło: PARKIET)

2009-05-05

Hydrobudowa - Stadion Narodowy już w portfelu

Konsorcjum utworzone przez niemiecką grupę Alpine Bau oraz Hydrobudowę Polska i PBG (inwestora strategicznego Hydrobudowy) podpisało wczoraj umowę na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie o wartości 1,25 mld zł netto. Na giełdowe spółki przypada 50 proc. prac, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat (źródło: RZECZPOSPOLITA)
rankingi

2009-12-21

GK PBG wśród Pereł Polskiej Gospodarki

Grupa Kapitałowa PBG otrzymała tytuł "Perła Polskiej Gospodarki" w VII edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy:
- Perły Duże - firmy o przychodach co najmniej 100 mln zł
- Perły Wielkie - firmy, których przychody przekroczyły 1 mld zł
GK PBG wyróżniona została w kategorii Perły Wielkie za "konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce".
 

2009-12-18

Gracze roku 2010

W styczniowym wydaniu Forbes opublikował ranking Gracze Roku 2010. W rankingu, w jednej z pięciu kategorii (kategoria: Budownictwo, Infrastruktura, Nieruchomości) PBG uplasowało się na drugim miejscu. Do wytypowania przedsiębiorców, którzy w 2010 roku będą nadawać ton w swoich branżach, Forbes zaprosił doradców biznesowych i menedżerów funduszy private equity. Zgodnie z opinią specjalistów w budowlance 2010 rok będzie stał pod znakiem dużych kontraktów. Dlatego liderami w branży będą duzi gracze, między innymi tacy jak PBG.

Reports

2009-12-22

Contract for modernization of water treatment station

On 22nd of December 2009, Consortium of companies HYDROBUDOWA 9 SA - Consortium's Leader, PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, PIECOBIOGAZ SA - Consortium's Partners has signed an agreement with AQUANET SA company for execution of the task "Agglomeration of Mosina - Puszczykowo: modernization of Water Treatment Station Mosian Phase II". Net value of the contract amounts PLN 217 700 006,21. Contract is scheduled for 67 months starting from the date of signing the contract.

2009-12-09

Conclusion of an annex to the limit of the debt agreement with Raiffeisen Bank Polska SA

By virtue of an annex to the agreement concluded on 30th of November, 2009, there has been prolonged by 22nd of November, 2010, the last day of using, and by 25th of November, 2010, the day of final revolving credits repaymant in PLN, EUR and USD given to Companies from the PBG Capital Group by Raiffeisen Bank Polska SA.

2009-12-08

Conclusion of a meterial agreement concerning cooperation in the scope of giving credits - information update

The Management Board of PBG SA has informed about conclusion of an annex to the material agreement by PBG SA, whose party is Nordea Bank Polska SA. Subject of an agreement is related to determining rules of coopration in the scope of giving credits for business activity between PBG SA altogether with companies from the PBG Capital Group.
 

2009-12-08

Conclusion of an annex to the general agreement concerning credit limit with BZ WBK SA

By virtue of an annex to the agreement concluded on 1st of December, 2009, there has been prolonged a term of credits repayment (circulating and in current account and also of given and executed guarantees and opened and paid out letter of credits) given to Companies from the PBG Capital Group by Bank Zachodni WBK SA.

Contracts
Recommendation

2009-11-12

DI BRE about PBG

Analysts from the BRE Bank Investment Brokerage House in a report from 12th of November, 2009, have maintained their “HOLD” recommendation for shares of PBG, decreasing at the same time its target price from PLN 224,40 to PLN 212,00.

Press

2009-05-26

New compressor station for Gaz-System.

PBG will build a compressor station in Goleniowo, near Szczecin, ordered by Gaz-System company which is responsible for main gas pipes in Poland. A PLN 67 million worth investment is to be delivered by the end of 2010. Thanks to the compressor station in Goleniowo the company will be able to provide a bigger amount of gas to north-western Poland.
 
(source: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex says "no", PBG implements plan B

 

The Wielkopolska based giant wants to obtain PLN 200 m from investors. Part of the sum will be earmarked for the acquisition of construction companies.
 
The capital links of PBG and Polimeks-Mostostal will not be established. As Jacek Krzyżaniak, PBG spokesperson and Supervisory Board member, informed on Friday, as Polimeks management and shareholders showed no interest in such a solution, the Wielkopolska based group is seeking another way of entering the energy construction services market.

