Aktualności

Informacja Grupy PBG w sprawie ostatnich wydarzeń w RAFAKO SA

Wiesław Różacki, Bożena Kawałko i Dariusz Karwacki zostali zawieszeni w pełnieniu funkcji członków zarządu przez Radę Nadzorczą RAFAKO 16 listopada b.r. Decyzja ta została podjęta jednomyślnie i jest niezbędna dla zabezpieczenia interesów Spółki, po tym, jak byli członkowie zarządu uzyskali dostęp do siedziby spółki posługując się postanowieniem Sądu o tymczasowym zabezpieczeniu ich roszczeń.

Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza kierowała się motywami, które przesądziły o wcześniejszym odwołaniu wskazanych osób z zarządu Rafako. Najważniejsze to:

  • Decyzja Wiesława Różackiego o wypłaceniu spornych 135 mln zł na rzecz firmy Alstom;
  • Doprowadzenie do sporów z firmą Alstom, których wynikiem jest przedstawienie przeciwko RAFAKO roszczeń na kwotę ok. 100 mln euro;
  • Brak działań podejmowanych przez zarząd Rafako w celu zapewniania synergii między spółkami Grupy PBG.

Negatywnie oceniono też m.in. nierealizowanie przez Wiesława Różackiego nałożonych przez Radę Nadzorczą zadań dotyczących wykorzystywania potencjału spółek PBG i RAFAKO dla wzmocnienia ich działalności biznesowej i brak realnych postępów w procesie przygotowywania propozycji układowych. Bezpośrednim tego efektem było znaczące pogorszenie relacji z Wierzycielami, których większość, wierząc w możliwość zawarcia układu, oczekiwała konkretnych działań i otwartej polityki informacyjnej. Na okazywany przez Wiesława Różackiego sceptycyzm i brak wiary w możliwość zawarcia układu wskazywali szczególnie Wierzyciele z branży finansowej. Niebagatelne znaczenie miał też brak reakcji Zarządu na zapytania Członków Rad Nadzorczych o istotne sprawy dla Spółek, w tym sprawy dotyczące sporów sądowych.

Ponadto, bezpośrednio po odwołaniu z funkcji prezesa zarządu oraz w dniu 16 listopada b.r., Wiesław Różacki podjął szereg działań szkodliwych dla spółki. Między innymi:

  • Opublikowanie nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego porozumienia z firmą Alstom;
  • Opublikowanie nieprawdziwych informacji dotyczących decyzji Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Należy podkreślić, że Sąd nie kwestionuje ważności uchwał Rady Nadzorczej RAFAKO w sprawie odwołania Wiesława Różackiego, Bożeny Kawałko i Dariusza Karwackiego z zarządu spółki. Należy także wskazać, że Wiesław Różacki dopuścił się manipulacji, umieszczając w raporcie bieżącym własne twierdzenia procesowe w sposób sugerujący, jakoby były one twierdzeniami Sądu.

17 listopada członkowie Rady Nadzorczej spółki udali się do siedziby RAFAKO w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania spółki i zabezpieczenia prawidłowości jej funkcjonowania. Było to niezbędne ze względu na wcześniejsze działania Wiesława Różackiego, który pomimo odwołania w dniu 29 października, przez kilka godzin pozostawał na terenie spółki i w sposób nieuprawniony wykorzystywał oficjalne kanały informacyjne RAFAKO oraz ingerował w dokumentację spółki.

W siedzibie spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Wiśniewski spotkał się z Przedstawicielami Związków Zawodowych, członkiem zarządu Krzysztofem Burkiem oraz następnie z przybyłymi na miejsce pracownikami. Jerzy Wiśniewski odpowiedział na pytania pracowników zaniepokojonych nieprawdziwymi informacjami przekazanymi im przez Wiesława Różackiego. Jerzy Wiśniewski wyjaśnił, że wbrew twierdzeniom byłego prezesa nieprawdą jest, że pracownicy nie będą mogli chodzić do pracy a zakład funkcjonuje i będzie funkcjonował normalnie. Wprowadza się też Załogę w błąd, strasząc represjami. Podobnie, jak kłamliwie są oświadczenia o braku premii za ostatni rok. Warto zaznaczyć, że to Wiesław Różacki podjął decyzję o wstrzymaniu wypłaty premii, która powinna była nastąpić w październiku b.r.  Nieprawdą jest też rozpowszechniana wśród pracowników informacja o rzekomych rozmowach dotyczących sprzedaży spółki RAFAKO. Jerzy Wiśniewski nadal dąży do budowy silnego polskiego przedsiębiorstwa, którego filarem będzie RAFAKO i budowania wartości tej firmy. Pracownicy spółki są jej największym i najcenniejszym atutem i ich dobru podporządkowane będą kolejne działania Zarządu RAFAKO i Większościowego Akcjonariusza spółki, którym jest PBG.

Na 19 listopada, w siedzibie RAFAKO, zwołane zostało posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zaplanowane spotkanie Jerzego Wiśniewskiego z Załogą zakładu.

-----

W dniu 28 października Rada Nadzorcza PBG odwołała z funkcji prezesa zarządu Pana Wiesława Różackiego i powierzyła pełnienie tej funkcji Panu Pawłowi Mortasowi. W dniu 29 października, a więc jeden dzień po odwołaniu, Pan Wiesław Różacki ogłosił rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PBG. Pan Różacki publicznie ogłosił, że przyczyną jego rzekomej rezygnacji jest umowa zawarta ze spółką doradczą na poszukiwanie inwestora strategicznego dla PBG. Tym niemniej, do czasu odwołania ze stanowiska, były Prezes ani razu nie kwestionował ekonomicznego sensu istnienia tej umowy.

W dniu 29 października Rada Nadzorcza RAFAKO, zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie naruszając ich w żadnym zakresie, podjęła decyzję o zmianach w składzie Zarządu spółki RAFAKO, odwołując z dotychczasowych funkcji: Pana Wiesława Różackiego, Panią Bożenę Kawałko oraz Pana Dariusza Karwackiego i powołując w sposób jednomyślny na stanowisko prezesa zarządu Pana Pawła Mortasa oraz na stanowisko wiceprezesa Pana Macieja Kaczorowskiego.  

Działania podejmowane przez Wiesława Różackiego, których celem jest pobieranie wynagrodzenia prezesa RAFAKO przez kolejne tygodnie stają się coraz bardziej szkodliwe dla spółki i akcjonariuszy. Informacje przedstawione przez niego w sądzie, a następnie przekazane mediom, w tym dotyczące negocjacji z Alstomem, są nieprawdziwe. W związku z tym, PBG działając w ochronie akcjonariuszy RAFAKO, wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Wiesławowi Różackiemu, Dariuszowi Karwackiemu i Bożenie Kawałko.

 

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.