[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts
Raporty

Grupa PBG publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2012 roku

Strata jednostkowa PBG sięgnęła poziomu blisko 1,022 mld zł. Strata skonsolidowana Grupy PBG przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła natomiast blisko 1,686 mld zł. Wartość majątku PBG na koniec półrocza 2012 roku została oszacowana na poziomie blisko 2 mld zł, co w porównaniu do wartości prezentowanej na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku stanowi spadek o 827 mln zł. Wartość majątku Grupy PBG wyniosła natomiast 4,706 mld zł, co w porównaniu do wartości prezentowanej na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku stanowi spadek o 1,686 mld zł  

Wycofanie przez Agencję Standard & Poor’s ratingu na wniosek PBG

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że na wniosek Spółki, z dniem 27 sierpnia 2012 roku Agencja Standard & Poor’s wycofała rating PBG i Spółka nie będzie podlegała dalszej weryfikacji i ocenie ratingowej Agencji.

Utrata pakietu kontrolnego w spółce HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje opowzięciu w dniu 10 sierpnia 2012 roku informacji o utracie przez PBG pakietu kontrolnego w spółce HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej („HBP”).  

PBG zdecydowało się na sprzedaż blisko 5% akcji RAFAKO

7 sierpnia 2012 roku w transakcjach pakietowych posesyjnych PBG sprzedało 4,99% akcji spółki RAFAKO. Akcje RAFAKO trafiły do inwestorów finansowych. Cena akcji ustalona została na poziomie rynkowym. W wyniku transakcji PBG pozyskało środki na kontynuowanie działalności operacyjnej. Przeprowadzenie transakcji w obecnej sytuacji było niezbędne.  

Zawarcie umowy w sprawie nabycia akcji spółki ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. oraz nabycie akcji ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A.

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 7 sierpnia 2012 roku zawarł z RAFAKO S.A. umowę dotyczącą przeniesienia akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. Transakcja przeniesienia akcji na rzecz PBG, została dokonana na żądanie Nadzorcy Sądowego PBG wyrażone w piśmie z dnia 16 lipca 2012 roku.
Kontrakty

Żądanie wypłaty środków z gwarancji dotyczącej budowy Autostrady A1

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 3 sierpnia 2012 r. otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. informację o otrzymaniu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 31 lipca 2012 roku wezwania do zapłaty kwoty w wysokości 43.205.986,73 zł tytułem udzielonej Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy z dnia 14 czerwca 2010 roku na zadanie „Budowa Autostrady A1 Toruń-Stryków, Odcinek III Brzezie-Kowal od km 186+348 do 215 + 850”.
Reports

PBG Group publishes H1 2012 results

Parent posts net loss of almost PLN 1.022bn. Consolidated net loss attributable to owners of the parent stands at just under PLN 1.686bn. PBG's assets valued at around PLN 2bn as at the end of H1 2012, down by PLN 827bn on the end of Q1 2012. The Group's assets valued at PLN 4.706bn, down by PLN 1.686bn on the end of Q1 2012.

Standard & Poor’s withdraws its rating at PBG's request

The Management Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) hereby reports that on August 27th 2012 Standard & Poor’s, acting at the Company's request, withdrew its rating on PBG, which will no longer be reviewed or rated by the agency.

Loss of controlling interest in HYDROBUDOWA POLSKA S.A. in company voluntary arrangement

The Management Board of PBG S.A. in company voluntary arrangement hereby reports that on August 10th 2012 it became aware of a loss by PBG S.A. of its controlling interest in HYDROBUDOWA POLSKA S.A. in company voluntary arrangement (“HBP”).

PBG decides to sell nearly 5% of RAFAKO shares

On August 7th 2012, PBG sold 4.99% of RAFAKO shares in after-hours block trades. The shares, sold at a market price, were acquired by financial investors.  The transactions enabled PBG to raise funds necessary to continue its operating activities. Considering the current situation, the transactions were indispensable.  

Execution of a share purchase agreement for and acquisition of shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.

The Management Board of PBG S.A. in company voluntary arrangement of Wysogotowo hereby reports that on August 7th 2012 PBG and RAFAKO S.A. of Racibórz executed an agreement for the transfer of shares in ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna, with registered office at ul. Mickiewicza 15, Katowice, Poland. The transfer of the shares to PBG was effected upon demand from the court supervisor assigned to PBG expressed in a letter of July 16th 2012.  
Contracts

Call for payment under the performance bond for construction of the A1 Motorway

The Management Board of PBG S.A. in company voluntary arrangement reports that on August 3rd 2012 it was notified that on July 31st 2012 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. had received from the General Directorate for National Roads and Motorways a call for payment of PLN 43,205,986.73 under the performance bond covering the contract of June 14th 2010 providing for the construction of A1 Toruń-Stryków Motorway, Section III Brzezie-Kowal, from km 186+348 to km 215+850.  
[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.