 

(source: Parkiet)

2009-05-12

PBG's PLN 23 m profit

PLN 23.24 m was the value of shareholders net profit, which PBG group posted in Q1 FY09 (increase of 56.6 percent against Q1 FY08), with PLN 349.13 m revenues (10.23 percent gain y-o-y). Operating profit went up from PLN 29.96 m to PLN 34.8 m y-o-y. Generated net profit was influenced by the settlement of deferred income tax on unrealized tax losses by Hydrobudowa 9. Gross sales margin stood at 17.3 percent (1.5 percent increase against Q1 FY08), operating margin was 10 percent (up by 0.5 percent y-o-y). Net margin reached 6.7 percent (a 2 percent growth). PLN 6.4 billion was the value of the group portfolio of orders. 

2009-05-12

PBG proposes three share issue options

On 4 June PBG shareholders will decide on how the company should seek resources for subsequent take-overs. Yesterday the group boasted its growing margin

In accordance with information provided by “Parkiet”, PBG shareholders will soon decide on increasing the company share capital. By doing so, the Wielkopolska based company wants to obtain money for subsequent take-overs. As we have already written, one of the options being considered is the issue of convertible bonds. The agenda of GMS scheduled on 4 June includes just the point about the public offering of debentures and contingent issue of as many as 4 million shares (at present PBG capital is split into 1,343 million shares).

(source: Parkiet)

2009-05-08

"Buy" recommendation

In their 29 April report DM IDM analysts downgraded a target price for PBG shares from PLN 279 to PLN 242, maintaining the “buy” recommendation. DM IDM forecasts that in 2009 the group sales will come at PLN 2.73 billion compared to PLN 2.09 billion in the previous year. Net profit will total PLN 196 m against PLN 158 m earlier. In the same report the target price for KGHM shares was upgraded from PLN 38.6 to PLN 55, maintaining the “hold” recommendation. IDM analysts predict that the 2009 group sales will reach PLN 9.89 billion compared to PLN 11.3 billion in the previous year. Net profit will stand at PLN 1.7 billion against PLN 2.9 billion earlier. DM IDM upheld the “hold” recommendation for TP shares, lowering the target price of company shares from PLN 21.5 to PLN 18.3. On Thursday closing a PBG share was worth PLN 209, KGHM – PLN 64.2, and TP was valued PLN 17.35.
 

2009-05-06

PBG - acquisition plans

Przemysław Szkudlarczyk, PBG’s Vice-President, confirmed in "TVN CNBC Biznes" channel information published in "Parkiet” that the company is considering the issue of convertible bonds converted into shares worth over PLN 200 m. The money obtained would be earmarked for take-overs of construction and designing companies from the energy construction sector. The vice-president also pointed out that the Board will take steps to finally clarify whether there is a chance to establish capital links between PBG group and Polimeks-Mostostal. In February we were the first to write about this idea.
 
(source: Parkiet)

 

2009-05-05

Hydrobudowa - The National Stadium already in the portfolio

Yesterday a consortium established by German Alpine Bau group and Hydrobudowa Polska and PBG (Hydrobudowa’s strategic investor) signed a contract for the construction of the National Stadium in Warsaw totalling net PLN 1.25 bn. The stock listed companies will perform 50 percent of contracted works, which are set to be delivered within two years.

(source: Parkiet)

rankings

2009-12-21

PBG CG among "Pearls of the Polish Economy"

PBG Capital Group has been awarded a title of "Pearl of the Polish Economy" in the 7th edition of the ranking organised by an editorial staff of the English-language economic magazine "POLISH MARKET" with the substantial cooperation of Ecomonic Sciences Institute PAN. 
Companies were divided into two groups:
 - Big Pearls - companies with revenues on the level of at least PLN 100 m
 - Large Pearls - companies with revenues exceeding PLN 1 bn.
PBG CG has been honoured in the "Large Pearls" category for "consistent execution of politics and strategy of the company and also position of leader among the most dynamic and the most effective enterprises in Poland".
 

2009-12-18

"Players of the Year 2010"

In January issue, Forbes has published a ranking called "Players of the Year 2010". In the ranking, in one of the five categories (category: Construction, Infrastructure, Real Estate) PBG has been placed on the second place. To choose entrepreneurs who will be leaders in their lines of business in year 2010, Forbes has invited business advisers and managers from private equity funds. In accordance with opinion of specialists, in year 2010 in the construction market there will a lot of big contracts and investments. That is why big players will be leaders in the sector, with PBG among them.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings